Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Sześciu kandydatów na dyrektora muzeum

Autor Ala, fot. FB/Muzeum w Koszalinie 26 Lutego 2019 godz. 3:22
Trwa konkurs na stanowiska dyrektora koszalińskiego muzeum. Podczas otwarcia ofert stwierdzono, że o fotel szefa zabiega sześciu kandydatów.

- Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Dopiero po niej przedstawimy listę osób ubiegających się o to stanowisko - wyjaśnia ~Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Listę zweryfikowanych kandydatów powinniśmy poznać wkrótce. Na 19 marca br. ustalono termin posiedzenia komisji konkursowej, w której zasiadają także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta, rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić nie później niż 30 kwietnia br. Obecnie obowiązki dyrektora muzeum pełni Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego. 

 

Prezydent Miasta Koszalinaogłasza konkurs na stanowiskoDyrektora Muzeum w Koszalinie,

ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin

 1. Nazwa i adres instytucji kultury:
  Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin.

 2. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:1) kierowanie działalnością Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2) realizowanie celów i zadań instytucji, a w szczególności:

 1. a)  kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,

 2. b)  nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

 3. c)  przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań

  oraz wniosków inwestycyjnych,

 4. d)  naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,

 5. e)  wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

 6. f)  sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

 7. g)  zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji

  wynikających ze stosunku pracy,

 8. h)  stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 1. Wymagania konieczne:
  Praco
  wnikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:

  1. 1)  posiada obywatelstwo polskie,

  2. 2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  3. 3)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Muzeum,

  4. 4)  posiada wykształcenie magisterskie w zakresie związanym z działalnością podstawową Muzeum bądź

   ekonomiczne lub prawnicze,

  5. 5)  posiada 5 letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym

   z zarządzaniem dużymi zespołami ludzkimi,

  6. 6)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Wymagania pożądane:

  1. 1)  ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami kultury,

  2. 2)  znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów,

  3. 3)  co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z kulturą lub nauką,

  4. 4)  znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu co najmniej komunikatywnym,

  5. 5)  doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych,

  6. 6)  znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

   w tym funduszy z Unii Europejskiej,

  7. 7)  znajomość zagadnień związanych z historią, archeologią, historią sztuki, sztuką współczesną,

8) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w Muzeum,

Urząd Miejski w KoszalinieRynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin

tel. (+48) 94 34 88 600 fax (+48) 94 34 88 625 www.koszalin.pl

PrezydentMiasta Koszalina

Załącznik do Zarządzenia
Nr 27/ 76/ 19
Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 11 stycznia 2019r.

page3image2606821184
page4image2566468416

V.

PrezydentMiasta Koszalina

9) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności menadżerskie, odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, sumienność, umiejętność zarządzania zasobamifinansowymi,

10) znajomość przepisów prawnych z zakresu: funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, prawa samorządowego, prawa zamówień publicznych oraz kodeksupostępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. 1)  list motywacyjny, curriculum vitae,

 2. 2)  autorska koncepcja programowo-organizacyjna Muzeum w Koszalinie na okres pięciu lat, uwzględniająca

  możliwości finansowe instytucji pozyskiwanie środków zewnętrznych (w formie pisemnej i elektronicznej,maksymalnie do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki Calibri, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5 wiersza, zarówno w formie pisemnej jak i w wersji elektronicznej, w formacie DOC,PDF (płyta CD/DVD lub pendrive),

 3. 3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz staż pracy, (ew. zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), umowy cywilnoprawne, wypis z rejestrudziałalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na stanowisko na które został ogłoszony konkurs,

 4. 4)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. 5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ze

  wskazaniem adresu poczty elektronicznej na który będą przekazywane informacje o postępowaniu

  konkursowym,

 6. 6)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. 7)  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

 8. 8)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie kopii aktualnego

  zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

 9. 9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 zezmianami).

Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369)

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określającawarunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust.5ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zmianami). Odmowa zawarcia ww. umowy przez wybranego kandydata powoduje jegoniepowołanie na to stanowisko.

VI. VII.

VIII.

IX.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Urząd Miejski w KoszalinieRynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin

tel. (+48) 94 34 88 600 fax (+48) 94 34 88 625 www.koszalin.pl

 

page5image2606279792

X.

XI.

PrezydentMiasta Koszalina

Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum w Koszalinie można uzyskać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, przy ul. Mickiewicza 26, pok. 18, nr tel. 94 348 87 11. Podstawowe dokumenty organizacyjne Muzeum dostępne są na stronie internetowej:http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/

Wymagane dokumenty należy składać zamkniętych kopertach z dopiskiem:Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Koszalinie

na adres:

Urząd Miejski w Koszalinie,

Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,

II piętro, pokój 222 – Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimiw terminie do dnia 11 lutego 2019 roku.

page5image2566885840

Urząd Miejski w KoszalinieRynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin

tel. (+48) 94 34 88 600 fax (+48) 94 34 88 625 www.koszalin.pl

Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński

 

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Czytaj też

Muzeum nadal bez dyrektora

Ala, fot. archiwum - 25 Marca 2019 godz. 5:33
Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie postanowiła nie udzielić rekomendacji żadnemu z kandydatów. Konkurs na stanowisko dyrektora trwa od 11 stycznia br. Ogłosił go w swoim zarządzeniu prezydent Koszalina, Piotr Jedliński.   11 lutego br. upłynął termin składania podań. o fotel szefa koszalińskiego muzeum postanowiło ubiegać się sześciu kandydatów. 25 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Komisja po sprawdzeniu ofert pod względem zgodności złożonej oferty z ustalonymi formalnie kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu o naborze uznała, że 4 oferty spełniają wymagania formalne i zakwalifikowała czterech kandydatów do II etapu naboru.  19 marca odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej. Po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami komisja porównała swoje spostrzeżenia, oceniła spełnienie kryteriów przez poszczególnych kandydatów i podsumowała punkty przyznane kandydatom za odpowiedzi na zadane pytania. Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, postanowiła nie dokonać rekomendacji kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie. Komisja uznała, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata. Obowiązki dyrektora muzeum pełni nadal Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego.