Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland

Eugeniusz Żuber Honorowym Obywatelem Koszalina

2021-04-22 09:39:00 Ala, film: Dawid Baranowski
- Nie trzeba być samorządowcem, by kochać Koszalin - twierdzi Eugeniusz Żuber, który dziś otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Koszalina. Przyjętą przez radnych - 20 za, 3 przeciw (radni PiS), 2 nie wzięło udziału - uchwałę o przyznanie tego zaszczytnego tytułu poparło wcześniej 513 koszalinian.

Żuber był zawsze otwarty na drugiego człowieka. Miał, ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów, relacji... Dlatego dla bardzo wielu mieszkańców naszego miasta to po prostu "Gienek". To osoba, z którą zawsze można porozmawiać o historii, teraźniejszości i przyszłości Koszalina. Jego wieloletnia działalność na stałe znalazła się w historii Koszalina. Dziś przypominamy tylko w krótkiej filmowej wypowiedzi wycinek jego jako samorządowca walki o Województwo Środkowopomorskie. 

 

Eugeniusz Żuber - dr nauk prawnych, koszaliński samorządowiec i społecznik jest autorem

dziesięciu książek omawiających m.in. problemy działalności i finansowania kultury w Polsce,

potrzebę istnienia województwa środkowopomorskiego oraz czterech publikacji poświęconych

miastu Koszalin. W swoich książkach opisuje funkcjonowanie jednostek pomocniczych w Polsce

na przykładzie Rad Osiedli w Koszalinie, a także działalności samorządu miejskiego w Koszalinie.

Jako miłośnik Koszalina jest autorem wielu publikacji poświęconych miastu, m.in. z okazji

750-lecia nadania praw miejskich (2016r.) ukazała się jego książka współczesny na 750-

lecie praw miejskich", w 2019 roku ,Jtoszalin współczesny w pigułce" i najnowsza 10 publikacja

„Moje książki. Moje miasto" w 2020r. Jest autorem wielu opracowań, analiz społecznogospodarczych

i samorządowych dotyczących głównie Pomorza Środkowego i Koszalina.

Wielki zwolennik i niezmordowany entuzjasta utworzenia województwa na Pomorzu

Środkowym. Był inicjatorem i pełnomocnikiem projektu obywatelskiego w sprawie utworzenia

Województwa Środkowopomorskiego, który dwukrotnie prezentował na obradach plenarnych

w Sejmie RP w 2004 i 2006 roku. Wynikiem działań walki o województwo są liczne publikacje,

opracowania oraz trzy pozycje książkowe zawierające stosowne uzasadnienia dr. Eugeniusza

Zubera o potrzebie utworzenia Województwa Środkowopomorskiego. Swoje zamierzenia

wypełniał z wielkim zaangażowaniem; organizował liczne spotkania z mieszkańcami Miasta,

odczyty, brał udział w seminariach i konferencjach poświęconych wspomnianej tematyce.

Godną uwagi jest Jego wieloletnia praca w koszalińskich strukturach samorządowych.

Przez 3 kadencje pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej (2002- 2014), a przez

4 kadencje koszalińskiego radnego(l 994-1998, 2002-2014); był również Przewodniczącym

Sejmiku Samorządowego woj. koszalińskiego (1994-1998). W latach 1979-1986 pełnił funkcje

wiceprezydenta i prezydenta Miasta. Powierzenie dr Eugeniuszowi Zuberowi wymienionych

funkcji świadczy o dużym zaufaniu społecznym w środowisku lokalnym.

Miłośnik kultury, wykazujący dbałość w budowaniu tożsamości kulturalnej Miasta. Był

inicjatorem, organizatorem i pierwszym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Koszalinie;

wspierał i współtworzył bazę dla rozwoju potrzeb kulturalnych i duchowych mieszkańców, m.in.

zespołów artystycznych i tanecznych „Bałtyk", „Chórów Polonijnych", organizacji festiwali

„Młodzi i Film", Koncertów Organowych i innych. Trwale zapisał swój współudział w powstaniu

budowy małej architektury miejskiej, jak budowa pomników m.in.: pomnika Władysława Hasiora -

„Tym, którzy walczyli o Polskość i Wolność Pomorza", pomnika - „Więzi Polonii z Macierzą",

czy popiersia K.C. Norwida.

