Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Nowelizacja Prawa budowlanego

Autor Paweł Kaczor / info. muratorplus.pl / fot. twojdom.riser.pl 13 Sierpnia 2014 godz. 16:56
Budowa domu jednorodzinnego nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, zmniejszą się wymagania formalne, urzędowe terminy mają być krótsze – takie zapisy mają pojawić się w nowelizacji Prawa budowlanego, która ma ułatwić życie głównie inwestorom indywidualnym.

Taka konstrukcja przepisów sprawi, że duża odpowiedzialność za budowę zgodną z prawem spadnie na inwestora i projektanta (obecnie leży ona po stronie urzędów). Wśród robót budowlanych, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, proponuje się rozróżnienie na roboty wymagające zgłoszenia oraz roboty wykonywane bez konieczności uzyskania zezwolenia publicznoprawnego.

 

Ma to regulować katalog robót budowlanych, które realizowane będą w oparciu o zgłoszenie, do którego trzeba będzie dołączyć projekt budowlany. Dotyczyć ma to budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany, a także przebudowy takiego budynku, o ile nie będzie prowadzić ona do zmiany, która będzie polegać na zwiększeniu obszaru oddziaływania tego obiektu.

 

W projekcie nowelizacji wprowadzony zostanie obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym. Będzie to przedmiotem badania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w ramach „postępowania wyjaśniającego” przeprowadzonego w związku z wniesieniem zgłoszenia z projektem budowlanym.  Sposób wyznaczenia wspomnianego terenu nie będzie dowolny. Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na postawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. W przypadku budowy, w której koniecznie będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, w/w obszar determinuje ustalenie stron postępowania.

 

Na etapie realizacji zamierzenia budowlanego zastosowanie znajdzie zasada wolności budowlanej – każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami, w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych obszar oddziaływania obiektu wyznaczany będzie w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwszym etapem nowej procedury będzie określenie przez projektanta w projekcie budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/w obszaru. Projektant będzie musiał w tym zakresie dokonać interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które pozwalają na dokonanie jednoznacznego określenia obszaru oddziaływania tego budynku. To nie koniec obowiązków projektanta.

 

Będzie on musiał opracować projekt budowlany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. Zatem projektant będzie miał obowiązek wziąć pod uwagę ustalenia wszystkich rozstrzygnięć administracyjnych odnośnie zamierzenia budowlanego.

 

W stosunku do budowy na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym (w tym budowy domu jednorodzinnego) wprowadzony zostanie szereg przepisów, które mają zabezpieczyć interesy osób będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź zarządcami nieruchomości, które w ocenie tych osób, znajdują się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Najpóźniej na 7 dni od dokonania zgłoszenia na działce musi pojawić się tablica informacyjna, a inwestor musi powiadomić o swoich planach najbliższych sąsiadów. Na tablicy będzie musiał znaleźć się m.in. rodzaj robót budowlanych oraz adres prowadzenia tychże robót. Będzie to ta sama tablica informacyjna, której postawienie w trybie pozwolenia na budowę jest obecnie obowiązkiem kierownika budowy.

 

W przypadku zgłoszenia z projektem budowlanym, obowiązkiem kierownika budowy będzie m.in. uzupełnienie treści już umieszczonej tablicy i uzyskanie oświadczenia właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości bezpośrednio z nią sąsiadujących objętą zgłoszeniem z projektem budowlanym. Przewiduje się, że w terminie 3 dni po dokonaniu zgłoszenia, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ administracji architektoniczno-budowlanej ukaże się adekwatna informacja. Właściciele, którzy nie będą usatysfakcjonowani powyższymi zabezpieczeniami ich interesów, będą mogli poprzez pisemne żądanie skierowane do właściwego organu domagać się, by ten wniósł sprzeciw do zgłoszenia. Takie żądanie będzie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Żądanie wniesione po terminie nie będzie brane pod uwagę. Organ oceni argumentację zawartą w żądaniu wniesienia sprzeciwu wyłącznie pod kątem zgodności projektowanej inwestycji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz rozstrzygnięciami administracji dotyczącymi zamierzenia budowlanego. Jednym z naruszeń przepisów prawa może być np. dokonanie zgłoszenia w sytuacji, gdy właściwy dla inwestycji jest tryb pozwolenia na budowę (np. w sytuacji, gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza działkę objętą inwestycją). Jeśli w trakcie postępowania okaże się, że w/w obszar został błędnie określony to nadzór budowlany nakaże wstrzymanie robót lub rozbiórkę.

 

W trybie zgłoszenia z projektem budowlanym realizowane będą także roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie prowadzi to do zwiększenia obszaru oddziaływania tego budynku. Warto dodać, że to od inwestora zależeć będzie czy – o ile inwestycja spełnia określone kryteria – wybierze budowę na podstawie zgłoszenia, czy będzie dla niego korzystniejsze uzyskanie decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę.

 

Twórcy nowelizacji prognozują, że z nowych przepisów będzie korzystać co roku ok. 48 tys. inwestorów indywidulanych. Zgłoszenie z projektem budowlanym przyniesie inwestorowi oszczędności czasowe i finansowe (mniejszy wymagany zakres dokumentacji). Natomiast władze budowlane będą miały mniejsze obciążenia procedurami (np. obowiązek sporządzenia i rozsyłania korespondencji o każdej czynności administracyjnej). Pojawią się jednak procedury związane z koniecznością reakcji na pisma właścicieli lub zarządców nieruchomości mających zastrzeżenia.

Czytaj też

Więcej działek budowlanych

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / fot. pl.123rf.com - 8 Września 2014 godz. 11:45
Koszalińscy radni miejscy jednogłośnie poparli projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Jest to najważniejszy dokument planistyczny. Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Prace nad dokumentem trwały ok. dwóch lat. W tym czasie przeszedł on procedurę opiniowania i uzgadniania. Był również wyłożony do publicznego wglądu, a mieszkańcy mieli czas na składanie swoich uwag. Część z nich została uwzględniona w projekcie Studium.   W zakresie przeanalizowanej i zweryfikowanej problematyki, uwzględnionej w dokumencie, znalazły się m.in. lokalizacje odnawialnych źródeł energii, weryfikacja granic terenów zamkniętych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zmiany przeznaczenia wnioskowanych terenów oraz zasad i warunków ich zabudowy oraz weryfikacja układu komunikacyjnego miasta.   Dokument jest podstawą opracowania planów zagospodarowania. Dzięki jego przyjęciu radni miejscy będą mogli na wrześniowej sesji zająć się projektem uchwały, który dotyczy planu zagospodarowania Śródmieścia. Następnie przygotowany zostanie plac dla osiedla Jamno i Łabusz, a także Raduszka. Istotne dla mieszkańców Jamna i Łabusza jest to, że w Studium wyłączono dużą cześć obszaru dotąd chronionego przez konserwatora zabytków. Pozwoli to na rozbudowę osiedla.   Ponadto w dokumencie uwzględniono ostateczny przebieg S6 w rejonie Koszalina oraz S11, która wcześniej przebiegała przez Raduszkę i dzieliła osiedle, a obecnie je omija. Pozwoli to na wydzielenie nowych terenów pod zabudowę mieszkalną. Zmiany dotyczą również m.in. przeznaczenia terenu przy ul. Leśnej. Grunt, który wrócił w prywatne ręce po zaniechaniu rozpoczętej przez laty budowy szpitala wojewódzkiego, zostanie także przeznaczony pod zabudowę mieszkalną.   - Uchwalenie przez Radę Miejską zmienionego Studium, wprowadzającego generalnie niewielkie, ale istotne zmiany w układzie komunikacyjnym i kierunkowym zainwestowaniu niektórych terenów, pozwoli na rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy Koszalina – w kierunkach zgodnych z polityką gminy i regionu oraz oczekiwanym przez mieszkańców i inwestorów. – podaje Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

