Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Koszalinianie będą płacić za śmieci w zależności od 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości

2021-03-08 14:20:00 Ala za UM Koszalin, fot. Dominik Wasilewski
9 marca o godz. 16.00 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni pochylą się nad zmianą zasad w opłatach za wywóz nieczystości w Koszalinie, które mają obowiązywać od przyszłego miesiąca. W projektowanej uchwale, jeżeli zostanie zaakceptowana "ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,70 zł za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Równocześnie ma zostać ustalona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki, czyli 17,40 zł za 1m3 zużytej wody w danej nieruchomości.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: 

"W związku ze zmianą stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) konieczna jest zmiana metody

naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie obowiązuje na terenie gminy

miasta Koszalina. W piśmie z dnia 09.11.2020 r. RIO poinformowało o zmianie stanowiska dotyczącego

możliwości różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa

domowego, o której mowa w art. 6j ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.). Przyjęta przez Radę Miejska w Koszalinie Uchwała nr XII/234/2019 dnia 28 listozp ada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, różnicuje stawki opłaty i dlatego musi być zmieniona.

Proponujemy metodę naliczania opłaty od ilości zużytej wody, za którą postulowali mieszkańcy jako za

najbardziej odzwierciedlającą ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i korzystną dla osób samotnych zajmujące stosunkowo duże lokale mieszkalne. Dla zarządców nieruchomości z kolei oznacza ona rzadsze składanie korekt deklaracji. Metoda ta jest weryfikowalna, gdyż opiera się na twardych danych - rachunkach za zużycie wody- dzięki czemu ogranicza możliwość nadużyć. Nowo zasiedlane nieruchomości są w zdecydowanej większości podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Również w nieruchomościach zamieszkiwanych okazjonalnie (prywatne kwatery pracownicze itp.) ilość osób zamieszkujących na nieruchomości bezpośrednio przekłada się na ilość zużytej wody, a w konsekwencji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Metoda ta jest porównywalna z metodą od gospodarstwa domowego, która była prosta i weryfikowalna oraz umożliwiała utrzymanie stawek opłaty na społecznie akceptowalnym poziomie. W obecnej chwili wykształciło się także orzecznictwo odnoszące się do stosowania metody od ilości zużytej wody, co ma kluczowe znaczenie, gdyż do niedawna wiele uchwał wprowadzających tę metodę naliczania opłaty było unieważnianych.

Oprócz szeregu zmian przekładających się bezpośrednio na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obowiązkową segregację odpadów dla wszystkich, nowelizacja w/w ustawy wprowadziła również zapis, że w przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy w uchwale, określa zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy przepis daje możliwość radom gmin do określania podstawy, która będzie niezbędna do wyliczenia stawki za gospodarowanie odpadami na danej nieruchomości. Przepis ten pozwala na kształtowanie systemu opłat do konkretnych warunków panujących w danej gminie. W przedmiotowej uchwale, ilość zużytej wody z danej nieruchomości będąca podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane średnie zużycie wody z nieruchomości, z wybranych przez właściciela nieruchomości kolejnych 6 miesięcy na przestrzeni 12 miesięcy, ustalone w oparciu o odczyt z wodomierza głównego.

Czyli średnio w 2020/mieszkańca* - 328 632,67: 99 423 = 3,26 m3

*ilość mieszkańców zameldowanych na dzień 22.12 2020 R.

Z danych uzyskanych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wynika, że gospodarstwa domowe

w Koszalinie w 2020 roku (zafakturowane zużycie na nieruchomościach) zużyły łącznie 3 943 592,00 m3

opomiarowanej wody. Po przeanalizowaniu średniego zużycia wody na nieruchomościach, można stwierdzić, że przeciętna norma zużycia ilości wody przypadająca na mieszkańca naszej gminy wynosi 3,20 m3.

Zgodnie art. 6r ust. 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy zauważyć, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W ogłoszonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy, otrzymaliśmy ofertę, która przewyższa kwotę uzyskaną z opłaty o około 25 %.

Koszty systemu w roku 2021 szacuje się na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 29 750 000 zł,

- edukacja ekologiczna - 50 000 zł,

- inwestycje związane z budową PSZOK - 885 000 zł,

- obsługa administracyjna- 650 000 zł.