Dr Eugeniusz Żuber był i pozostaje czynnym członkiem stowarzyszeń i organizacji

pozarządowych działających w Koszalinie na rzecz społeczności lokalnej, m.in. Koszalińskiego

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina (współzałożyciel

i pierwszy prezes), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (członek władz krajowych) czy

Stowarzyszenia Pomorza Środkowego - „Integracja dla rozwoju". W działalności tej dał się poznać

jako osoba potrafiąca dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą prawno-ekonomiczną, społeczną,

związaną z miastem i regionem. Podczas organizowanych seminariów, konferencji, kongresów

o zasięgu miejskim, regionalnym czy krajowym dotyczących tematyki społeczno- gospodarczej,

samorządowej, zawsze akcentował i przedstawiał pozytywny wizerunek Koszalina i Regionu.

W życiu zawodowym, oprócz pracy w samorządzie wojewódzkim, miejskim i gminnym

pracował przez 13 lat jako wykładowca akademicki - adiunkt w Bałtyckiej Wyższej Szkole

Humanistycznej w Koszalinie (1999-2010) i Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

w Gdańsku (2010-2012), wykładając przedmioty: o organizacji samorządu i finansach

publicznych. Był promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich również wielu

mieszkańców Koszalina. Swoje obowiązki wypełniał zawsze z wielką pasją i zaangażowaniem.

Za swoja wieloletnią działalność i zaangażowanie na rzecz Miasta i Regionu był

wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i lokalnymi:

państwowe:

-Brązowy Krzyż Zasługi (1972r.),

-Złoty Krzyż Zasługi (1977r.),

-Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984r.),

- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999r.),

resortowe: kultury, sportu i turystyki, administracji, organizacji społecznych krajowych,

regionalne i lokalne:

- odznaka honorowa Zasłużony dla województwa koszalińskiego"- dwukrotnie (1977r., 1997r.),

- medal pamiątkowy w uznaniu zasług dla rozwoju Koszalina „Za zasługi dla Koszalina" (1979r.).

Mamy honor i przyjemność wystąpić z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela

Miasta Panu dr Eugeniuszowi Żuberowi, którego obywatelska postawa, bezinteresowność,

społeczne zaangażowanie, pracowitość, życzliwość i umiejętność realizowania stawianych sobie

celów na rzecz Miasta i jego mieszkańców, mogą stanowić wzór do naśladowania dla młodych

pokoleń Koszalina.

Przebieg pracy zawodowej dr. Eugeniusza Żubera

• instruktor ds. turystyki w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Koszalinie (1964-1966),

• Przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki,

• a następnie kierownik Wydziału Kultury -Prezydium Powiatowej RN w Miastku

(1966-1971),

• naczelnik miasta Miastko (odpowiednik burmistrza) (1971 -1974),

• kierownik Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej na miasto i powiat w Koszalinie

• (1974-1976),

• założyciel i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Koszalinie (1976-1979),

• wiceprezydent Koszalina (1979-1986),

• prezydent miasta Koszalin (1986),

• sekretarz miejski PZPR (1987-1989),

• zastępca dyrektora w Woj ewódzkim Urzędzie Statystycznym w Koszalinie (1990-1994),

• radny, delegat z Koszalina do Sejmiku Samorządowego województwa koszalińskiego,

• Przewodniczący Sejmiku Samorządowego woj. koszalińskiego (1994-1998),

• członek prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego (1994-1998),

• koszaliński radny Rady Miejskiej 4 kadencje (1994-1998, 2002-2014),

• wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 3 kadencje (2002-2014),

• sekretarz gminy Mielno (2003-2007);

Ścieżka kultury

• Kierownik Wydziału Kultury Prezydium PRN w Miastku (1969-1971),

• Dyrektor (założyciel) Miej skiego Ośrodka Kultury w Koszalinie (1976-1979),

• Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie (1976-1980),

• członek Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej,

• Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za sprawy kultury w Koszalinie (1979-1986),

• Członek Narodowej Rady Kultury w Warszawie powołanej przez premiera RP (1984-1989)

• Przewodniczący Komisji Budżetowej, członek Prezydium Narodowej Rady Kultury,

• Członek Rady Naukowej Instytutu Kultury w Warszawie (1986-1991),

• autor 2 książek o problemach kultury w Polsce oraz ekspertyzy dla Ministerstwa Kultury,

krajowych opracowań o Funduszu Rozwoju Kultury,

• uczestnik (przedstawiciel woj. koszalińskiego) Kongresu Kultury w Warszawie w 1981 r.

