Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalinianie będą płacić za śmieci w zależności od 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości

Autor Ala za UM Koszalin, fot. Dominik Wasilewski 8 Marca 2021 godz. 14:20
9 marca o godz. 16.00 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni pochylą się nad zmianą zasad w opłatach za wywóz nieczystości w Koszalinie, które mają obowiązywać od przyszłego miesiąca. W projektowanej uchwale, jeżeli zostanie zaakceptowana "ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,70 zł za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Równocześnie ma zostać ustalona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki, czyli 17,40 zł za 1m3 zużytej wody w danej nieruchomości.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: 

"W związku ze zmianą stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) konieczna jest zmiana metody

naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie obowiązuje na terenie gminy

miasta Koszalina. W piśmie z dnia 09.11.2020 r. RIO poinformowało o zmianie stanowiska dotyczącego

możliwości różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa

domowego, o której mowa w art. 6j ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.). Przyjęta przez Radę Miejska w Koszalinie Uchwała nr XII/234/2019 dnia 28 listozp ada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, różnicuje stawki opłaty i dlatego musi być zmieniona.

Proponujemy metodę naliczania opłaty od ilości zużytej wody, za którą postulowali mieszkańcy jako za

najbardziej odzwierciedlającą ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i korzystną dla osób samotnych zajmujące stosunkowo duże lokale mieszkalne. Dla zarządców nieruchomości z kolei oznacza ona rzadsze składanie korekt deklaracji. Metoda ta jest weryfikowalna, gdyż opiera się na twardych danych - rachunkach za zużycie wody- dzięki czemu ogranicza możliwość nadużyć. Nowo zasiedlane nieruchomości są w zdecydowanej większości podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Również w nieruchomościach zamieszkiwanych okazjonalnie (prywatne kwatery pracownicze itp.) ilość osób zamieszkujących na nieruchomości bezpośrednio przekłada się na ilość zużytej wody, a w konsekwencji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Metoda ta jest porównywalna z metodą od gospodarstwa domowego, która była prosta i weryfikowalna oraz umożliwiała utrzymanie stawek opłaty na społecznie akceptowalnym poziomie. W obecnej chwili wykształciło się także orzecznictwo odnoszące się do stosowania metody od ilości zużytej wody, co ma kluczowe znaczenie, gdyż do niedawna wiele uchwał wprowadzających tę metodę naliczania opłaty było unieważnianych.

Oprócz szeregu zmian przekładających się bezpośrednio na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obowiązkową segregację odpadów dla wszystkich, nowelizacja w/w ustawy wprowadziła również zapis, że w przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy w uchwale, określa zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy przepis daje możliwość radom gmin do określania podstawy, która będzie niezbędna do wyliczenia stawki za gospodarowanie odpadami na danej nieruchomości. Przepis ten pozwala na kształtowanie systemu opłat do konkretnych warunków panujących w danej gminie. W przedmiotowej uchwale, ilość zużytej wody z danej nieruchomości będąca podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane średnie zużycie wody z nieruchomości, z wybranych przez właściciela nieruchomości kolejnych 6 miesięcy na przestrzeni 12 miesięcy, ustalone w oparciu o odczyt z wodomierza głównego.

Czyli średnio w 2020/mieszkańca* - 328 632,67: 99 423 = 3,26 m3

*ilość mieszkańców zameldowanych na dzień 22.12 2020 R.

Z danych uzyskanych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wynika, że gospodarstwa domowe

w Koszalinie w 2020 roku (zafakturowane zużycie na nieruchomościach) zużyły łącznie 3 943 592,00 m3

opomiarowanej wody. Po przeanalizowaniu średniego zużycia wody na nieruchomościach, można stwierdzić, że przeciętna norma zużycia ilości wody przypadająca na mieszkańca naszej gminy wynosi 3,20 m3.

Zgodnie art. 6r ust. 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy zauważyć, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W ogłoszonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy, otrzymaliśmy ofertę, która przewyższa kwotę uzyskaną z opłaty o około 25 %.

Koszty systemu w roku 2021 szacuje się na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 29 750 000 zł,

- edukacja ekologiczna - 50 000 zł,

- inwestycje związane z budową PSZOK - 885 000 zł,

- obsługa administracyjna- 650 000 zł.

Do szacowanych kosztów należy też doliczyć różnicę z wpływów uzyskanych z opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w pierwszych trzech miesiącach roku 2021, przed zmianą metody, która wynosi około 1 400 000 zł.