Do szacowanych kosztów należy też doliczyć różnicę z wpływów uzyskanych z opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w pierwszych trzech miesiącach roku 2021, przed zmianą metody, która wynosi około 1 400 000 zł.

W związku z powyższym należało oszacować wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w taki

sposób, aby pokryć wydatki, które szacuje się na około 33 000 000,00 zł.

W związku z powyższym zaproponowano stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 zaproponowanej uchwały, w wysokości 8,70 zł za 1m3 zużytej wody.

Stawka opłaty w wysokości 8,70 zł/1m3 wody x ilość mieszkańców 99423 x średnie zużycie wody na

1 mieszkańca w wysokości 3,2 m2 x 12 miesięcy = 33 215 235,84,00 zł

W przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 (od zużycia wody) stawka nie może być większa niż 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody.

Wg Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1819 zł. Jeśli 1819,00 zł wynosi 100%, to 0,7% tej kwoty wynosi ok 12,73 zł, czyli warunek zostaje spełniony.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy, Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowej uchwale Rada Miejska w Koszalinie zawarła postanowienie, że zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne,

w kompostownikach przydomowych, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami

komunalnymi. W roku 2020 ilość bioodpadów stanowiła około 13 % wszystkich odpadów komunalnych

zagospodarowanych z gospodarstw domowych. Czyli 13% stawki opłaty w wysokości 8,70 zł/ m3 miesięcznej opłaty wynosi 1,13 zł z zaproponowanej stawki. Dla łatwego oszacowania przyjęto zwolnienie w wysokości 1 zł za każdy m3 zużytej wody.

Obecnie ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika korzysta 133 gospodarstw domowych. Analizując metody zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system oparty o zużycie wody jest systemem najbardziej akceptowalnym dla wszystkich mieszkańców Koszalina oraz przybliża opłatę za gospodarowanie odpadami do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji

elektronicznej

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Koszalin wśród 10 najlepszych miast do życia w Polsce

19 Lipca 2021 godz. 17:52 Ala z mat. inf.
Koszalin został sklasyfikowany na 9 miejscu wśród 50 miast na prawach powiatu w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych 2021 przygotowanego przez firmę Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zdaniem ekspertów "Miasto może poszczycić się wysokim udziałem terenów zieleni, w tym terenów leśnych, co sprawia, że postrzegane jest jako zielone i przyjemne miejsce do mieszkania. Szczególnie wyróżnia się las Góry Chełmskiej położony we wschodniej części miasta, w obrębie którego znajduje się wiele ścieżek spacerowych, park linowy oraz wieża widokowa. Kolejne cztery parki zlokalizowane są w centralnej części miasta. Niewątpliwym atutem miasta jest dobra, w porównaniu z innymi miastami z pierwszej dziesiątki, jakość powietrza, co przekłada się zarówno na korzystne warunki życia mieszkańców, jak również przyciąga turystów. Aktywnemu spędzaniu czasu w mieście służy rozbudowana sieć ścieżek rowerowych i liczne szlaki piesze, umożliwiające czynny wypoczynek w bliskości natury. Koszalin to również miasto, w którym można poczuć się bezpiecznie z uwagi na niski wskaźnik przestępczości i niewielką liczbę osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Duża liczba miejsc w żłobkach oraz przedszkolach plasuje miasto w gronie miast postrzeganych jako przyjazne dla rodzin z dziećmi." W stosunku do poprzedniej edycji Rankingu Koszalin awansował z 18 pozycji wyprzedzając takie ośrodki jak Szczecin, Gdynia czy Wrocław....
 

S11: We wtorek rozpoczęto budowę. S6: Podpisano umowy na na dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa

20 Lipca 2021 godz. 3:23 Ala za GDDKiA
We wtorek odbyły się dwa wydarzenia drogowe. Rozpoczęto budowę S11 i to na aż trzech odcinkach oraz podpisano umowy na dokończenie realizacji obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6. O godz. 13:00 nastąpiła inauguracja budowy drogi ekspresowej S11 na odcinkach: Koszalin-Zegrze Pomorskie Zegrze Pomorske-Kłanino Kłanino-Bobolice W Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie nastąpi podpisanie umowy na dokończenie realizacji obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6.   S11 Koszalin Bobolice - budowa 48 km nowej drogi  W lutym i marcu ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S11 między Koszalinem i Bobolicami, o łącznej długości 48 km. Wykonawcy zrealizowali prace projektowe i zgodnie z terminami kontraktowymi złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID.  Inwestycje te przechodzą z fazy projektowania do etapu robót budowlanych. W drugiej połowie czerwca, dla wszystkich odcinków, Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje ZRID. Dziś ruszą prace. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu i niezbędne inwentaryzacje.  W zakresie inwestycji  budowa obejmie m.in. pięć węzłów drogowych i dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych Dargiń Północ i Południe oraz Niekłonice Zachód i Wschód oraz Obwód Utrzymania Drogi Bobolice. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2023 r  Przeprojektowany odcinek S6 to 7,9 km pomiędzy węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód.  Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 ma łączną długość 21,1 km. Od jesieni ubiegłego roku funkcjonują odcinki o łącznej długości około 13 km, od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód, połączenie z ulicą Szczecińską (S11) oraz końcowy fragment obwodnicy od węzła Sianów Wschód. Rozprowadzają one ruch z nowej drogi S6, jednak nie dają możliwości ominięcia Koszalina i Sianowa przez ruch tranzytowy. Dlatego konieczne jest dokończenie całości obwodnicy.  Przypomnijmy, na odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa, między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód (km 6,4 – km 14,3), wystąpiły skomplikowane warunki gruntowe, odmienne od wcześniej stwierdzonych. Podłoże, ze względu na bardzo specyficzną i rzadko spotykaną budowę związaną z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem, nie nadawało się do zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii budowy. Jak wyjaśnia GDDKiA, problemem były również samowypływy (wypływy artezyjskie), w których zwierciadło wody stabilizowało się nawet 2 m powyżej poziomu terenu.Próby zastosowania nasypu przeciążeniowego i mikrowybuchów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wykonano również szereg ekspertyz i badań podłoża, które prowadził między innymi Państwowy Instytut Geologiczny. Wobec braku porozumienia z dotychczasowym wykonawcą, odcinek między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód został wyłączony z pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy.  W roku 2019 rozpoczęło się opracowywanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla obwodnicy, gdzie wzięto pod uwagę wyniki poszerzonych badań podłoża. W toku opracowywania dokumentacji przeanalizowano szereg rozwiązań, w szczególności przy obszarze Góry Chełmskiej i przecięcia z linią kolejową Koszalin – Słupsk. Ostatecznie zadecydowano o całkowitej zmianie rozwiązań projektowych w tym miejscu. Zamiast przejścia drogi pod linią kolejową i co za tym idzie zagłębienia się w skomplikowany geologicznie obszar, została zaprojektowana estakada o długości niemal 800 metrów. Obiekt ten będzie przechodził nad linią kolejową i obszarem o skomplikowanej strukturze podłoża. W grudniu tego roku została uzyskana nowa decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zmieniona wcześniejsza. Zakończenie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiło przeprowadzenie przetargu na dokończenie robót na tej inwestycji. W przetargu złożonych zostało pięć ofert. Najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm Polbud Pomorze (lider), Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz Wibra Recycling (partnerzy). Oferta opiewa na 448,87 mln zł, a czas przewidziany na realizację to 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Dziś nastąpi podpisanie umowy, a zakończenie prac na tym odcinku przewidywane jest natomiast na początek 2023 roku.     ...
 

