Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Nabór do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych

2021-03-29 13:35:00 Ala za UM Koszalin
1 kwietnia rozpoczyna się w Koszalinie rekrutacja do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych. W przypadku żłobków nabór kończy się 20 maja, przedszkoli – 9 czerwca, a szkół podstawowych – 28 czerwca. W przedszkolach i szkołach podstawowych przewidziana jest rekrutacja uzupełniająca, która w pierwszym przypadku rozpocznie się 21 czerwca a zakończy 16 lipca, a w drugim trwać będzie od 5 lipca do 6 sierpnia.

Rekrutacja do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/.

Dzieci będą przyjmowane do żłobków i przedszkoli w oparciu o specjalne kryteria, pozwalające ustalić pierwszeństwo w przyznaniu miejsca. W przypadku żłobków kryteria podstawowe obejmują:

- zamieszkanie dziecka na terenie gminy miasta Koszalin – 20 pkt

- aktywność zawodowa rodziców – 20 pkt

- obowiązkowe szczepienia ochronne- 20 pkt

Istnieje też lista kryteriów dodatkowych, która dodatkowo precyzuje szanse na otrzymanie miejsca w żłobku.

 

Także w przypadku przedszkoli obowiązuje, wynikające z Prawa Oświatowego,  pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli i mają je dzieci: 

- z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – 200 pkt.

- niepełnosprawne – 200 pkt,

- mające niepełnosprawnego rodzica lub oboje rodziców, - 200 pkt,

- mające niepełnosprawne rodzeństwo – 200 pkt,

- wychowywane przez samotnego rodzica - 200  pkt,

- objęte pieczą zastępczą – 200 pkt.

Tu także obowiązują kryteria dodatkowe, które precyzują szanse na otrzymanie miejsca w przedszkolu.

 

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zostaną udostępnione miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez samorząd oraz w następujących przedszkolach niepublicznych, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadania zapewnienia dzieciom zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego: 

·         Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Miś"

·         Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia"

·         Niepubliczne Przedszkole „Kamyczek"

·         Przedszkole Niepubliczne „Happy Days–Szczęśliwe Dni"

·         Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka"

·         TWOJA NIANIA Kamila Chabowska

·         Niepubliczne Przedszkole „Bambino" 

·         Przedszkole „Przyjaciel Dziecka" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

 Planowanie  rekrutacji do oddziałów Żłobka Miejskiego na rok żłobkowy 2021/2022

 

Rekrutacja dzieci na rok 2021/2022 do wszystkich 7 oddziałów na terenie  Koszalina  prowadzona jest w oparciu o system elektroniczny VULCAN.

Rekrutacja dla rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do żłobka rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. i kończy się 20 maja 2021 r. 

Zainteresowani rodzice winni wypełnić „Kartę zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl - strona będzie aktywna od 1.04.2021r.

 Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka i pkt rekrutacyjne:

kryteria obowiązkowe:

- zamieszkanie dziecka na terenie gminy miasta Koszalin – 20 pkt

- aktywność zawodowa rodziców – 20 pkt

- obowiązkowe szczepienia ochronne- 20 pkt

kryteria dodatkowe:

- trudna sytuacja socjalno –bytowa rodziców -30 pkt

- dziecko niepełnosprawne – 30 pkt

- trudna sytuacja zdrowotna rodziców ( niepełnosprawność) – 10 pkt

- rodzina zastępcza – 10 pkt

- dziecko z rodziny wielodzietnej-  po 5 pkt za każde dziecko

 Szczegółowe informacje nt. rekrutacji dostępne są na:

- stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Koszalinie w zakładce Informacje o  rekrutacji    http://www.zlobekmiejski.pl

- bip Żłobka Miejskiego w Koszalinie w zakładce Rekrutacja http://zlobekmiejski.koszalin.ibip.pl

Szczegółowe informacji można uzyskać  telefoniczne w każdym oddziale (u zastępcy dyrektora).

 Terminy rekrutacji do Żłobka:

Lp.

Okres rekrutacji

Czego dotyczy

 

1.

do 31 marca 2021 roku

 Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do Żłobka pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji na „Formularzu kontynuacji” 

2.

od 1- 15 kwietnia 2021roku

 do 15 kwietnia 2021 roku

Składanie przez rodziców „Kart zgłoszenia” dla dzieci  po raz pierwszy do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego naboru pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl (Aplikacja Nabór, Kanał Kandydata, Aplikacja Nabór dla Żłobków, Pliki do pobrania – „Karta zgłoszenia”.)

Wraz z „Kartą zgłoszenia” rodzice składają wymaganą dokumentację.

3.

15 kwietnia 2021 roku

godzina 1500

Zakończenie etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców

4.

od 16-30 kwietnia 2021roku

Weryfikacja „Kart zgłoszenia” i wymaganej dokumentacji przez pracownika Żłobka.

5.

20 maja 2021 roku

godz 1400

Publikacja wyników naboru na nowy rok żłobkowy we wszystkich oddziałach.

6.

od 20 -31 maja do 2021 roku

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji.

 Pełne info https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/koszalin/News

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

 

Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, natomiast sześciolatki mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, który w Koszalinie realizowany jest w przedszkolach. 

Największe szanse na miejsce w wybranym przedszkolu mają dzieci, które zdobędą największą liczbę punktów w  trakcie postępowania rekrutacyjnego. 

 

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci: 

- z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – 200 pkt.

- niepełnosprawne – 200 pkt,

- mające niepełnosprawnego rodzica lub oboje rodziców, - 200 pkt,

- mające niepełnosprawne rodzeństwo – 200 pkt,

- wychowywane przez samotnego rodzica - 200  pkt,

- objęte pieczą zastępczą – 200 pkt.

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają w systemie rekrutacyjnym jednakową wartość.

 

Oprócz kryteriów ustawowych Rada Miejska w Koszalinie uchwałą nr XXXVII/548/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku wprowadziła kryteria dodatkowe obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymuje:

-      dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym we wniosku o przyjęcie jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli lub ubiega się o przyjęcie do tego przedszkola - 40 pkt;

-      dziecko, które wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) mieszka w Koszalinie - 30 pkt;

-      dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 25 pkt;

-      dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) wskażą na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkole prowadzące postępowanie rekrutacyjne 
i zlokalizowane najbliżej miejsca zamieszkania dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola - 20 pkt;

-      dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) wskażą na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkole prowadzące postępowanie rekrutacyjne 
i zlokalizowane najbliżej aktualnego miejsca nauki rodzeństwa dziecka – 15 pkt.

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Koszalinie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/
w oparciu o harmonogram ustalony przez Prezydenta Miasta Koszalina zarządzeniem 
nr 371/1279/21  z dnia 26 stycznia 2021 roku. 

 

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 1 kwietnia o godzinie 15.00

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

I. Postępowanie rekrutacyjne

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01 kwietnia 2021 r. 

od godz. 1500
do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 1500

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

do 10 maja 2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 maja 2021 r.

godz. 1500

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w przedszkolu.

do 07 czerwca 2021 r. 
do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

09 czerwca 2021 r.

godz. 1500

 

Postępowanie rekrutacyjne do koszalińskich przedszkoli odbywa się w II etapach. Po etapie rekrutacji właściwej odbywa się etap rekrutacji uzupełniającej. 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli rozpocznie się 21 czerwca o godzinie 10.00

 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

II. Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie do przedszkola. Sposób składania wniosków wygenerowanych z systemu naboru zostanie określony do dnia 18 czerwca 2021 r. na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej.

od 21 czerwca 2021 r.

od godz. 1000

do 28 czerwca 2021 r.

do godz. 1500

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

do 05 lipca 2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09 lipca 2021 r.

godz. 1500

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w przedszkolu.

14 lipca 2021 r.

do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2021 r.

godz. 1500

 

 

 

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zostaną udostępnione miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin oraz w następujących przedszkolach niepublicznych, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadania zapewnienia dzieciom zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego: 

·       Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Miś”

·       Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”

·       Niepubliczne Przedszkole „Kamyczek”

·       Przedszkole Niepubliczne „Happy Days–Szczęśliwe Dni”

·       Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka”

·       TWOJA NIANIA Kamila Chabowska

·       Niepubliczne Przedszkole „Bambino” 

·       Przedszkole „Przyjaciel Dziecka” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

Podczas rekrutacji istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka do wszystkich przedszkoli, które posiadają wolne miejsca w danej grupie wiekowej. We wniosku należy uszeregować przedszkola od najbardziej do najmniej preferowanych. Lista ta będzie decydowała o kolejności, w jakiej dziecko będzie kwalifikowane do wybranych jednostek.

 

Obecnie trwają prace dotyczące uruchomienia systemu rekrutacyjnego, w tym ostatecznego określenia liczby miejsc do naboru w poszczególnych przedszkolach i kategoriach wiekowych.

Do 25 marca 2021 roku, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mieli czas na potwierdzenie woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w obecnych placówkach. 
Po wprowadzeniu tych danych do systemu naborowego, będzie można potwierdzić ofertę rekrutacyjną na nowy rok szkolny. 

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym oferta poszczególnych przedszkoli,  podane zostaną na stronie http://nabory.eduportal.koszalin.pl/.

 

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin prowadzona będzie w oparciu o:

-      Uchwałę nr XXXVII/547/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 listopada 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

-      Zarządzenie nr 371/1278/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 stycznia 2021 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

-      Załącznik do uchwały nr VI/138/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 maja 
2019 r – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych - określa obwody szkół

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Koszalinie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/
w oparciu o harmonogram ustalony przez Prezydenta Miasta Koszalina zarządzeniem 
nr 371/1278/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. Rekrutacja do szkół podstawowych rozpocznie się 
1 kwietnia br. o godzinie 15.00

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

I. Postępowanie rekrutacyjne

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają:

- zgłoszenie podjęcia nauki w klasie I w obwodowej szkole podstawowej dziecka lub

- wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu.

Sposób składania powyższych dokumentów (zgłoszenia lub wniosku) wygenerowanych z systemu naboru zostanie określony do końca marca 2021 r. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.

od 1 kwietnia 2021 r. 
od godz. 1500

do 31 maja 2021 r. 
do godz. 1500

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu.

Sposób składania wniosku wygenerowanego z systemu naboru zostanie określony do końca marca 2021 r. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.

od 1 kwietnia 2021 r.

od godz. 1500

do 30 kwietnia 2021 r. 

do godz. 1500

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

od 4 maja 2021 r. 
do 24 maja 2021 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 25 maja 2021 r. 
godz. 1200

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 11 czerwca 2021 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 czerwca 2021 r.

godz. 1500

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w szkole (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu)

do 23 czerwca 2021 r.

do godz. 1500

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 czerwca 2021 r. 

godz. 1500

 

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 miejsca w szkołach podstawowych zostały przygotowane w oparciu o liczbę dzieci z rocznika 2014 zameldowanych w obwodach poszczególnych szkół oraz w oparciu o doświadczenie wyniesione z poprzednich postępowań rekrutacyjnych.

 

Postępowanie rekrutacyjne do koszalińskich szkół podstawowych odbywa się w II etapach
Po etapie rekrutacji właściwej odbywa się etap rekrutacji uzupełniającej. 

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 5 lipca o godzinie 10.00

Szczegółowy harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym

 

II. Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają:

- zgłoszenie podjęcia nauki w klasie I w obwodowej szkole podstawowej dziecka;

- wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu.

Sposób składania powyższych dokumentów (zgłoszenia lub wniosku) wygenerowanych z systemu naboru zostanie określony do dnia 2 lipca 2021 r. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.

od 5 lipca 2021 r.

od godz. 1000
do 16 lipca 2021 r.

do godz. 1500

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu.

Sposób składania wniosku wygenerowanego z systemu naboru zostanie określony do dnia 2 lipca 2021 r. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.

od 5 lipca 2021 r.

do 8 lipca 2021 r.

do godz. 1500

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 13 lipca 2021 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 1200

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 23 lipca 2021 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 lipca 2021 r.

godz. 1500

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata lub w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w szkole (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu)

do 4 sierpnia 2021 r. 

do godz. 1500

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 sierpnia 2021 r.

godz. 1500

W szkołach podstawowych liczbę klas pierwszych oszacowano na podstawie liczby zameldowanych w Koszalinie dzieci, które w tym roku objęte zostają obowiązkiem szkolnym. Dzieci tych jest 958 i przewidziano dla nich 38 oddziałów – najwięcej, bo po pięć – ma ich być w szkołach podstawowych nr 17 i 18.