Ścieżka organizacji społecznych

• Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,

• Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina - współzałożyciel i pierwszy prezes,

• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - członek władz krajowych,

• Stowarzyszenie Pomorza Środkowego „Integracja dla rozwoju" - współzałożyciel i prezes

(2003-2008),

• Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Koszalin-Słupsk - pełnomocnik Komitetu

(2003-2007).

Informacje uzupełniające

• Przyjazd do Koszalina w 1964r. z Sypniewa k./Wałcza - propozycja pracy w

Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS.

• Przeprowadzka do Koszalinie w latach 1964-1966 z przerwą 8-letnią na zamieszkanie

i pracę w administracji powiatowej i miejskiej w Miastku.

• Powrót do Koszalina w 1974 roku w związku z proponowaną pracą w Ratuszu.

Związki z Ratuszem:

• Praca zawodowa: 1974-1986 (12 lat)

• Radny Rady Miejskiej 4 kadencje (16 lat)

• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 3 kadencje 2002-2014 (12 lat)

Przykłady działań bezpośrednich:

1. Utworzenie, organizacja od podstaw i pierwszy dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury (1976 -

1979),

2. Inicjator powstania Zespołu Pieśni Tańca „Bałtyk" promującego miasto w kraju

i w Europie;

3. Współudział w organizacji festiwali: Chórów Polonijnych, Młodzi i Film, Koncertów

Organowych i innych imprez i koncertów rangi międzynarodowej, krajowej

i regionalnej w kulturze i sporcie (Centralne Dni Olimpijczyka).

4. Współudział w powstaniu:

• pomnika Władysława Hasiora „Tym, którzy walczyli o Polskość i Wolność Pomorza",

• pomnika „Więzi Polonii z Macierzą",

• popiersia K.C. Norwida.

5. Oddelegowanie z Ratusza do prac przygotowawczych i organizacyjnych przy Centralnych

Dożynkach w Koszalinie w 1975r.

6. Walka o utworzenie woj. środkowopomorskiego ze stolicami w Koszalinie i Słupsku:

• zebranie podpisów obywatelskich (136.435),

• utworzenie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej,

• powołanie na pełnomocnika Komitetu,

• przedstawienie obywatelskiego projektu ustawy podczas obrad sejmu

w 2004 r. i 2006 r.,

• projekty po pierwszym czytaniu w sejmie zostały przesłane do dalszych prac w komisjach

sejmowych, skąd nie wróciły do drugiego czytania, przeleżały w komisjach,

• całością działań kierował E. Żuber, poświęcając bezinteresownie czas

i opracowując wiele dokumentów, argumentacji,

wynikiem działań walki o woj. środkowopomorskiego jest wiele publikacji E. Zubera oraz

trzy książki z odpowiednimi uzasadnieniami,

organizacja i współudział w wielu konferencjach, sympozjach i spotkaniach dotyczących

miasta, regionu, gospodarki, samorządu, finansów, działań społecznych

i socjalnych,

wygłaszanie referatów, prezentacji i prelekcji tematycznych, udział merytoryczny

w dyskusji, opracowania dokumentacyjne,

przedstawiciel Koszalina w kongresach i zjazdach na poziomie centralnym np.

I Kongres Kultury Polskiej, Kongresy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2x),

Krajowe Zjazdy LZS (2x), zjazd pracowników państwowych i społecznych,

Udział w delegacji polskiego samorządu w konferencjach w Strasburgu i Brukseli.

Udział w delegacjach Koszalina do Gladsaxe (Dania) -2x i Bourges (Francja) - 3x.

7. Odznaczenia :

państwowe:

- Brązowy Krzyż Zasługi (1972r.),

- Złoty Krzyż Zasługi (1977r.),

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984r.),

- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999r.),

resortowe: kultury, sportu i turystyki, administracji, organizacji społecznych krajowych,

regionalne i lokalne:

- odznaka honorowa „Zasłużony dla województwa koszalińskiego dwukrotnie

(1977r., 1997r.),

- medal pamiątkowy w uznaniu zasług dla rozwoju Koszalina „Za zasługi dla

Koszalina" (1979r.)

8. E. Żuber w encyklopediach krajowych i zagranicznych:

2004r. „ biLoegkrsayfkiocznn y WHO IS WHO w Polsce ", wyd. Szwajcaria,

2006r. „Złota Księga Polskiego samorządu 2002-2006", wyd. Gliwice,

201 lr. „555 Twarzy Koszalina", wyd. Koszalin,

2014r. „Złota Księga Polskiego Samorządu 2010-2014", wyd. Gliwice,

2019r. „Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej", wyd. Londyn, UK.

9. Propozycje pracy w Warszawie i w Bydgoszczy

• propozycja pracy w Warszawie w Ministerstwie Kultury i Sztuki na stanowisku

podsekretarza stanu (wiceministra) i zamieszkania w Warszawie, dwukrotnie (1982, 1987)

- odmowna, nie przyjęta,

• propozycja pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) i zamieszkania w Bydgoszczy -

odmowna, nie przyjęta,

10. Wykształcenie:

• studia licencjackie (uk.l972r.), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

• studia magisterskie (mgr administracji, 1974r.), Uniwersytet Gdański w Gdańsku,

• studia doktoranckie (dr nauk prawnych, 1979r.), Uniwersytet im. A. Mickiewicza

w Poznaniu.

Czytaj też

Promocja książki Eugeniusza Zubera "Koszalin współczesny w pigułce

Ala, fot. FB/Eugeniusz Żuber - 24 Października 2019 godz. 6:07
Prezentacja najnowszej książki Eugeniusza Żubera ściągnęła do sali KBP wielu koszalinian. Dodatkowym zyskiem z uczestnictwa w tym spotkaniu było otrzymanie za darmo tej najnowszej pozycji Żubera.  Z sali padla propozycja napisania przez dr Eugeniusza Zubera nowej książki "O 20-tu latach walki o powstanie Województwa Środkowopomorskiego".  - Za pisanie zabrałem się w kwietniu. Projekt okładki przygotował mój wnuk - Bartosz Żuber, który jest studentem na ASP we Wrocławiu - pochwalił się. 

KBP: Koszalin współczesny w pigułce

Ala za KBP Koszalin - 11 Października 2019 godz. 5:58
Koszalińska Biblioteka Publiczna i Eugeniusz Żuber zapraszają na uroczystą promocję książki „Koszalin współczesny w pigułce", która odbędzie się 23 października 2019 o godz. 17:00 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy placu Polonii 1. „Koszalin współczesny w pigułce" to zbiór informacji o mieście „tu i teraz". Ten swoisty bank wiedzy ma spełniać rolę podręcznego ABC dla mieszkańców, instytucji i przyjezdnych gości. Informacje i zdarzenia przedstawione zostały w formie liczb, zestawień, tabel i wykresów. Niniejsza publikacja nie wyczerpuje całokształtu problematyki miejskiej, zawiera jedynie ogólną wiedzę o teraźniejszym Koszalinie, rejestruje obecne oblicze miasta. Spostrzeżenia, wnioski i refleksje pozostawiam Czytelnikom i samorządowi nowej kadencji 2018-2023. JUTRO MIASTA TWORZY SIĘ DZISIAJEugeniusz Żuber 3) W dniu 24 października 2019 r. o godz. 16.30 gościem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej będzie znany dziennikarz, pisarz, krytyk kulinarny i podróżnik - Robert Makłowicz.  Wstęp na spotkanie będzie bezpłatny za okazaniem darmowej wejściówki. Wejściówki dostępne były na portierni KBP przy placu Polonii 1 od 1 października. Z przykrością informujemy, że rozeszły się one jeszcze tego samego dnia. Spotkanie będzie na żywo relacjonowane z głośników w kawiarni Pokój w Bibliotece. Można będzie więc przyjść do kawiarni i pijąc kawę/herbatę lub jedząc pyszne ciastko, posłuchać naszego gościa.  

Żuber: "Koszalin współczesny – na 750-lecie praw miejskich”

ekoszalin za FB/I love Koszalin - 18 Stycznia 2017 godz. 5:29
W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z dr. Eugeniuszem Żuberem, połączone z promocją jego najnowszej książki „Koszalin współczesny – na 750-lecie praw miejskich”.