Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

X sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

Autor Ala za Urząd Miejski Koszalin 22 Października 2019 godz. 7:00
X sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 24 października 2019 roku Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Rozpoczęcie sesji o godz.9:00 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z IX sesji. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1.      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Koszalin porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania do zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałej w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., realizującej zadania publiczne Gminy Miasto Koszalin:

    - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.    w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

3.     w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  2020 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4.    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania  z bezpłatnych i ulgowych przejazdów:

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

5.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

6.    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na terenie Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

7.      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina   na   2019 r.: 

                     - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

8.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina   na lata 2019-2033:

        - opinia Komisji Budżetu i Finansów

9.      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej:

 - opinia Komisji Budżetu i Finansów

10.  w sprawie wyboru ławników do Sądu ......... w Koszalinie na kadencję od 2020- 2023:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

11.  w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

12.  w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13.  w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Koszalin w roku szkolnym 2018/2019":

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

14.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois  w Koszalinie  w czteroletnie  I Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Dubois w Koszalinie:

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

15.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego   w Koszalinie  w czteroletnie  II Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie: 

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

16.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu  Szkół  nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie,  w  czteroletnie   V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema   w Koszalinie:

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

17.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  VI Liceum Ogólnokształcącego   w Koszalinie  w czteroletnie  VI Liceum Ogólnokształcące   w Koszalinie: 

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

18.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stanisława Staszica   w Koszalinie  w czteroletnie   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stanisława Staszica   w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

19.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Ekonomiczne  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie: 

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

20.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Zawodowe nr 1 wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

21.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Handlowego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Handlowe  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

22.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Budowlane   wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr  7  im. Bronisława Bukowskiego  w Koszalinie: 

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

23.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 8 im. Tadeusza  Kościuszki  w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Zawodowe nr 2 wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 8 im. Tadeusza  Kościuszki  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

24.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektronicznego wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 9 im. Romualda  Traugutta w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Elektroniczne    wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr 9  im. Romualda Traugutta   w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

25.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektrycznego wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 9 im. Romualda  Traugutta w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Elektryczne    wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 9  im. Romualda Traugutta   w Koszalinie:

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

26.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 10 im. Bolesława  Chrobrego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Samochodowe  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 10  im. Bolesława  Chrobrego  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

27.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 10 im. Bolesława  Chrobrego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Mechaniczne  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół   nr 10  im. Bolesława  Chrobrego  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 

28.  w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie  z kontroli Rady Osiedla „Raduszka" w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 r. :

 - opinia Komisji Rewizyjnej

29.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17.07.2019 r. :

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

30.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9.08.2019 r:

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

31.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 19.06.2019 r. :

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

7.     Interpelacje i zapytania radnych. 

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.    Wolne wnioski i oświadczenia.

10.Czas dla Rad Osiedli.

11.Zamknięcie sesji. 

 

 


Poprzednia impreza