W związku z powyższym należało oszacować wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w taki

sposób, aby pokryć wydatki, które szacuje się na około 33 000 000,00 zł.

W związku z powyższym zaproponowano stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 zaproponowanej uchwały, w wysokości 8,70 zł za 1m3 zużytej wody.

Stawka opłaty w wysokości 8,70 zł/1m3 wody x ilość mieszkańców 99423 x średnie zużycie wody na

1 mieszkańca w wysokości 3,2 m2 x 12 miesięcy = 33 215 235,84,00 zł

W przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 (od zużycia wody) stawka nie może być większa niż 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody.

Wg Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1819 zł. Jeśli 1819,00 zł wynosi 100%, to 0,7% tej kwoty wynosi ok 12,73 zł, czyli warunek zostaje spełniony.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy, Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowej uchwale Rada Miejska w Koszalinie zawarła postanowienie, że zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne,

w kompostownikach przydomowych, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami

komunalnymi. W roku 2020 ilość bioodpadów stanowiła około 13 % wszystkich odpadów komunalnych

zagospodarowanych z gospodarstw domowych. Czyli 13% stawki opłaty w wysokości 8,70 zł/ m3 miesięcznej opłaty wynosi 1,13 zł z zaproponowanej stawki. Dla łatwego oszacowania przyjęto zwolnienie w wysokości 1 zł za każdy m3 zużytej wody.

Obecnie ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika korzysta 133 gospodarstw domowych. Analizując metody zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system oparty o zużycie wody jest systemem najbardziej akceptowalnym dla wszystkich mieszkańców Koszalina oraz przybliża opłatę za gospodarowanie odpadami do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji

elektronicznej

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

 Czytaj też

Koszalin: Sesja "śmieciowa" przerwana

Ala - 9 Marca 2021 godz. 16:32
Burzliwy i krótki przebieg miała zwołana na wniosek prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego nadzwyczajna sesja dotycząca zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości. Niespodziewanie sam prezydent Jedliński zaproponował przerwanie obrad. Wcześniej podobne wnioski złożyli Sebastian Tałaj i Błażej Papiernik. Najpierw radni pokłócili się o to, kto pierwszy wpadł na pomysł przerwania sesji. Papiernik, członek klubu radnych Wspólny Koszalin wniósł o przerwanie sesji i kontynuowanie jej 18 marca. Zaproponował, by w tym czasie zespół składający się z przedstawicieli trzech klubów wypracował optymalną zmianę opłat. Tałaj, przewodniczący klub radnych Koalicja Obywatelska zarzucił Papiernikowi "nieeleganckie zachowanie i wykorzystanie jego pomysłu dotyczącego przerwy sesji. Tałaj równocześnie zaproponował, by przerwa trwała do 23 bm., tak by przeanalizować metody naliczania opłat zależnych od wody, od osoby i od metrów. Za Papiernikiem wstawił się jego klubowy, starszy kolega Marek Reinholz, który twierdząc, że to bardzo ważna i trudna uchwała, a o przerwę w sesji wnioskował już do południa. Bernacki odpowiedział: - To naprawdę bez znaczenia czy radny Reinholz obudził się o godz. 10.30, czy o którejś tam... Nie będziemy się licytować. Ważne, by uchwała zyskała możliwość konsultacji społecznych - dodał. W podobne tonie wypowiedział się Artur Wiśniewski (PiS): Skończy z tym: czyj wniosek o przerwę jest lepszy, a czyj gorszy. Nie wdając się w tą przepychanki widzę, że potrzebna jest przerwa, a radni powinni otrzymać od prezydenta dodatkowe informacje dotyczące tego problemu - powiedział szef klubu radnych PiS. Głos zabrał także prezydent Koszalina, który dość zaskakująco zaproponował przerwę w pracach sesji do 23 bm. i powołania zespołu składającego się po dwóch przedstawicieli z każdego klubu radnych. Z taki składem zespołu nie zgodził się radny Bernacki. - W konsultacjach społecznych powinni wypowiedzieć się przedstawiciele rad osiedli, spółdzielni, a nie sześciu radnych. W podobnym tonie wypowiedziała się radna Dorota Chałat (KO), która nawet stwierdziła, że nie widzi możliwości, aby radni 23 marca byli w stanie przegłosować zaproponowaną przez prezydenta uchwałę. Wniosek Sebastiana Tałaja został poddany pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni online radni (24).