Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

VII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

2019-06-14 01:38:00 Ala za Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina
To ważna, bo absolutoryjna sesja Rady Miejskiej podczas której planowana jest m.in. debata nad raportem o stanie miasta za rok 2018. Podczas niej radni mają także przyjąć uchwałę w sprawie nagród dla nauczycieli.

PORZĄDEK OBRAD

VII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu  18 czerwca  2019 roku

 

 

Miejsce obrad:

sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz.9:00 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

3.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6.     Debata nad Raportem o stanie Miasta za 2018 rok

(Treść raportu została przesłana radnym pocztą elektroniczną w dniu 29 maja 2019 r., zamieszczona w systemie elektronicznym HD Sesja w dniu 3 czerwca 2019 r. oraz udostępniona mieszkańcom:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.koszalin.bip w folderze: RADA MIEJSKA – DEBATA  NAD  RAPORTEM O STANIE MIASTA ZA 2018 ROK,

- na stronie internetowej Miasta Koszalina www.koszalin.pl w folderze STRATEGIA  ROZWOJU KOSZALINA/  RAPORT  O  STANIE  MIASTA)    

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1.      w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta Koszalina wotum zaufania:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

2.       w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 rok" oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku" 

(sprawozdania zostały przekazane radnym w wersji papierowej  na sesjach Rady Miejskiej w dniach: 

- 25.04.2019 r.– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

- 23.05.2019 r.- sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Koszalin za 2018 r.):

           - opinie komisji branżowych

           - opinia Komisji Rewizyjnej  

3.      w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Koszalina z tytułu wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 r.:

    -opinia Komisji Rewizyjnej

4.      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina  na   2019 r.: 

                    - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

 

5.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata  2019-2033:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

6.      zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny":

- opinia Komisji Spraw Społecznych

7.      w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Koszalin za 2018 rok":

       - opinia Komisji Spraw Społecznych

8.     zmieniającego uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania: 

     - opinia Komisji Spraw Społecznych

9.      zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto  Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin:

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

10. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

11. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koszalinie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

12. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

14. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników:

             - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

15. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Koszalina z dnia 28 lutego 2019 r.:

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

16. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki Koszalina z dnia 28 marca 2019 r.:

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

17. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (Koło w Koszalinie):

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

18. w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

19. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Śródmieście" w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 rok:

- opinia Komisji Rewizyjnej

 

 

8.     Interpelacje i zapytania radnych. 

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11.Czas dla Rad Osiedli.

12.Zamknięcie sesji.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Oświadczenie Piłka Ręczna Koszalin S.A.

15 Lipca 2019 godz. 16:17 Art za Piłka Ręczna S.A.
Roman Granosik, prezes iłka Ręczna S.A., która prowadzi występującą w Superlidze Piłki Ręcznej kobiecą drużynę Energa AZS Koszalin wydał następujące oświadczenie: „Mając na uwadze informacje pojawiające się w ostatnich dniach w mediach dotyczące działalności Fundacji Ali Sports Promotion oraz byłego Zarządu Spółki Piłka Ręczna Koszalin S.A., pragniemy wyrazić swoje ubolewanie z powodu ich możliwej błędnej interpretacji w kontekście działań obecnego Zarządu. Doniesienia te, pomimo że dotyczą okresu do 2014 roku, wciąż godzą w wizerunek Spółki. Po zmianach personalnych w organach Klubu w 2015 roku, Zarząd jako cel nadrzędny stawiał i stawia sobie dbałość o dobre imię Spółki, transparentność i przejrzystość wydatkowanych środków finansowych przeznaczonych na bieżącą działalność klubu sportowego Piłka Ręczna Koszalin SA. Środki te dedykowane są na rzecz Spółki przez Sponsorów i Partnerów. Zauważyć należy, że od 31 sierpnia 2015 roku Fundacja All Sports Promotion przestała być akcjonariuszem Spółki, zaś zmiany personalne w Zarządzie nastąpiły w dniu 24 marca 2015 roku.Równocześnie Zarząd Piłka Ręczna Koszalina SA informuje, że wszystkie umowy sponsoringowe podpisywane są bezpośrednio pomiędzy Spółką reprezentowaną wyłącznie przez jej Zarząd a danymi Partnerami. Przypomnieć potrzeba, że drużyna Energa AZS Koszalin przez dwa kolejne lata - w sezonach 2017/2018 oraz 2018/2019 zdobyła III miejsce Mistrzostw Polski PGNiG Superligi Kobiet. Spółka pozostaje aktualnie w trakcie przygotowań do rozgrywek w sezonie 2019/2020 w ramach ligi zawodowej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dotychczasowa współpraca ze wszystkimi Partnerami, którzy swoim wsparciem czynią możliwym uczestnictwo Energa AZS Koszalin w rozgrywkach ligowych na najwyższym szczeblu i przyczyniają się do popularyzacji piłki ręcznej wśród lokalnej społeczności oraz na arenie ogólnopolskiej. Potwierdza to przede wszystkim frekwencja na meczach Energa AZS Koszalin w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej, która w poprzednim sezonie sportowym wynosiła ponad 1.200 osób na mecz i była jedną z najwyższych w kraju. Zarząd pragnie zapobiec sytuacji, w której doniesienia medialne dotyczące działalności Spółki przed 2015 rokiem negatywnie wpłyną na Jej nienaganną współpracę z obecnymi Partnerami.” ...
 

Darmowe sanatorium z ZUS

5 Lipca 2019 godz. 7:22 Ala za ZUS
Jesteś ubezpieczony i aktywny zawodowo, ale stan twojego zdrowia pogarsza się i grozi niezdolnością do pracy? Złóż wniosek w ZUS o rehabilitacje leczniczą. Tylko w 2018 roku z tej możliwości skorzystało ponad 90 tys. osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła Polaków do sanatoriów od 20 lat. W tym czasie z rehabilitacji skorzystało blisko 1,5 mln osób. Większość z nich (76,7  tys.) cierpiała na schorzenia narządu ruchu, układu krążenia (5,2 tys.) i problemy psychosomatyczne (blisko 3 tys.). W 2018 roku ZUS przeznaczył ponad 201 mln zł na zadania dotyczące prewencji rentowej, w tym ok. 190 mln zł tylko na rehabilitację leczniczą.   Dla kogo sanatorium Bezpłatna rehabilitacja skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, które z powodu choroby lub urazu są zagrożone długotrwałą utratą zdolności do pracy. Program ma przeciwdziałać pogorszeniu się stanu zdrowia i tym samym umożliwić ubezpieczonemu dalszą pracę. Jednocześnie rehabilitacja ma pomóc skutecznie zadbać o zdrowie. Czas jest tu kluczowy, gdyż kolejne miesiące pracy mimo pogarszającego się zdrowia mogą przynieść nieodwracalne skutki.   Aby otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą potrzebne jest stosowne orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS. Taki dokument orzecznik może wydać: - na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, - gdy ustala uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, - podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, - gdy orzeka o niezdolności do pracy, kiedy ubezpieczony wystąpił o świadczenie rentowe.   Jeśli lekarz orzecznik wyda pozytywną decyzję, zainteresowany jest skierowany na rehabilitację.   Ile trwa rehabilitacja Turnus trwa 24 dni i odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Czas rehabilitacji może być przedłużony albo skrócony przez ordynatora ośrodka, w zależności od rokowań co do odzyskania zdolności do pracy przez pacjenta. Na takie zmiany zgodę musi wydać ZUS. Po zakończeniu rehabilitacji ubezpieczony dostaje kartę informacyjną. Jest w niej szczegółowy opis przebiegu rehabilitacji i opinia o stanie zdrowia w aspekcie powrotu do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu z miejsca zamieszkania do oraz z ośrodka rehabilitacyjnego najtańszym środkiem komunikacji publicznej.   Gdzie rehabilitujemy Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rehabilitację w prawie 100 ośrodkach, m.in. w Augustowie, Ciechocinku, Krynicy, Nałęczowie, czy Kołobrzegu. W tym roku zaplanowane jest podpisanie umów z kolejnymi placówkami. W II kwartale ruszy konkurs na wybór ośrodków, które będą realizowały m.in. wczesną rehabilitację powypadkową. W ramach rehabilitacji Zakład gwarantuje pięć lub nawet sześć zabiegów leczniczych dziennie.   Bardzo ważne jest, że z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS. Już blisko połowa osób, która z niej skorzystała, wraca do pracy. Dla porównania, jeszcze w 2006 roku było to nieco ponad 28 proc., a w 2012 roku – ok. 38 procent.   Więcej informacji, jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą znajdziemy na stroniewww.zus.pl/rehabilitacja  ...
 

Mistrzostwa na medal

9 Lipca 2019 godz. 6:52 Ekoszalin z mat. informacyjnych klubów
Bałtyckie Igrzyska Młodzieży w szwedzkim, Karlstad, dla judoków z klubów Judo Samuraj Koszalin, Judo Gwardia Koszalin i Akademii Judo Szczecin- jako reprezentantów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Polski - przyniosły w sumie 8 medali. Zawody uznawane są za Mistrzostwa Europy Państw Nadbałtyckich Kadetów. W zawodach startowały Reprezentacje Rosji, Białorusi, Niemiec, Szwecji, Danii, Litwy i Polski. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, gdyż większość krajów wystawiło swoje pierwsze reprezentacje.     W zawodach najlepiej wypadł zawodnik Gwardii Koszalin Filip Bieliński w kat. 60 kg, który wywalczył I miejsce. W finale, przed czasem, pokonał zawodnika Reprezentacji Niemiec.     II miejsce wywalczyli: Anika Łozińska (Samuraj Koszalin) w kat. 63 kg. Aleksandra Szulc (Gwardia Koszalin) w kat. 48 kg. Dominik Jagusz (Gwardia Koszalin) w kat. 50 kg.   III miejsce wywalczyli: Julia Piertuszyńska (Samuraj Koszalin) w kat. 48 kg. Kamil Kustryzcki ( Gwardia Koszalin) w kat. 55 kg. Zuzanna Mikołajczak (Gwardia Koszalin) w kat. +70 kg. Wojtek Szulc (Gwardia Koszalin) w kat. +90 kg.   Tuż za podium, IV miejsce wywalczyli: Kinga Białecka (Gwardia Koszalin)  w kat. 63 kg. Szymon Łastowski (Gwardia Koszalin) w kat. +90 kg.   V miejsce wywalczyli: Agnieszka Sosnowska ( Gwardia Koszalin) w kat. 57 kg. Kornelia Duszczak (Gwardia Koszalin) w kat. 70 kg. Grzegorz Babierecki ( Samuraj Koszalin) w kat. 60 kg.   VII miejsce wywalczyli: Wiktoria Tytoń ( Akademia Szczecin) w kat. 52 kg Hubert Siudowski  (Samuraj Koszalin) w kat. 66 kg Krzysztof Magdziński (Samuraj Koszalin) w kat. 73 kg Szymon Marko (Samuraj Koszalin) w kat. 60 kg.   Trenerami wyżej wymienionych zawodników są: Cezary Wojniusz i Marian Standowicz z Judo Gwardii Koszalin, Andrzej Adamski oraz Norman Łoziński z Judo Samuraj Koszalin.   Zawody odbyły się dzięki wsparciu Wojewódzkiej Federacji Sportu oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie....