Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

VII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

2019-06-14 01:38:00 Ala za Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina
To ważna, bo absolutoryjna sesja Rady Miejskiej podczas której planowana jest m.in. debata nad raportem o stanie miasta za rok 2018. Podczas niej radni mają także przyjąć uchwałę w sprawie nagród dla nauczycieli.

PORZĄDEK OBRAD

VII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu  18 czerwca  2019 roku

 

 

Miejsce obrad:

sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz.9:00 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

3.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6.     Debata nad Raportem o stanie Miasta za 2018 rok

(Treść raportu została przesłana radnym pocztą elektroniczną w dniu 29 maja 2019 r., zamieszczona w systemie elektronicznym HD Sesja w dniu 3 czerwca 2019 r. oraz udostępniona mieszkańcom:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.koszalin.bip w folderze: RADA MIEJSKA – DEBATA  NAD  RAPORTEM O STANIE MIASTA ZA 2018 ROK,

- na stronie internetowej Miasta Koszalina www.koszalin.pl w folderze STRATEGIA  ROZWOJU KOSZALINA/  RAPORT  O  STANIE  MIASTA)    

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1.      w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta Koszalina wotum zaufania:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

2.       w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 rok" oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku" 

(sprawozdania zostały przekazane radnym w wersji papierowej  na sesjach Rady Miejskiej w dniach: 

- 25.04.2019 r.– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

- 23.05.2019 r.- sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Koszalin za 2018 r.):

           - opinie komisji branżowych

           - opinia Komisji Rewizyjnej  

3.      w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Koszalina z tytułu wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 r.:

    -opinia Komisji Rewizyjnej

4.      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina  na   2019 r.: 

                    - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

 

5.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata  2019-2033:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

6.      zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny":

- opinia Komisji Spraw Społecznych

7.      w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Koszalin za 2018 rok":

       - opinia Komisji Spraw Społecznych

8.     zmieniającego uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania: 

     - opinia Komisji Spraw Społecznych

9.      zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto  Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin:

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

10. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

11. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koszalinie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

12. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

14. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników:

             - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

15. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Koszalina z dnia 28 lutego 2019 r.:

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

16. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Koszalina z dnia 28 marca 2019 r.:

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

17. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (Koło w Koszalinie):

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

18. w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

19. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Śródmieście" w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 rok:

- opinia Komisji Rewizyjnej

 

 

8.     Interpelacje i zapytania radnych. 

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11.Czas dla Rad Osiedli.

12.Zamknięcie sesji.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

ZUS: Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

3 Kwietnia 2020 godz. 5:23 Art za ZUS
Kolejne 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 i świadczenia również dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mają więcej niż 8 lat. Przepisy z 31 marca br., które dotyczą dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadziły następujące zmiany: - wydłużenie o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, - przyznanie prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.   Wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego Ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejne 14 dni. Nowy 14-dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku obowiązuje od 26 marca 2020 roku. Od tego momentu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun i z powodu COVID-19 nie mogą dalej się nim opiekować.   Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełnosprawnych Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci: - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, - do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   Nowe przepisy przyznają to świadczenie też ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, np. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, bo została zamknięta z powodu COVID-19. I w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, aby zająć się pełnoletnim niepełnosprawnym.   Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast osoby, które prowadzą działalność składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, bo oświadczenie jest podstawą wypłaty zasiłku. Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie nie muszą tego robić ponownie. Na jego podstawie otrzymają kolejny zasiłek.   Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.    ...
 

ZUS: Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczymZmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

5 Kwietnia 2020 godz. 5:10 Art za ZUS
Kolejne 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 i świadczenia również dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mają więcej niż 8 lat. Przepisy z 31 marca br., które dotyczą dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadziły następujące zmiany: - wydłużenie o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, - przyznanie prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.   Wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego Ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejne 14 dni. Nowy 14-dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku obowiązuje od 26 marca 2020 roku. Od tego momentu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun i z powodu COVID-19 nie mogą dalej się nim opiekować.   Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełnosprawnych Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci: - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, - do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   Nowe przepisy przyznają to świadczenie też ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, np. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, bo została zamknięta z powodu COVID-19. I w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, aby zająć się pełnoletnim niepełnosprawnym.   Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast osoby, które prowadzą działalność składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, bo oświadczenie jest podstawą wypłaty zasiłku. Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie nie muszą tego robić ponownie. Na jego podstawie otrzymają kolejny zasiłek.   Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS....
 

