Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Dziś debatować będą radni

2019-09-19 05:44:00 Ala, fot. Piotr Walendziak
Radni zajmą się m.in. gminnym programem opieki nad zabytkami, karami czyli opłatami dodatkowymi za np. spowodowanie zatrzymania miejskiego autobusu lub jazdy bez ważnego biletu. . Zdecydują, czy przeznaczą pieniądze na wykonanie zadaszenia nad wejściem i dojazdem do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Niepodległości 44-48. Zmienią status części ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego. W końcu zajmą się projektem planu miejscowego Wodnej Doliny z prognozą jego oddziaływania na środowisko i finanse.

Podstawowym zadaniem gminnych programów opieki nad zabytkami jest określenie kierunków działań i zadań służących poprawie kondycji dziedzictwa kulturowego - zarówno stanu zachowania zabytków, jak i udziału zabytków w kształtowaniu rozwoju i wizerunku gminy. Programy opieki nad zabytkami służyć mogą rozwojowi gminy poprzez określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz poprawy stanu  zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystanie zabytków dla potrzeb społecznych, gospodarczych i edukacyjnych.

 

Podejmę też uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na udzielenie w 2019 roku pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i wykonanie zadaszenia nad wejściem i dojazdem do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Niepodległości 44-48 w Koszalinie oraz wymianę drzwi wejściowych na drzwi automatyczne. 

 

Uzyskają informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze br. 

 

Zastanowią, czy pozbawi część ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, zlokalizowaną w odgałęzieniu bocznym od ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego do ulicy Wojciecha Korfantego, położoną aktualnie na działce ewidencyjnej nr 70/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0015, kategorii drogi powiatowej. Zalicza się część ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego wymienioną w § 1 do kategorii drogi gminnej.

Zajmą się taryfami za przejazd miejskimi autobusami. Na trasie Koszalin-Kretomino-Koszalin, Koszalin-Niekłonice-Koszalin, Koszalin-Konikowo-Koszalin oraz Koszalin-Skwierzynka-Koszalin, obowiązuje taryfa opłat jak na liniach w granicach dministracyjnych miasta Koszalina.

Wysokość opłaty dodatkowej:

1) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny - wynosi

150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

2) za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu - wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu

jednorazowego normalnego;

3) za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych i bezpłatnych

przejazdów podczas kontroli - wynosi 40 - krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego

normalnego;

4) za brak biletu okresowego lub brak wpisu na bilecie okresowym numeru dokumentu tożsamości

ze zdjęciem - wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w ust. 1 pkt 2 jej wysokość

zostaje obniżona o 50%

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVHI/704/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wodnej Doliny w Koszalinie, został sporządzony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu.

Porządek obrad

IX sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu  19 września  2019 roku

 

Miejsce obrad:

sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz.9:00 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji. 

3.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1.      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2033:

       - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu:

 - opinia Komisji Spraw Społecznych

 - opinia Komisji Budżetu i Finansów

3.      w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku":

                 - opinie komisji branżowych

4.      w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2019-2033, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  w I półroczu 2019 roku :  

          - opinie komisji branżowych

5.      w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Koszalinie na lata 2019-2022:

           - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

6.      w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Koszalin:

           - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

7.      w sprawie pozbawienia części ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu:

           - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

8.      w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu:

           - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

9.      zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Koszalin lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy:

           - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

10.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów:

       - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

11.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wodnej Doliny w Koszalinie:

        - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

12.  w sprawie uzupełnienie składu spośród radnych Rady Miejskiej w Koszalinie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie:

           - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

13.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina  na   2019 r.: 

                        - opinia Komisji Budżetu i Finansów

14.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina  na lata 2019-2033:

           - opinia Komisji Budżetu i Finansów

15.  w sprawie wskazania Urzędu Miejskiego w Koszalinie jako wykonującego zadania centralnego zamawiającego w przypadku zamówień udzielanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych":

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

16.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: 

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

17.  w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwyw Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

18.  w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21  im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych   i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

19.  w sprawie zwolnienia Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych  i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

20.  w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola nr 23 „Stokrotka" w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

21.  uchylająca uchwałę w  sprawie zwolnienia Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych   i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

22.  uchylająca uchwałę w  sprawie zwolnienia Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 6  im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

23.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2019 rok:

- opinia Komisji Rewizyjnej

24.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy, tematyki oraz terminarza posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok:

       - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 

 

7.     Interpelacje i zapytania radnych. 

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.    Wolne wnioski i oświadczenia.

10.Czas dla Rad Osiedli.

11.Zamknięcie sesji. 

                                                           

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez koszalińską prokurator Ewelinę O.-K. i koszalińskich policjantów i nakłanianie podejrzanego do składania fałszywych zeznań mających obciążyć Krzysztofa Rutkowskiego!

27 Maj 2020 godz. 5:40 Ala za Biuro Rutkowski
Wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez koszalińską prokurator Ewelinę O.-K. i koszalińskich policjantów i nakłanianie podejrzanego do składania fałszywych zeznań mających obciążyć Krzysztofa Rutkowskiego! Dodatkowo Prokuratura w Myśliborzu uznała za wiarygodne zeznania, które Krzysztof Rutkowski złożył podczas przesłuchania w dniu 12 maja 2020 r. Po wyjściu z budynku Prokuratury przekazał krótki komunikat, który zamieszczamy w formie video wraz z niniejszym tekstem. Dzień później, 13 maja 2020 r., Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu wydała decyzję o wszczęciu śledztwa wobec koszalińskiej prokurator Eweliny O.-K. oraz koszalińskich policjantów. Z informacji, którą otrzymał Krzysztof Rutkowski, wynika, że chodzi o przekroczenie uprawnień oraz nakłanianie zatrzymanego Dawida K. do złożenia fałszywych zeznań obciążających Krzysztofa Rutkowskiego. W zamian za to zatrzymany miał otrzymać złagodzenie sankcji. - "...Areszt dostałem, ponieważ nie chciałem na ciebie zeznawać. Pani Prokurator była wściekła, wstała przy świadkach policjantach i mec. Andrysiaku i zażądała bym na ciebie zeznawał cytuje bo jesteś bandytą i jeżeli na ciebie nie zeznam to składa wniosek o areszt. Ja odmówiłem i dlatego jestem tutaj. Zapytaj mec. To był szantaż..." - napisał w liście do Krzysztofa Rutkowskiego podejrzany Dawid K. - "...Ja na ciebie nie miałbym co zeznać, chyba, że pomagasz ludziom i łapiesz bandziorów więcej niż Prokuratura i Policja. Domniemam, że coś jest nie tak tu z organami ścigania za dużo manipulacji, świadkami itd...." - dodaje w liście wysłanym z koszalińskiego aresztu. Do zdarzenia doszło w lutym br., podczas przesłuchania, w obecności gorzowskiego adwokata Patryka Andrysiaka. Po nagłośnieniu tego skandalu przez naszą redakcję i powiadomieniu Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, została wszczęta przez Prokuraturę Krajową kontrola w koszalińskiej Prokuraturze Rejonowej, dotycząca tej sprawy. W jej wyniku sprawa została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która wydelegowała Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu do jej prowadzenia. Czekamy na wyniki zarówno tego śledztwa, jak i pozostałych dwóch kontroli, prowadzonych przez Prokuraturę Krajową dotyczących zaniechań, których dopuścili się koszalińscy prokuratorzy. Chodzi o zaniechanie ścigania porywacza dzieci Sebastiana J. oraz Andrzeja B., co do którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu usiłowania zabójstwa.  ...
 

Rzecznik MŚP interweniuje do Inspektora Sanitarnego w Koszalinie

21 Maj 2020 godz. 5:45 Ala za Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik MŚP interweniuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w związku z budzącą wątpliwości co do zgodności z prawem praktyką wydawania decyzji nakładających bardzo wysokie kary pieniężne za rzekome naruszenie przez mikroprzedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych. Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa, mając na uwadze zasadę przyjaznej interpretacji przepisów. Część z tych fundamentalnych zasad znajduje również oparcie w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.   Tym niemniej, do Rzecznika MŚP wpłynęła skarga od mikroprzedsiębiorcy, który został ukarany karą w wysokości 10.000 zł za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności w zakresie usług kosmetycznych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697, ze zm.). Co istotne, z treści decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie wynikało, że organ oparł się w swym rozstrzygnięciu na podstawie notatki policyjnej, z której w dodatku wynikało, że przedsiębiorca kwestionował fakt wykonywania działalności podlegającej ograniczeniom. Pomimo tego, organ całkowicie pominął udział przedsiębiorcy tym postępowaniu, uniemożliwiając wyjaśnienie wątpliwości i nadając karze rygor natychmiastowej wykonalności.   Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 19 maja 2020 r., Rzecznik MŚP wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, wnosząc odwołanie od tej budzącej wątpliwości decyzji. W ocenie Rzecznika MŚP, nawet w sytuacji zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii organy władzy publicznej winny przestrzegać podstawowych zasad Konstytucji Biznesu, a przy podejmowaniu decyzji, w szczególności o charakterze represyjnym, gwarantować przedsiębiorcom przestrzeganie ich praw, w tym prawa do czynnego udziału w postępowaniu.  ...
 

Nextbike złożył wniosek o upadłość. Co z Koszalińskim Rowerem Miejskim?

21 Maj 2020 godz. 6:03 Ala za Nextbike
W związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią wirusa SARS-CoV-2 Zarząd Nextbike Polska S.A. podjął decyzję o złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania roweru miejskiego w 39 systemach w Polsce. Dla użytkowników systemu Koszaliński Rower Miejski nic się nie zmienia. System publicznego roweru miejskiego będzie funkcjonowały normalnie. Mieszkańcy miasta dalej będą mogli korzystać z rowerów na takich samych zasadach jak do tej pory. Zarząd Nextbike Polska podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, którego celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania rowerów miejskich w Polsce – poinformowała we wtorek spółka. Dodano, że firmie zagraża niewypłacalność, co jest efektem koronawirusa. Firma w komunikacie podała, że pandemia spowodowała, że boryka się obecnie z gwałtownym spadkiem przychodów w związku z obowiązującym do 1 kwietnia do 5 maja zakazem korzystania przez użytkowników z rowerów miejskich. – Dla naszych użytkowników nic się nie zmienia. Rowery miejskie w 39 systemach w Polsce będą funkcjonowały normalnie. Zarówno nam, jak i naszym wierzycielom oraz miastom, zależy na tym, żeby rower miejski, który stał się symbolem sukcesu, nowoczesności i ekologii, przetrwał zawirowania spowodowane pandemią i mógł dalej się rozwijać – przekazała Paulina Wójcicka z biura prasowego Nextbike Polska....
 

MEC na drugim miejscu w rankingu „Gazety Prawnej”

21 Maj 2020 godz. 9:20 Ala za UM Koszalin
Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie powtórzyła ubiegłoroczny sukces i ponownie znalazła się na drugiej pozycji w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Przygotowuje go redakcja „Dziennika Gazety Prawnej". Ranking publikowany jest w dodatku biznesowym „Strefa Gospodarki". Jego autorzy podczas oceny przedsiębiorstw biorą pod uwagę m.in. poziom inwestycji, dane finansowe firm, ich skalę działania i wielkość, a także zaangażowanie w przedsięwzięcia ekologiczne i ważne dla lokalnej społeczności.   Koszalińska MEC drugi rok z rzędu zajęła w rankingu II miejsce.  – Traktujemy tę rywalizację jako próbę zmierzenia się z kolegami i przyjaciółmi. To dla nas okazja do porównania się z większymi i lepszymi od nas, do podpatrzenia co i jak robią, zastanowienia się nad obranym przez nas kierunkiem. To, że być może sami możemy być takim wzorem dla innych, o czym świadczą rokroczne czołowe miejsca w rankingu, jest dodatkową nagrodą – mówi Robert Mania, prezes zarządu MEC w Koszalinie.   Spółka angażuje się w życie miasta, współpracując nie tylko z miejskimi instytucjami i firmami, ale również z klubami sportowymi, stowarzyszeniami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami kulturalnymi. Działa na różnych polach, wpisując się w promocję miejskiego hasła „Koszalin – centrum Pomorza". Z Urzędem Miejskim i innymi instytucjami realizuje miejski program ograniczania niskiej emisji, odpowiadającej w głównym stopniu za zanieczyszczenie powietrza.    Wyrazem troski o czyste powietrze jest prowadzona od ubiegłego roku inwestycja w nowe systemy odpylania, dzięki którym spaliny, wcześniej oczyszczane w 96%, będą praktycznie całkowicie pozbawione pyłów – stopień oczyszczenia sięgnie bowiem 99,6%. W ubiegłym roku uruchomiono już część instalacji w ciepłowni przy ul. Mieszka I, w tym roku instalacja zostanie tam dokończona i wybudowana w ciepłowni przy ul. Słowiańskiej.    Z kolei współpraca z pozostałymi spółkami miejskimi – Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją – zaowocowała akcją zakupu respiratorów dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. W ten sposób firmy pomagają w walce z epidemią koronawirusa....