Uwaga na zły kierunek

19 Lipca 2021 godz. 1:39 Ala za GDDKiA
W kilku miejscach, przy drogach szybkiego ruchu zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ustawiliśmy charakterystyczne tablice informacyjne z ostrzeżeniem przed wjazdem pod prąd. To początek naszych działań. Analizujemy wszystkie potencjalne miejsca, a w pierwszej kolejności tablice pojawią się tam, gdzie kierowcy wjeżdżają pod prąd na drogę szybkiego ruchu. Kierowco - patrz na znaki, nie łam przepisów   Często słyszymy o przypadkach poruszania się po drogach szybkiego ruchu pod prąd. Mimo stosownego oznakowania i samego układu jezdni, która wymusza prawidłową jazdę, niektórzy kierujący pojazdami łamią przepisy i stwarzają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym, dla innych jak i samych siebie. Zwracaliśmy już uwagę na ten problem – czytaj tutaj.    Podjęliśmy konkretne działania. Nowe tablice już są   Skorzystaliśmy z rozwiązań stosowanych w Austrii, Niemczech, Słowacji i Chorwacji. Charakterystyczne duże żółte tablice z napisem STOP Zły kierunek i symbolem dłoni z umieszczonym na niej piktogramem znaku zakaz wjazdu, ustawiono już na łącznicy węzła Głogów Południe na S3, a także na węźle Świlcza na S19. Nowe tablice pojawiły się również na autostradzie A4 na węzłach Opole Zachód, Rzeszów Północ i Przemyśl oraz przed granicą Polski z Ukrainą w Korczowej, gdzie zaobserwowano kierowców oczekujących na odprawę i zawracających przed granicą.     Ustawione tablice informacyjne nie są znakiem drogowym, a mają służyć jako wzmocnienie obowiązującej organizacji ruchu. Przypomnijmy, że umieszczanie znaków drogowych reguluje tzw. „czerwona książka”, która jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.).   Wkrótce kolejne tablice   W najbliższym czasie takie tablice informacyjne pojawią się między innymi na węźle Patriotów na S2 w Warszawie, na węzłach Wypędy, Paszków i Mszczonów na S8, na większości węzłów na S3 pomiędzy Szczecinem i Zieloną Górą, na obwodnicy Wałcza w ciągu S10, a także na kilku węzłach na S1 i S52 w okolicy Bielska-Białej. ...
 

Polsat pokaże XXVI Festiwal Kabaretu w Koszalinie

15 Lipca 2021 godz. 14:43 Ala z mat. inf.
Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią wraca jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez kabaretowych w kraju: 26. Festiwal Kabaretu w Koszalin. 31 lipca w Amfiteatr w Koszalinie wystąpią m.in.: Neo-Nówka, Kabaret Młodych Panów, Smile, Kabaret Skeczów Męczących. Jak zawsze gospodarzem festiwalu będzie Kabaret Koń Polski. Polsat pokaże XXVI Festiwal Kabaretu w Koszalinie. Dwie edycje Festiwalu z 2018 i 2019 r. ze względu na modernizację amfiteatru musiały zostać przeniesione do Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Ta zaplanowana na 2020 r. nie doszła do skutku przez sytuację epidemiczną w kraju. Gdyby wykonawca robót w amfiteatrze nie zakończył ich przed czasem, również i zbliżająca się edycja Festiwalu mogłaby nie dojść do skutku. Podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami Leszek Malinowski zapewnił, że nie zabraknie żartów covidowych, choćby w wykonaniu Kabaretu Koń Polski. „Jesteśmy kabareciarzami i staramy się obserwować tzw. otaczającą nas rzeczywistość i byłoby nienormalne, gdybyśmy nie zauważali pewnych zjawisk związanych z epidemią” – powiedział. Dodał, że jednak tematem przewodnim będzie „Stacja Pcim”. „W miejscowości Pcim nie ma torów i nie ma stacji. Stacja jest pewnego rodzaju alegorią, pretekstem do dyskusji na temat tej skądinąd przesympatycznej miejscowości. Myślę, że jest osoba, która spopularyzowała tę miejscowość, nie będę wymieniał jej nazwiska, ale ta osoba sprawiła, że Pcim stał się swojego rodzaju symbolem” – zaznaczył Malinowski i dodał, że Pcim będzie tylko pretekstem do rzeczywistości. Jak zapewnił Malinowski, oprócz żartów obyczajowych, pojawią się na pewno żarty polityczne. Tematem tegorocznego festiwalu jest STACJA PCIM, skąd mieszkańcy tłumnie ruszają w Polskę, żeby zrobić karierę i osiągnąć wielki sukces. Na stacji dojdzie do wielu zaskakujących wydarzeń i przewrotnego finału... Wystąpi czołówka polskiego kabaretu: Kabaret Neo-Nówka Kabaret Młodych Panów Kabaret Smile Kabaret Skeczów Męczących Kabaret Jurki Kabaret RAK Kabaret Chyba Kabaret Koń Polski - Gospodarze wydarzenia       ...