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Koszalin: Radny "wyręczył" prezydenta

9 Kwietnia 2021 godz. 9:19 Ala za FB/Tomasz Bernacki
Prezydent Koszalina, Piotr Jedliński z tym problemem nie potrafił uporać się przez lata. Bezradnie rozkładał ręce. Tymczasem radny Koalicji Obywatelskiej, Tomasz `Bernacki sprawę załatwił w kilka godzin! W czym problem? Droga samorządowa umożliwiająca dojazd do 155 lokali mieszkalnych usytuowanych na osiedlu w pobliżu Wodnej Doliny została pozbawiona płyt betonowych i z dnia na dzień właściciele tych lokali zostali pozbawioni dojazdu. Dlaczego? Firma Agrobud, która budowała te bloki dzierżawiła również na czas budowy drogę. Ze względu na płynność prac na drodze położyła płyty betonowe. Teraz zdecydowała, że te płyty betonowe są jej niezbędne do prac na innej budowie. Sprawę próbowała rozwiązać Beata Borzymowska, która zarządza wspólnotą zrzeszająca mieszkańców. Bezskutecznie. Natomiast Piotr Jedliński w lokalnym dzienniku przyznał szczerze: "Ratusz musi przestrzegać przepisów prawa, więc doraźne rozwiązanie, takie jak droga „na dziko”, w grę nie wchodzi. Przyznaje, że problem drogi osiedlowej jest mu znany od lat, a droga w plany inwestycyjne była wpisana, ale zachowanie firmy, która budowała osiedle, uważa za bulwersujące". Jeżeli prezydent Koszalina bulwersuje się z powodu takiego, że właściciel sam decyduje o przeznaczeniu majątku należącego do niego to... Za to całym tym zamieszaniem zbulwersował się - i to na dobre - radny Tomasz Bernacki, który dziś na fanpejdżu poinformował: "Jako radny zająłem się sprawą rozebranej drogi przy ul. Hallera. ZDiT podjął decyzję o projektowaniu docelowo tego odcinka drogi wewnętrznej. Zlecenie w tej sprawie zostało podjęte. Teraz najważniejsze jest jak najszybsze utwardzenie tej zniszczonej drogi. Ustaliliśmy, że na tą chwilę zostanie utwardzona droga. Zaproponowałem, żeby utwardzić z kruszywa lub wbudować tymczasowo materiał z kostki, który ZDiT posiada w swoich zasobach. ZDiT zobowiązał się że szybko postara rozwiązać ten problem. Jako radni nie możemy zostawić mieszkańców samym sobie. Będę sprawę monitorował" - zapewnił.    ...
 

Porażka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. PiS ignoruje potrzeby regionu

2 Kwietnia 2021 godz. 13:34 Ala za WZP, fot. Dominik Wasilewski
Po raz kolejny w Rządowym Funduszu Inicjatyw Lokalnych zabrakło miejsca na ważne projekty realizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość środków przyznanych samorządom woj. zachodniopomorskim w przeliczeniu na mieszkańca sytuuje region na 12. miejscu w Polsce, to środki poniżej średniej kraju. Najwięcej środków trafiło na Podkarpacie. – Nas już nawet to nie dziwi. Brak transparentności. Dzielenie samorządów na nasze i wasze. Wybiórcze traktowanie. To jest, niestety, praktyka dnia codziennego, z którą musimy żyć i której musimy się przeciwstawiać – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. Brak wsparcia dla regionu Upublicznione zostały wyniki drugiego konkursowego naboru do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Do jednostek samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim ma trafić kolejna transza, ok. 68,7 mln zł. Czy to dużo? W przeliczeniu na mieszkańca wartość przyznanych środków wyniesie 41 zł - sporo poniżej średniej dla kraju. Sytuuje to  region dopiero na 12. miejscu w Polsce. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest jednym z 4 samorządów regionalnych (obok Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego), który nie uzyskał żadnego wsparcia na swoje projekty. To kolejna edycja podziału środków w ramach rządowego funduszu, w której projekty z Pomorza Zachodniego są ignorowane, a potrzeby mieszkańców marginalizowane. W ostatnim rozstrzygnięciu wśród samorządów województw najwięcej środków trafiło na Podkarpacie.   Te projekty odrzucono  Samorząd Województwa ubiegał się o trzy niezwykle istotne dla mieszkańców regionu zadania. To: zakup 10 hybryd,  które umożliwią włączanie obszarów szczególnego wykluczenia w sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (wnioskowana kwota: 200 mln zł), modernizacja siedzib filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych na terenie województwa (wnioskowana kwota: 18 mln zł) oraz poprawa warunków diagnostyki i leczenia w oddziałach pulmonologicznych i leczenia chorób płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (wnioskowana kwota: 82 mln zł). Już w styczniu br. pojawiły się – na podstawie informacji przekazywanych publicznie przez Centrum Informacyjne Rządu (za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej) – wątpliwości, czy projekty uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Wojewody Zachodniopomorskiego, a marszałek Geblewicz zwracał się wojewody o niezwłoczne udostępnienie szczegółowej, kompleksowej informacji o powodach prawdopodobnej negatywnej weryfikacji projektów. – Chciałbym poznać argumentację, która przekona mnie i mieszkańców regionu, że powyższe projekty są nam niepotrzebne – mówił Olgierd Geblewicz. Szczegółowej odpowiedzi nie uzyskał.   Blamaż wojewody? - o tym, że jedynym kryterium podziału środków są preferencje polityczne władz danego samorządu, mówiono głośno podczas poprzedniej edycji RFIL. Jak widać - rządzący za bardzo się tym nie przejęli. Wojewoda zachodniopomorski najprawdopodobniej nie udzielił rekomendacji żadnemu z naszych projektów. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, dlaczego – nie kryje oburzenia marszałek Olgierd Geblewicz. – Złożę w tej sprawie wniosek do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o pilne zwołanie posiedzenia, podczas którego  wojewoda wytłumaczy się przed samorządami, których mieszkańcy nie dostali ani złotówki, choć płacą takie same podatki, jak choćby mieszkańcy Podkarpacia.   W pierwszym naborze wniosków Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ubiegał się o dofinansowanie 31 zadań inwestycyjnych, opiewających łącznie na ponad 736,5 miliona złotych. Niestety, mimo dobrze złożonych wniosków oraz ważnych projektów, nie otrzymał ani złotówki wsparcia. Odrzucono wszystkie wnioski, w tym m.in. ten na zakup 15 w pełni wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną ambulansów dla WSPR w Szczecinie.   ...
 

Koszalin: Punkty Masowych Szczepień

2 Kwietnia 2021 godz. 13:31 Ala za UM Koszalin
W Koszalinie trwają przygotowania do uruchomienia Punktów Szczepień Masowych. - Jesteśmy obecnie na etapie organizacji i ustalania szczegółów tego przedsięwzięcia – mówi prezydent Piotr Jedliński. - Zapewniam, że zrobimy wszystko, by do Koszalina jak najszybciej trafiły zapowiedziane przez rząd szczepionki, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Cały czas ściśle współpracujemy z wojewodą w tej sprawie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że w związku ze spodziewanym zwiększaniem dostaw szczepionek przeciw Covid-19 do Polski, niezbędne jest zwiększenie potencjału szczepień powszechnych – tylko w kwietniu Polska ma otrzymać ok. 7 mln dawek, czyli więcej niż w całym pierwszym kwartale.   Nowe Punkty Szczepień Masowych (PSM) mają być tworzone przez samorządy w uzgodnieniu z wojewodami. W przypadku miast powyżej 50.000 mieszkańców PSM powinny mieć wydajność powyżej 500 dawek dziennie. Chodzi o zapewnienie w każdym powiecie możliwości wykonywania ok. 800 szczepień tygodniowo na 10 tys. dorosłych mieszkańców.   Zgodnie z zaleceniami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej dwa duże punkty szczepień: - jeden prowadzony przez PWDL (populacyjny punkt szczepień), najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień, - drugi jako organizowany „od podstaw” i prowadzony przez samorządy (we współpracy z wybranym PWDL) jako Punkt Szczepień Masowych (np. w domu kultury, namioty lub drive-thru).   Prezydent Piotr Jedliński podjął kierunkową decyzję, że drugi z nich znajdzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich. Za wyborem punktu przemawia, że: 1)    Obiekt jest dobrze skomunikowany, 2)    Przy obiekcie znajduje się duży parking, 3)    Obiekt ma duże gabaryty pozwalające zachować wymagane odległości między szczepiącymi się, 4)    Obiekt ma kilka wejść i wyjść, co ułatwi komunikację wewnątrz budynku i bezpieczeństwo epidemiologiczne.   Według założeń Szczepienia w nowych punktach będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące, w skład jednego zespołu wchodzi 1-5 osób. Swoją pomoc w obsadzie wspomnianych zespołów zadeklarowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie.   Szacuje się, że szczepienia rozpoczną się 19-25 kwietnia. Szczegóły będziemy podawać w miarę napływających informacji....
 

Artykuł - Radny wyręczył prezydenta - mija się z prawdą

9 Kwietnia 2021 godz. 14:12 Ala, eWok, fot. FB/Tomasz Bernacki
To prezydent miasta Koszalina po otrzymaniu informacji o nagłym zdjęciu płyt drogowych przez dewelopera przy ul. Hallera, mając na względzie trudną sytuację mieszkańców pozostawionych bez drogi dojazdowej przez firmę, która wcześniej wybudowała i sprzedała mieszkania w tym miejscu, podjął decyzję o możliwie jak najszybszym przygotowaniu dokumentacji technicznej, uzyskaniu pozwolenia na budowę i ułożeniu drogi z płyt po wyłonieniu wykonawcy tej inwestycji. Dziś zamieściliśmy materiał "Radny wyręczył prezydenta",  w którym przedstawiliśmy fakty związane z sytuacją, w jakiej znaleźli się mieszkańcy osiedla usytuowanego w pobliżu ul. Gen. Józefa Hallera.  Po jego publikacji, Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina przysłał nam poniższe wyjaśnienie: "Z przykrością stwierdzam, że dzisiejszy artykuł „ Radny wyręczył prezydenta ", zamieszczony na portalu eKoszalin.pl,  mija się z prawdą.  To prezydent miasta Koszalina po otrzymaniu informacji o nagłym  zdjęciu płyt drogowych przez dewelopera przy ul. Hallera, mając na względzie trudną sytuację mieszkańców pozostawionych bez drogi dojazdowej przez firmę, która wcześniej wybudowała i sprzedała mieszkania w tym miejscu, podjął decyzję o możliwie jak najszybszym przygotowaniu dokumentacji technicznej, uzyskaniu pozwolenia na budowę i ułożeniu drogi z płyt po wyłonieniu wykonawcy tej inwestycji.    W tym kontekście zupełnie nie  rozumiem w czym pan radny Tomasz Bernacki, jak sugeruje tytuł artykułu, „wyręczył" prezydenta?  Prawda jest taka, że w momencie, kiedy Pan Radny zgłosił się do Zarządu Dróg i Transportu i uzyskał informacje o podjętych decyzjach w tej sprawie., były one już wdrożone w życie. Zaznaczam, że moją intencją nie jest umniejszenie roli Pana Radnego, który podejmuje interwencję na rzecz mieszkańców, za co należą się podziękowania, a  jedynie wyjaśnienie, że nikt w tej kwestii nie wyręczał Pana Prezydenta. Nawet bowiem gdyby Pan Radny bardzo chciał, to nie jest  w stanie tego zrobić gdyż takie działanie nie leży po prostu w kompetencjach radnego.  PS. Kwestia demontażu wspomnianych płyt była dokładnie omówiona podczas wczorajszej konferencji prasowej. Miał więc Pan Redaktor możliwość zapoznania się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta w tej sprawie. Proszę więc w ramach rzetelności dziennikarskiej o przedstawienie niniejszego wyjaśnienia".      Od redakcji:  Problem nawierzchni tej drogi znany był prezydentowi Koszalina od kilku lat. W tym czasie zarówno wspólnota mieszkaniowa jak i właściciel płyt betonowych próbowali sprawę nawierzchni ul. Hallera wyjaśnić. I co? I nic! Nie było zatem żadnego 'nagłego" zdjęcia płyt. Sprawa w ratuszu ruszyła dopiero jak ich właściciel postanowił je  zabrać. A jak się dowiedzieliśmy właściciel płyt złożył nawet w ZDiT pisemną propozycję  sprzedaży tych płyt. - Poinformowano mnie, że cena była za wysoka - wyjaśnia radny Bernacki. - Od lat zabiegam o naprawę dróg w mieście. Szczególne tych, które wykorzystuje duża liczba koszalinian. Tak było m.in. z nawierzchniami ulic Mirtowej i Cedrowej. Tak jak zapowiedziałem będę monitorował sprawę nawierzchni ul. Hallera. A nie jest to jedyna ulica w mieście, która znajduje się w takim stanie - dodał Bernacki. Redakcja także sprawie będzie przyglądała się uważnie.  Wojciech Kukliński    ...
 

