Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Muzeum nadal bez dyrektora

Autor Ala, fot. archiwum 25 Marca 2019 godz. 5:33
Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie postanowiła nie udzielić rekomendacji żadnemu z kandydatów.

Konkurs na stanowisko dyrektora trwa od 11 stycznia br. Ogłosił go w swoim zarządzeniu prezydent Koszalina, Piotr Jedliński.   11 lutego br. upłynął termin składania podań. o fotel szefa koszalińskiego muzeum postanowiło ubiegać się sześciu kandydatów. 25 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Komisja po sprawdzeniu ofert pod względem zgodności złożonej oferty z ustalonymi formalnie kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu o naborze uznała, że 4 oferty spełniają wymagania formalne i zakwalifikowała czterech kandydatów do II etapu naboru.

 19 marca odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej. Po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami komisja porównała swoje spostrzeżenia, oceniła spełnienie kryteriów przez poszczególnych kandydatów i podsumowała punkty przyznane kandydatom za odpowiedzi na zadane pytania.

Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, postanowiła nie dokonać rekomendacji

kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie. Komisja uznała, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata. Obowiązki dyrektora muzeum pełni nadal Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego. 

Czytaj też

Muzeum znów otwarte. Do 7 bm. wstęp bezpłatny

Ala za Muzea Koszalin, fot. Piotr Walendziak - 3 Lutego 2021 godz. 10:58
Po przerwie spowodowanej panującą pandemią muzea mogą ponownie zaprosić zwiedzających w swoje progi. Muzeum w Koszalinie oraz Zagroda Jamneńska są od wtorku 2 lutego w godzinach od 10.00 do 16.00. By zapewnić bezpieczeństwo zarówno gości, jak i pracowników, każdy zwiedzający będzie musiał mieć zasłonięte usta i nos podczas całego pobytu w muzeum. Po wejściu zostanie również poproszony o dezynfekcję dłoni oraz zostanie zmierzona mu temperatura. Przez pierwszy tydzień działalności (2-7 lutego) wstęp do Muzeum w Koszalinie oraz Zagrody Jamneńskiej będzie bezpłatny. Muzealnicy rzygotowują też małą niespodziankę na walentynki w niedzielę 14 lutego. O szczegółach niedługo poinformują.   PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19   1. Muzeum czynne jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-16.00, z 15- minutową przerwą na dezynfekcję. Termin przerwy będzie określany każdorazowo w zależności od frekwencji.   2. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach 10.00-16.00. Przy kasie może przebywać jedna osoba. Po obsłużeniu każdego klienta kasa będzie dezynfekowana.   3. Rekomendujemy dokonywanie od 2 czerwca 2020 płatności bezgotówkowych.   4. Na sali wystawowej może przebywać jednocześnie do pięciu osób.   5. Zostają zawieszone do odwołania wizyty grup zorganizowanych (liczących powyżej pięciu osób) oraz zajęcia edukacyjne, koncerty, warsztaty, wykłady i inne formy działalności dedykowane liczniejszemu gronu odbiorców.   6. Przed wejściem na teren Muzeum zwiedzający zobowiązany jest do założenia maseczki zakrywającej usta i nos. Po wejściu do Muzeum proszony jest o przemycie rąk płynem dezynfekującym i założenie rękawiczek jednorazowych. Pracownik Muzeum zmierzy wchodzącemu temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego. Muzeum zapewnia zwiedzającym bezpłatne rękawiczki oraz umożliwia zakupienie w muzealnej kasie jednorazowych maseczek.   7. Podczas przebywania na terenie Muzeum zwiedzający winni zachować między sobą dwumetrowy dystans. Zalecenie to nie dotyczy rodziców z dziećmi, członków rodzin, osób wspólnie mieszkających oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.   8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających pracownicy Muzeum regulują ruch na salach wystawowych.   9. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie.   10. Goście oczekują na zwiedzanie w holu Muzeum lub na zewnątrz budynku. W holu może przebywać jednocześnie do czterech osób, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.   11. W toalecie zostanie zaostrzony reżim sanitarny. Będą w niej umieszczone instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. Toaleta będzie dezynfekowana po każdym użytkowniku. Wyznaczony zostanie pracownik, który będzie sprawował nadzór nad prawidłowym przygotowaniem jej do użytku (zaopatrzeniem w mydło, ręcznik papierowy, papier toaletowy, płyn do dezynfekcji rąk), a następnie zdezynfekowaniem. W toalecie może przebywać jedna osoba. Zalecenie to nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.   12. Zwiedzający powinni podporządkować się instrukcjom pracowników Muzeum oraz ochrony. Mają także obowiązek stosowania się do przepisów stale obowiązujących w placówkach muzealnych, mających na celu właściwą ochronę muzealiów oraz zapewnienie bezpiecznego i wygodnego zwiedzania ekspozycji, zapisanych w Regulaminie Zwiedzania Muzeum w Koszalinie.   13. Jeżeli stwierdzone zostanie złamanie zasad niniejszego regulaminu, Muzeum zastrzega sobie prawo do: - wprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach Muzeum; - natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług; z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu zakupu biletów.   14. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację przez zwiedzającego niniejszego regulaminu.   15. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.   16. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrekcja Muzeum wdroży procedury ustalone przez Ministerstwo Zdrowia. Pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub – w przypadku, gdy jest to niemożliwe – będzie oczekiwał na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, odizolowany od innych osób. Natychmiast wstrzymane zostanie przyjmowanie zwiedzających. Muzeum zawiadomi powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i będzie stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Na obszarze, na którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). Zostanie też ustalona lista osób (współpracowników i gości), które mogły mieć kontakt z potencjalnym chorym.   17. Jeśli u pracownika dopiero przybyłego na miejsce pracy albo u osoby zamierzającej zwiedzać ekspozycje lub z innego powodu odwiedzić muzeum stwierdzi się występowanie wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie będą oni wpuszczeni na teren muzeum. Osoba taka zostanie poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, gdzie powinna udać się transportem własnym lub sanitarnym. W takim przypadku wszczęte będą procedury jak w punkcie 16: powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, wyznaczone i poddane sprzątaniu oraz dezynfekcji miejsca, w których przebywała dana osoba oraz ustalona, w miarę możliwości, lista osób, z którymi się zetknęła.   18. We wszystkich działaniach dyrekcja Muzeum opiera się na wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Sześciu kandydatów na dyrektora muzeum

