Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin: Dotacje - 2 mln zł dla Biesiekierza i 1,5 mln dla Manowa. Mentor za "stówę"

Autor Ala za UM Koszalin 3 Października 2022 godz. 12:40
We wtorek (4 bm.) odbędzie nadzwyczajna sesja koszalińskiej Rady Miejskiej. Radni podejmować będą decyzje dotyczące m.in. miejskiego budżetu. Mają zdecydować o zabezpieczeniu dotacji celowych dla Biesiekierza i Manowo w związku ze zmianami administracyjnymi. Głosować bedą nad zwiększeniem o blisko 2 mln kwoty dla wykonawcy wiaduktu w ciagu alei Monte Cassino oraz nad finansowaniem inwestycji prowadzonej przez PGK.

Radni głosować będą nad "zabezpieczeniem w budżecie na rok 2023 kwotę 2.000.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Biesiekierz z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, w związku ze zmianą granic administracyjnych (włączeniem części sołectwa Stare Bielice do Koszalina). oraz 1 500 000 złotych analogicznie dla Manowa (włączeniem sołectwa Kretomino do Koszalina).

Podejmą także ważną decyzję w sprawie inwestycji "Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” i zwiększą plan wydatków w 2023 roku o kwotę 1.921.000 zł na skutek planowanej waloryzacji, tj. zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu zmian cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Także debatować będą nad "zwiększeniem planu wydatków w 2024 roku o kwotę 4.421.590 zł, co pozwoli zabezpieczyć realizację realizowanej przez PGK inwestycji.  Zwiększenie planu wydatków umożliwi rozstrzygnięcie trzeciego postępowania przetargowego, dotyczącego pięciu z ośmiu zadań, na które została podzielona inwestycja. Do tej pory rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące  dostawy pojemników do selektywnej zbiórki szkła i odpadów BIO oraz modernizacji i rozbudowy kompostowni odpadów w Sianowie. Obecne postępowanie, w związku z którym zwiększa się plan wydatków, dotyczy dostawy pojazdów do zbierania szkła oraz odpadów wielkogabarytowych i BIO, modernizacji i rozbudowy sortowni odpadów oraz modernizacji podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 36.009.972 zł przy dofinansowaniu z Programu Polski Ład 28.455.350 zł.

Ponadto zdecydują o „40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin” – zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 21.586 zł dostawę montaż oraz konserwację 32 terenowych oraz 8 mobilnych Punktów życia. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 678.089 zł, natomiast limit zobowiązań to kwota 578.161 zł.

Podejmą także decyzję w sprawie pełnienia funkcji mentora i ustalić wysokość dodatku funkcyjnego na kwotę 100 zł”. Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel podejmujący pracę w szkole, tj. nauczyciel początkujący, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego nie będzie już odbywał kolejno staży na stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, lecz będzie odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela. W okresie przygotowania do zawodu nauczyciel otrzyma wsparcie mentora przydzielonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

 

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7.

 

PORZĄDEK  OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

2.1 w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc finansową Gminie Biesiekierz

 

     - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

2.2  w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc finansową Gminie Manowo

 

     - opinia Komisji Budżetu i Finansów   

 

2.3  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

 

     - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

2.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036

 

     - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

2.5 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

 

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 

2.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających 

ze stosunku pracy nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin

 

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 

3. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenia Komisji w celu zaopiniowania projektów uchwał odbędą się w dniu 4 października 2022 roku w następujących godzinach:

 

1) Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki o godzinie 15:15 – sala A

 

2) Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 15:30 – sala B