Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Sesja: Poznaliśmy składy i przewodniczących komisji Rady Miejskiej

Autor Ala 22 Maj 2024 godz. 13:16
Na dzisiejszej sesji radni dokonali wyboru składów komisji.

Komisja Spraw Społecznych: Dorota Róża Chałat, Małgorzata Leśniewska-Lorek, Teresa Tałaj. Przewodnicząca: Dorota Chałat.

Komisja Kultury: Krystyna Kościńska, Jacek Wezgraj, Izabela Wesołowska, Artur Wezgraj, Miłosz Janczewski, Żaneta Kwapisz, Przemysław. Krzyżanowski. Przewodnicząca: Krystyna Kościńska. 

Komisja Budżetu i Finansów: Monika Foremna-Pilarska, Artur Wezgraj,  Aneta Urbaniak, Piotr Jedliński, Izabela Wesołowska, Błażej Papiernik, Andrzej Jakubowski. Przewodnicząca: Monika Foremna-Pilarska. 

Komisja Gospodarki Komunalnej; Urbaniak, Teresa Tałaj, Dorota Chałat, Kościńska, Jedliński, Jakubowski, Janczewski. Przewodnicząca: Aneta Urbaniak.  

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki: Wiktor Kamieniarz, Leśniewska-Lorek, Agnieszka Połaniecka, Magdalena Chałat, Artur Wiśniewski, Oliwia Skórka, Krzyżanowski. Przewodniczący: Wiktor Kamieniarz. 

Komisja Porządku Prawnego i Publicznego: Barbara Grygorcewicz, Piotr Iwat, Połaniecka. Przewodnicząca: Barbara Grygorcewicz. 

Komisja Rewizyjna: Wiśniewski, Jacek Wezgraj, Kamieniarz, Foremna-Pilarska, Magdalena Chałat , Żaneta Kwapisz, Papiernik. Przewodniczący: Artur Wiśniewski. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Iwat. Grygorcewicz, Skórka. Przewodniczący: Piotr Iwat.

Czytaj też

Sesja: Do miejskiej kasy wpłynęło blisko 2,3 mln złotych. Dziś radni będą decydować na co je wydać

Ala - 28 Maj 2024 godz. 7:21
Dziś o godz. 15.00 rozpocznie się już trzecia, a druga nadzwyczajna sesja koszalińskiej Rady Miejskiej. W porządku obrad m.in. ocena działalności Centrum Usług Społecznych, powołania Miejskiej Komisji Wyborczej, wybór przedstawiciela do Komisji Bezpieczeństwa i zmianę w budżecie. Zwiększa się on o kwotę 2.254.288 zł. DOCHODY - zwiększenie planu dochodów o 2.254.288 zł Propozycje zwiększenia planu dochodów dotyczą:  działu 750 Administracja publiczna - zwiększenie o 13.869 zł z tytułu otrzymania z Funduszu Pomocy refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na ochronę obiektu zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku,  działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie łącznie o 1.238.879 zł planu dochodów z tytuł otrzymania dywidendy od Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. oraz od Miejskiej Energetyki Cieplnej Koszalin Sp. z o.o. zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,  działu 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie dochodów o 1.000.000 zł z tytułu wpłat gmin ościennych za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego i kosztów udzielonych dotacji za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Miasta Koszalin, a uczęszczające do koszalińskich publicznych i niepublicznych przedszkoli, - zwiększenie o 500 zł planu dochodów SP nr 3 z tytułu otrzymania darowizny od Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań proekologicznych,  działu 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o 540 zł planu dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie w budynku CUS oraz o 500 zł z tytułu otrzymania przez DPS „Zielony Tars” darowizny od firmy Dulia Dorina Dulce. 2 WYDATKI - zmniejszenie planu wydatków o 231.912 zł, (zmniejszenie o 3.142.322 zł, zwiększenie o 2.910.410 zł) Działu 600 Transport i łączność Zaproponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planu o 50.000 zł i zwiększeniu o 182.100 zł, z tego:  zwiększenie o 132.100 zł z przeznaczeniem na naprawę przejazdu kolejowego na trasie Mścice-Koszalin w celu przygotowania trasy do bezpiecznej eksploatacji w sezonie letnim,  zmniejszenie o 50.000 zł planu zadania pn. „Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie”, z uwagi na zabezpieczenie środków zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczenie ww. kwoty na zwiększenie planu inwestycji pn. „Osiedle Bukowe – drogi (ul. Prosta, ks. J. Popiełuszki), w ramach której zostanie wykonane oznakowanie poziome ulicy oraz zamontowana zostanie dodatkowa lampa. Działu 750 Administracja publiczna Zaproponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków ZOE-APM o kwotę 16.270 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na przygotowanie miejsca pracy dla nowozatrudnionego pracownika technicznego, opłacenie kosztów rejestracji domeny i hostingu dla 20 przedszkoli miejskich oraz na wpłaty na PPK z uwagi na przystąpienie do programu 4 pracowników. Dział 757 Obsługa długu publicznego Na skutek terminowej spłaty przez ZOS Sp. z o.o. zaciągniętego kredytu, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z tytułu wypłaty poręczeń udzielonych przez Gminę Miasto Koszalin o 580.000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 16.270 zł, zwiększenia o 1.165.200 zł dotyczą:  przeznaczenia dodatkowych środków w łącznej wysokości 1.094.700 zł na modernizacje i remonty w gminnych placówkach oświatowych, tj.:  800.000 zł na przebudowę i remont instalacji grzewczej oraz instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku P nr 21, zgodnie ze zleconymi przeglądami po awarii, która miała miejsce we wrześniu 2023 roku,  30.200 zł na naprawę poszycia dachu wraz z wymianą instalacji deszczówki w budynku SP nr 17,  54.500 zł na remont instalacji wodnej i wymianę zakrywającej jej łatwopalnej podsufitki na korytarzu przy hali sportowej w budynku SP nr 18,  170.000 zł na remont podłogi w hali gimnastycznej w budynku SP nr 6, zgodnie ze zleconą ekspertyzą (wymiana legarów i parkietu), 3  40.000 zł na naprawę poszycia dachu w budynku SP nr 7, z uwagi na utratę szczelności i liczne przecieki,  realizacji zadań proekologicznych przez SP nr 3 w Koszalinie ze środków z otrzymanej darowizny od Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (500 zł),  przeznaczenia dodatkowych środków w wysokości 70.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, z uwagi na większą niż planowano ilość złożonych wniosków,  zmniejszenia planu o 16.270 zł w celu uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie ZOE-APM (przeniesienie ww. kwoty do działu 750). Dział 851 Ochrona zdrowia Zaproponowane zmiany wynikają z możliwości zmniejszenia planu wydatków o 100.000 zł i przeznaczenia ww. środków na uzupełnienie planu wydatków na zadania związane z pomocą społeczną i edukacją. Działu 852 Pomoc społeczna Zaproponowane zmiany, zmniejszenia o 102.052 zł i zwiększenia o 1.037.040 zł, dotyczą:  bieżącej działalności DPS „Zielony Taras”, w tym aktywacji podopiecznych placówki poprzez organizację terapii kulinarnej ze środków z otrzymanej darowizny – 500 zł,  bieżącej działalności CUS, w tym:  naprawy zniszczonego mienia w budynku placówki ze środków z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego – 540 zł,  zapewnienia prawidłowej klasyfikacji środków zaplanowanych na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” z uwagi na zmianę sposobu realizacji zadania (zadanie zostanie wykonanie przez jednostkę, a nie jak planowano przez organizację pożytku publicznego) – 81.000 zł,  uzupełnienia środków o 530.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizowanego przez jednostkę programu „Posiłek w szkole i w domu” – zaplanowana kwota na ten cel jest niewystarczająca z uwagi na wzrost wysokości zasiłku oraz zwiększającą się liczbę osób zgłaszających potrzebę skorzystania z pomocy, Szacuje się, że powyższa kwota pozwoli zabezpieczyć wypłaty do końca września 2024 roku.  uzupełnienia środków o 125.000 zł na sprawianie pochówków osób bezdomnych, nieznanych, samotnych, dzieci martwo urodzonych i szczątków ludzkich, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej zapewniającej ciągłość świadczenia usług w II półroczu br. (w tym przeniesienie kwoty 21.052 zł),  uzupełnienia środków o 300.000 zł na opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych wymagających opieki w postaci usług opiekuńczych w schroniskach poza Koszalinem.