Ala, fot. FB/Muzeum w Koszalinie - 26 Lutego 2019 godz. 3:22
Trwa konkurs na stanowiska dyrektora koszalińskiego muzeum. Podczas otwarcia ofert stwierdzono, że o fotel szefa zabiega sześciu kandydatów. - Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Dopiero po niej przedstawimy listę osób ubiegających się o to stanowisko - wyjaśnia ~Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Listę zweryfikowanych kandydatów powinniśmy poznać wkrótce. Na 19 marca br. ustalono termin posiedzenia komisji konkursowej, w której zasiadają także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Zgodnie z zarządzeniem prezydenta, rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić nie później niż 30 kwietnia br. Obecnie obowiązki dyrektora muzeum pełni Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego.    Prezydent Miasta Koszalinaogłasza konkurs na stanowiskoDyrektora Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin Nazwa i adres instytucji kultury:Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:1) kierowanie działalnością Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,2) realizowanie celów i zadań instytucji, a w szczególności: a)  kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej, b)  nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum, c)  przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych, d)  naczelna redakcja wydawnictw muzealnych, e)  wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych, f)  sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, g)  zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, h)  stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Wymagania konieczne:Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która: 1)  posiada obywatelstwo polskie, 2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Muzeum, 4)  posiada wykształcenie magisterskie w zakresie związanym z działalnością podstawową Muzeum bądź ekonomiczne lub prawnicze, 5)  posiada 5 letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem dużymi zespołami ludzkimi, 6)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania pożądane: 1)  ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami kultury, 2)  znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów, 3)  co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z kulturą lub nauką, 4)  znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu co najmniej komunikatywnym, 5)  doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych, 6)  znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej, 7)  znajomość zagadnień związanych z historią, archeologią, historią sztuki, sztuką współczesną, 8) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w Muzeum, Urząd Miejski w KoszalinieRynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin tel. (+48) 94 34 88 600 fax (+48) 94 34 88 625 www.koszalin.pl PrezydentMiasta Koszalina Załącznik do ZarządzeniaNr 27/ 76/ 19Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 stycznia 2019r. V. PrezydentMiasta Koszalina 9) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności menadżerskie, odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, sumienność, umiejętność zarządzania zasobamifinansowymi, 10) znajomość przepisów prawnych z zakresu: funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, prawa samorządowego, prawa zamówień publicznych oraz kodeksupostępowania administracyjnego. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1)  list motywacyjny, curriculum vitae, 2)  autorska koncepcja programowo-organizacyjna Muzeum w Koszalinie na okres pięciu lat, uwzględniająca możliwości finansowe instytucji pozyskiwanie środków zewnętrznych (w formie pisemnej i elektronicznej,maksymalnie do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki Calibri, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5 wiersza, zarówno w formie pisemnej jak i w wersji elektronicznej, w formacie DOC,PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), 3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz staż pracy, (ew. zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), umowy cywilnoprawne, wypis z rejestrudziałalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na stanowisko na które został ogłoszony konkurs, 4)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, 6)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych, 7)  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, 8)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie kopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego), 9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 zezmianami). Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369) Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określającawarunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust.5ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zmianami). Odmowa zawarcia ww. umowy przez wybranego kandydata powoduje jegoniepowołanie na to stanowisko. VI. VII. VIII. IX. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Urząd Miejski w KoszalinieRynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin tel. (+48) 94 34 88 600 fax (+48) 94 34 88 625 www.koszalin.pl   X. XI. PrezydentMiasta Koszalina Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum w Koszalinie można uzyskać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, przy ul. Mickiewicza 26, pok. 18, nr tel. 94 348 87 11. Podstawowe dokumenty organizacyjne Muzeum dostępne są na stronie internetowej:http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/ Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Koszalinie” na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, II piętro, pokój 222 – Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimiw terminie do dnia 11 lutego 2019 roku. Urząd Miejski w KoszalinieRynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin tel. (+48) 94 34 88 600 fax (+48) 94 34 88 625 www.koszalin.pl Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński