Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
sport

Finału Centralnego 58 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o " Złotą Wieżę"

Autor Art, fot. lzs.pl 2 Czerwca 2016 godz. 3:49
Centralny Ośrodek Szkolenia LZS w Mielnie w dniach 08.06.2016r do 12.06.2016 r. jest organizatorem: Finału Centralnego 58 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o " Złotą Wieżę". W Turnieju weźmie udział około 150 zawodników z Klubów z całego Kraju. Miejsce Turnieju: Hala Sportowa w Mielnie ul. Lechitów 19

PROGRAM TURNIEJU:

 

08.06.2016r. (środa) godz. 8:45 

Uroczyste otwarcie

Finału Centralnego

58 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS

o "Złotą Wieżę"

 

W dniach 08-12.0.2016r. od godz. 9:00  -  rozgrywki szachowe

 

12.06.2016r.(niedziela) godz. 13:30

Uroczyste zakończenie Turnieju

 To jeden  z naj­star­szych tur­nie­jów sza­cho­wych w Pol­sce i w Eu­ro­pie. Ini­cja­to­rem po­wo­ła­nia „Zło­tej Wie­ży” — im­pre­zy spor­to­wej dla mło­dzie­ży wiej­skiej i z ma­łych miast zrze­szo­nych w LZS byli dwaj dzien­ni­ka­rze: Ro­mu­ald Frey Mi­chał Kier­czyń­ski.

W zło­tych la­tach, „Zło­tej Wie­ży” pa­tro­no­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Sztu­ki, co otwo­rzy­ło sza­chi­stom wiej­skim sale i kom­na­ty wie­lu naj­pięk­niej­szych zam­ków i pa­ła­ców w kra­ju.

Wie­lu za­wod­ni­ków star­tu­ją­cych kie­dyś w tur­nie­ju w la­tach póź­niej­szych zna­nych by­ło na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych sza­chow­ni­cach. Wy­mień­my tyl­ko nie­któ­rych: Zyta Łę­gow­ska, Elż­bie­ta Cho­ma, Bar­ba­ra Szych, Te­re­sa Ga­bryc­ka, Elż­bie­ta Ja­no­cha, Ha­li­na Rosz­ko, Han­na Grab­czyń­ska, Ali­cja Pie­truń­ko, Elż­bie­ta Pro­bo­la, Ewa Ro­ma­now­ska, Apo­lo­nia Li­twiń­ska, Han­na Ja­go­dziń­ska, Elż­bie­ta So­snow­ska, Gra­ży­na Pie­tras, Ha­li­na Ma­ziar­ka, Iwe­ta Ra­dzie­wicz (Raj­lich), Mar­ta Zie­liń­ska, Do­ro­ta Czar­no­ta, Zyg­fryd Ra­gi­nia, Lu­to­sław Ma­na­ster­ski, Emil Sy­pek, Wie­sław Ja­no­cha, Zbi­gniew Tysz­kie­wicz, Dio­ni­zy Bar­wiń­ski, Jó­zef Gro­mek, Ro­mu­ald Iz­deb­ski, Ry­szard Skro­bek, Krzysz­tof Żoł­nie­ro­wicz, Ka­rol Pin­kas Zbi­gniew Boj­czuk, Mar­cin Ta­zbir, Ka­mil Mi­toń, Pa­weł Czar­no­ta­.