Radni pod lupą

Ekoszalin.pl na podst. inf. UM w Koszalinie - 11 Sierpnia 2014 godz. 6:00
Tegoroczny listopad oznacza wybory samorządowe. Koszalinianie dokonają wyboru nie tylko prezydenta ale także i radnych. Do końca sierpnia trwa nasza sonda dotycząca oceny pracy prezydenta Piotra Jedlińskiego. Teraz nadszedł czas na wzięcie pod lupę także i radnych. Jakimi byli radnymi? Może trochę leniuchowali? A może byli zbyt aktywni? Jak głosowali w najważniejszych dla nas sprawach? Jakie mają pomysły na rozwój miasta? I w końcu, czy po raz kolejny damy im szansę decydowania w naszym imieniu? Na te wszystkie pytania Czytelniku musisz sobie odpowiedzieć, by świadomie wziąć udział w naszej najnowszej sondzie. Tomasz Adam Bernacki Dorota Róża Chałat Barbara Anna Grygorcewicz Sergiusz Karżanowski Krystyna Kościńska Mariusz Jan Krajczyński Anna Bożena Mętlewicz Urszula Teresa Mikietyńska Grzegorz Andrzej Niski Marek Zbigniew Reinholz Robert Konstanty Rokaszewicz Agata Sapieha Łukasz Krzysztof Sendlewski   Mirosław Michał Skórka Sebastian Marian Tałaj Ryszard Tarnowski Bogumiła Ryszarda Tiece Stefan Bogusław Turowski Marcin Waszkiewicz   Artur Wezgraj   Izabela Regina Wilke Artur Wiśniewski Mieczysław Załuski Jerzy Zaroda   Eugeniusz Żuber  

Wniosek „Infrabudu” odrzucony!

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin - 25 Lipca 2014 godz. 16:37
Rewitalizacja rynku staromiejskiego miała zakończyć się 30 czerwca. Wykonawca chcąc uniknąć kar złożył wniosek o przedłużenie robót do końca sierpnia. Władze miasta odrzuciły prośbę. „Infrabud” – wykonawca rewitalizacji – złożył wniosek o przedłużenie robót motywując to m.in. pracami, które wynikły w trakcie budowy. – Chodzi tutaj np. o przedłużające się prace archeologiczne i roboty, które prowadziła Miejska Energetyka Cieplna w zakresie wymiany sieci ciepłowniczej. – informował Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina.   Władze miasta nie przychyliły się do wniosku wykonawcy. – „Infrabud” zgłosił, że chce przedłużyć prace do końca sierpnia. Natomiast prezydent się na to nie zgodził. W związku z tym wykonawcy są naliczane kary w wysokości ok. 25 tys. zł dziennie licząc od 1 lipca. Tak wynika z umowy. – mówi Grzegorz Śliżewski, z Biura Komunikacji Społecznej w Koszalinie.   Wykonawcy naliczana jest kara w wysokości 0,15% wartości kontraktu dziennie, czyli właśnie ok. 25 tys. zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku opóźnienia prac o 60 dni (zakładając, że wykonawca zakończy roboty do końca sierpnia) do budżetu Koszalina może wrócić ok. 1,5 mln zł! Ostateczną wysokość kary poznamy dopiero, gdy wykonawca odda inwestycję.

Sonda: jak oceniasz prezydenta Koszalina?

Redakcja - 29 Czerwca 2014 godz. 11:58
Możesz wyrazić swoją opinię w sprawie sprawowania przez Piotra Jedlińskiego władzy w mieście. Masz kłopot z podjęciem decyzji? Wahasz się? Wpisz "Jedliński"do naszej wyszukiwarki i poznasz materiały, w których o nim informowaliśmy. Jesteś leniwy? Nie chce się Tobie tego robić? Ok! Zrobiliśmy to za Ciebie. Wystarczy kliknąć w jeden z poniższych artykułów….         Oceń pracę prezydenta - kliknij tutaj.