Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
sport

Leśna Piątka

Autor Art za 5.biegnijmy.pl 27 Kwietnia 2016 godz. 4:10
Start i meta biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej w Koszalinie. Parking zostanie oznaczony na czas imprezy, co umożliwi jego łatwe zlokalizowanie przez przejeżdżających w jego okolicy.

Regulamin Leśna Piątka 2016 CYKL

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- prezentujemy Lasy Państwowe,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

28 kwietnia 2016 roku (czwartek), 18:30
12 maja 2016 roku (czwartek), 19:00
16 czerwca 2016 roku (czwartek), 19:00
14 lipca 2016 roku (czwartek), 19:00
18 sierpnia 2016 roku (czwartek), 19:00
8 września 2016 roku (czwartek), 18:30

Start i meta biegu znajdą się na parkingu rozpoczynającym leśną ścieżkę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice przy ul. Słupskiej w Koszalinie. Parking zostanie oznaczony na czas imprezy, co umożliwi jego łatwe zlokalizowanie przez przejeżdżających w jego okolicy. 

5. PROGRAM

18:30 lub 19:00 (zależnie od miesiąca) – start do biegu.

Bezpośrednio po zakończeniu biegu rozlosujemy przygotowane upominki (w przypadku ich posiadania).

6. OPŁATA STARTOWA

0 zł (słownie: zero złotych) 

7. ZAPEWNIAMY (w ramach bezpłatnego startu)

numer startowy z agrafkami,
elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem czipów (!),
napój na mecie,
zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin,
- szansę na otrzymanie upominków i nagród wśród sklasyfikowanych w biegu szczęśliwców obecnych na zakończeniu (uzależnione od pozyskanych nagród od sponsorów i partnerów),
- dodatkowe świadczenia zależne od pozyskanych partnerów/sponsorów.

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. 

Osoby nieletnie zostaną dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego i pod jego opieką (po podpisaniu oświadczenia przed biegiem).

9. ZGŁOSZENIA

Prowadzone są zapisy elektroniczne - sugerujemy korzystanie z tej formy rejestracji.
Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa z pominięciem zapisów elektroniczych - zapisy w dniu biegu w okolicach startu/mety nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji.

Przed pierwszym swoim biegiem w sezonie należy odebrać numer startowy i podpisać stosowne oświadczenie niezbędne do startu. Numer startowy nieodebrany do ostatniego biegu w bieżącym cyklu jest przywracany do puli numerów dostępnych dla pozostałych uczestników. 

Uzyskany numer startowy pozostanie niezmienny we wszystkich przyszłych edycjach Leśnej Piątki (również w latach kolejnych).

Numery są przydzielane w zakresie od 101 do 9999 według Waszego wyboru z udostępnionej puli (!) w kolejności zgłoszeń (data i godzina).

Numery startowe pojawią się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak mogą zostać dodatkowo zweryfikowane pod względem ich właściwego przyporządkowania.

Każdy uczestnik będzie posiadał unikalny, przypisany do niego numer startowy otrzymany na podstawie pierwszego zgłoszenia, którym będzie się posługiwał w każdym biegu z cyklu "Leśna Piątka". 

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o nieprawidłowości w jego rejestracji, przypisaniu jemu więcej niż jednego numeru startowego i innych błędach tu nie wymienionych, które mogą się pojawić. Dokonanie ponownej rejestracji i uzyskanie drugiego (i kolejnych) numerów startowych przypisanych jednej osobie może skutkować jej dyskwalifikacją.

W przypadku posiadania przyznanego numeru przed biegiem należy zgłosić swoje uczestnictwo i odebrać czip do pomiaru czasu. Czip należy zamocować do butów, a po biegu zwrócić go obsłudze biegu. Zgubienie czipa będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 10 złotych (koszt czipa).

Wszelkich informacji udziela:
Michał SFX Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

10. TRASA BIEGU

Leśne ścieżki o długości dokładnie 5 km z precyzyjnym oznaczeniem każdego kilometra. Trasa będzie wyraźnie oznaczona, co pozwoli na jej pokonanie bez znajomości okolicznych terenów leśnych.

11. KLASYFIKACJE

Prowadzona będzie klasyfikacja punktowa w całym cyklu 2016.

- za każdy ukończony bieg uczestnik otrzyma ilość punktów wynikającą z zajętego miejsca w kategorii KOBIET lub MĘŻCZYZN (np. za 15. miejsce wśród mężczyzn uczestnik otrzyma 15 punktów, za 3. miejsce wśród kobiet uczestniczka otrzyma 3 punkty),

- do klasyfikacji brany jest pod uwagę uzyskany czas netto (w przypadku posiadania stosownych możliwości technicznych), lub czas brutto (w przypadku braku możliwości ustalenia czasów netto)

- osoby z tym samym czasem, zaokrąglonym do pełnych sekund, uzyskują tę samą lokatę na liście wyników

- aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu wymagane jest ukończenie co najmniej pięciu z sześciu przygotowanych biegów,

- do klasyfikacji ogólnej cyklu zaliczone zostanie pięć najlepszych wyników (z najmniejszą ilością punktów) uzyskanych we wszystkich startach,

Klasyfikacje wiekowe widoczne będą wyłącznie na oficjalnym komunikacie z wynikami i nie będą skutkowały dodatkowymi wyróżnieniami i nagrodami. 

Wyniki każdego z biegów zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Leśnej Piątki oraz w serwisie BIEGNIJMY.pl niezwłocznie po ich opracowaniu z należytą starannością, by możliwie realnie odzwierciedlały stan faktyczny rywalizacji.

12. REKLAMACJE

Po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych uczestnicy mają możliwość wnoszenia uwag oraz zgłaszania błędów do Organizatora przez 7 dni od dnia ich opublikowania. 

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane odrębnie. Reklamacje powinny zawierać przyczynę zgłoszenia, numer startowy zawodnika, imię, nazwisko, posiadaną dokumentację fotograficzną ze startu i mety biegu, dodatkowe dane umożliwiające ustalenie powodu zaistniałego błedu. Po tym terminie wnioski o modyfikację wyników nie będą uwzględniane.

13. DYSKWALIFIKACJE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji we wszystkich biegach i całym cyklu uczestników w każdym czasie po przeprowadzonej imprezie, również po opublikowaniu wyników oficjalnych, gdy powód dyskwalifikacji zostanie ustalony w terminie późniejszym. Powodem do dyskwalifikacji może być w szczególności:

- start uczestnika w imieniu innej osoby
- start uczestnika z czipem do pomiaru czasu przypisanym do innej osoby
- start uczestnika z więcej niż jednym czipem do pomiaru czasu
- start uczestnika bez czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innemu uczestnikowi sobie przypisanego czipa do pomiaru czasu
- udostępnienie innej osobie własnego numeru startowego
- pokonanie trasy biegu niezgodnie z jej wytyczeniem od startu do mety
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego umieszczonego z przodu (na piersi uczestnika) podczas startu
- brak widocznego i czytelnego numeru startowego umieszczonego z przodu (na piersi uczestnika) podczas wbiegania na metę

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w całym cyklu, oraz mogą zostać nałożone na uczestnika dodatkowe sankcje dotyczące jego przyszłych startów w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie "SFX". 

14. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników biegów z cyklu biegów „Leśna Piątka” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników cyklu biegów „Leśna Piątka” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w cyklu biegów „Leśna Piątka” obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w cyklu biegów „Leśna Piątka”,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

16. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOMPoprzednia impreza
Następna impreza