Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

CKE: 85 procent tegorocznych absolwentów zdało maturę

Autor Ala za CKE 9 Września 2022 godz. 10:53
Maturę zdało 85 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2022 roku przystąpiło
269 490 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia)oraz 34 absolwentów – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.2,3.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej sierpniu 2022 roku przystąpiło 35 342 tegorocznych absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2022 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz
(c) 
wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego
jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 20062022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), którzy ukończyli branżową szkołę
I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu
jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie

Stanowi to ok. 88% wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz branżowej szkoły II stopnia, którzy uczyli się w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym (306 026 osób; dane z Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30 kwietnia 2022 r.). Jako „tegorocznych absolwentów” traktuje się również absolwentów z lat ubiegłych, którzy w 2022 r. po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego.

Dz.U. poz. 583, z późn. zm.
Zgodnie z § 3 oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645, z późn. zm.).

page2image672508288 page2image672508592 page2image672508896

Strona 4

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym 2022 r.

warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika4.

W 2022 r. część ustna była przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowiło element realizacji porozumienia międzynarodowego5.

Tabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2022 r. – odsetek sukcesów

 page3image664278160

Zgodnie z art. 44zzd ust. 4b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, z późn. zm.) w zw. z art. 297 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.).

Zgodnie z § 11kzzm ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).

page3image663508176 page3image663508480 page3image663508784 page3image663509088 page3image663509392 page3image663509696

Strona 4

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym 2022 r.

Tabela 2. Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym 2022 r. dla tegorocznych absolwentów

page4image604674576 page4image604674880 page4image604675184 page4image604675488