MPS International wspiera szpital i hospicjum w Koszalinie

3 Kwietnia 2020 godz. 14:38 Art za MPS
Rośnie liczba przypadków zachorowań na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa. Doceniając heroiczną walkę personelu medycznego o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców regionu, zarząd MPS International zdecydował o przekazaniu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie ponad czterech tysięcy sztuk płynów do dezynfekcji, żeli pod prysznic i maseł do ciała. Podobne wsparcie otrzymało też Hospicjum im. św. M. M. Kolbego. Podstawową zasadą bezpieczeństwa, której przestrzegać powinien każdy z nas, jest częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem. Pracownicy szpitala, mający kontakt z wieloma chorymi, w tym z osobami z koronawirusem, muszą dodatkowo regularnie dezynfekować dłonie. – Środki do dezynfekcji są produkowane na bazie alkoholu, który ma działanie wysuszające, dlatego oprócz samych płynów do dezynfekcji przekazujemy szpitalowi dwa tysiące sztuk opakowań maseł do ciała – mówi Wanda Stypułkowska, prezes MPS International. – Są to produkty mocno nawilżające i odżywiające skórę. Polecamy stosować je lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, a także całej obsłudze szpitala, by zabezpieczyć dłonie przed nadmiernym wysuszeniem. Oprócz maseł do ciała, do lecznicy trafiło dwa tysiące tub z żelem do mycia ciała. Produkt można wykorzystać nie tylko do kąpieli, ale także do regularnego mycia dłoni. – Bardzo cieszymy się z przekazanych szpitalowi kosmetyków – nie kryje Aneta Artkowska-Leszcz, kierownik Działu Jakości i Marketingu Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. – Każda pomoc jest na wagę złota, zwłaszcza taka, która zapewni większe bezpieczeństwo personelowi medycznemu. Rzeczywiście, częste dezynfekowanie rąk to u nas podstawa, dlatego preparaty zabezpieczające skórę są nam bardzo potrzebne. – Jako producent kosmetyków i opakowań, czujemy, że pracujemy w ważnej społecznie branży – dodaje Wanda Stypułkowska. – Codziennie dostarczamy na rynek środki higieny osobistej, płyny do dezynfekcji oraz opakowania do tych wyrobów. Chcemy jednak zrobić coś więcej, ponieważ w MPS International hasło społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest tylko pustym sloganem. Pandemia dotyka nas wszystkich, każdy odczuwa na własnej skórze wprowadzone ograniczenia i restrykcje. Ale skuteczna walka z wirusem nie byłaby możliwa, gdyby nie pełna poświęcenia praca personelu medycznego. Zarząd firmy zadeklarował, że w razie potrzeby jest w stanie przekazać Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie kolejną partię kosmetyków. Do akcji pomocy włączyła się także firma transportowa Raben, partner logistyczny MPS International. Nieodpłatnie przetransportowała cztery palety kosmetyków z magazynu MPS do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Od lat MPS współpracuje również z Hospicjum im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jesienią ubiegłego roku przy MPS International zasadzono „Pole nadziei” – pierwsze takie na terenie prywatnej firmy w Koszalinie. W pierwszy weekend kwietnia rozkwitnięte żonkile miały posłużyć podczas zbiórki na rzecz lecznicy.  – Niestety, z przyczyn oczywistych akcja się nie odbędzie, ale zachęcamy do wsparcia nas wirtualnie – mówi Teresa Kryszofiak, koordynatorka wolontariatu w hospicjum. – Mamy nadzieję, że chociaż tak uda nam się zebrać środki na naszą działalność. Wiedząc, jak trudna jest sytuacja koszalińskiego hospicjum, zarząd MPS International zdecydował o wsparciu również tej placówki. Do lecznicy, mającej pod swoją opieką terminalnie chorych pacjentów, trafi 90 litrów kosmetyków: żelu do dezynfekcji, mydeł do rąk i żeli pod prysznic. – Cieszymy się, że chociaż takimi drobnymi gestami jesteśmy w stanie wesprzeć pracowników polskiej ochrony zdrowia – dodaje Wanda Stypułkowska....