Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
sport

VIII Świeszyński Maraton Rowerowy - MTB i Rajd Rodzinny

Autor Art za Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Świeszyno 17 Sierpnia 2023 godz. 9:51
8. Świeszyński Maraton Rowerowy to impreza skierowana do miłośników jazdy rowerem i odbędzie się w dniu 20.08.2023 r. (niedziela).

W MARATONIE do wyboru będą trzy dystanse:

- RAJD RODZINNY – ok. 15 km,

- MTB MINI – ok. 25 km,

- MTB MEGA – ok. 50 km

ORGANIZATORZY;

• Klub Sportowy DZIKI KOSZALIN

• Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Świeszyno

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM MARATONU;

Termin: 20.08.2023 r.

Miejsce: Plaża nad Jeziorem Czarne, 76-024 Świeszyno

Program:

- odbiór numerów startowych - godz. 9.30-11.30

- start MTB (wspólny dla obu dystansów) – godz. 12.00

- start Rajdu Rodzinnego – 12.15

- dekoracja najlepszych, wręczenie nagród, losowanie – ok. godz. 14.30-15.00

- ognisko z kiełbaskami i inne atrakcje – po zakończeniu przejazdu każdego z zawodników

- zakończenie imprezy – ok. godz. 15.30

TRASA MARATONU, GRUPY STARTOWE;

8. Świeszyński Maraton Rowerowy 2023 przebiegać będzie po trasie według mapy podanej przez organizatora.

Grupy startowe:

- DYSTANS MTB (MINI, MEGA) – wspólny start, godzina 12:00

- DYSTANS RODZINNY – wspólny start, godzina 12:15

WPISOWE I ZGŁOSZENIA;

Zapisy na stronie:

https://biegnijmy.pl/viii-swieszynski-maraton-rowerowy-2023

do 13 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59 lub na placu, tuż przed imprezą.

Wpisowe 50 zł od osoby na dystansie MTB (MINI, MEGA).

Na dystansie Rodzinnym wpisowe 30 zł OD RODZINY. Rodziną może być:

- 1 dorosła osoba z dzieckiem/dziećmi lub

- 2 dorosłe osoby z dzieckiem/dziećmi.

Na dystansie rodzinnym zapisuje się tylko 1 (JEDEN) członek rodziny - osoba dorosła.

Możliwe jest dopisanie się do listy startujących po zamknięciu elektronicznych zapisów lub tuż przed zawodami - w biurze zawodów. Wpisowe w takich przypadkach będzie wynosiło:

- 100 zł - MTB

- 70 zł - rajd rodzinny

Wpisowe należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Świeszyno, Włoki 6, 76-024 Świeszyno

SANTANDER 45 1090 2646 0000 0001 5094 5466

z dopiskiem: VII SMR 2023 - imie i nazwisko

W przypadku rezygnacji ze startu i zgłoszenia tego faktu do 31 lipca 2023 r – jest możliwość zwrotu wpisowego lub przeniesienia na innego zawodnika. Po 1.08.2023 r. - wpisowe nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

NAGRODY – MTB MINI i MEGA

1. Dla wszystkich uczestników biegu - okolicznościowe medale

2. Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii (OPEN) kobiet i mężczyzn – puchary/trofea

3. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące w zależności od liczby zawodników i hojności sponsorów

NAGRODY – RAJD RODZINNY

1. Dla wszystkich rodzin - okolicznościowe medale oraz drobne upominki

2. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące w zależności od hojności sponsorów

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW MARATONU:

1. Maraton odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym (na drodze leśnej) oraz bez zamknięcia dla ruchu drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej 167.

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie maratonu.

3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, służby porządkowej i Organizatorów.

 

RÓŻNE

1. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Numery startowe będą do odbioru w biurze zawodów, w dniu imprezy.

3. Podczas maratonu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części rowerów. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

4. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Maratonu.

5. W zawodach brać mogą osoby pełnoletnie które ukończyły 18 rok życia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.

7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

8. Wyniki biegów będą dostępne na stronie internetowej SSK ORZEŁ www.facebook.com/ORZELSWIESZYNO i stronie internetowej zapisów

9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz stanowi oświadczenie uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jego zmian.

KONTAKT

1. Strona internetowa www.facebook.com/ORZELSWIESZYNO

2. Prezes SSK Orzeł Świeszyno – Jacek Marcinkowski – tel. 601 455 496

3. Prezes KS Dziki Koszalin – Krzysztof Hamułka – tel. 502 503 899

DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Orzeł Świeszyno, Włoki 6, 76-024 Świeszyno, NIP 4990652398, REGON 361242396, KRS 0000551589.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;

- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.