Od 10 kwietnia nowe stawki mandatów!

10 Kwietnia 2021 godz. 6:02 Ala, fot. archiwum
10 kwietnia wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie prezesa rady ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Co się zmienia? Spacer z psem tylko na smyczy? Niekoniecznie. Kara za niezachowanie „zwykłych lub nakazanych” środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia będzie można zostać ukaranym grzywną w wysokości od 50 do 250 zł, zaś w przypadku trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem „stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka” grzywna może wynieść 500 zł. W przepisach nie określono jasno, jakie konkretnie środki ostrożności należy zachować przy trzymaniu zwierzęcia. Te mogą wynikać z innych ustaw lub lokalnych regulacji. Przykładowo, gminy określają w odrębnych przepisach miejsca, gdzie np. mogą zakazać puszczania psa bez smyczy. Zakaz wypuszczania psów luzem w lesie został natomiast zapisany w ustawie o lasach. Miejscem, w których właścicieli czworonogów obowiązują dodatkowe ograniczenia jest też komunikacja miejska, w której przeważnie trzeba przewozić zwierzę w kagańcu. Przy tej okazji warto spojrzeć do uzasadnienia Sądu Okręgowego w Olsztynie, który orzekał w sprawie właściciela psa, który „nie zachował zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia”, według oskarżenia - przy trzymaniu psa bez smyczy. Według uzasadnienia SO, analiza przepisów ustawy kodeks wykroczeń i ustawy o ochronie zwierząt prowadzi do wniosku, że nie istnieje żaden ustawowy nakaz wyprowadzania psów na smyczy ani w kagańcach poza przypadkiem przewidzianym w art. 166 kw, o ile norma oczekiwanego zachowania ograniczona jest do zachowania tzw. zwykłych środków ostrożności. Przepis art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna - co jednak nie oznacza obowiązku prowadzenia ich na smyczy. Kara za brak utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości Za niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości będzie groziła grzywna od 100 do 250 zł. Mandat będzie można otrzymać m.in. za składowania odpadów komunalnych powodujące np. uciążliwości zapachowe dla sąsiednich nieruchomości.  Mandat za nieprzestrzeganie obostrzeń w związku z koronawirusem  Za niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych przewidziano karę grzywny w wysokości od 100 do 250 złotych.  Mandat dla przewoźnika za niezapewnienie podróżnym odpowiednich warunków W rozporządzeniu dodano nowe wykroczenie – nieutrzymywanie środka transportu we właściwym stanie sanitarnym przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny. Kara dla przewoźnika to od 100 do 250 zł. Mandaty za sprzedaż papierosów, papierosów elektronicznych W nowym rozporządzeniu dostosowano opisy wykroczeń i wprowadzono regulacje uwzględniające nowe sposoby palenia tytoniu. Dotyczą one sprzedaży oprócz wyrobów tytoniowych, również i papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych (zawierających płyn z nikotyną). Pełna treść rozporządzenia znajduje się  tu.  ...
 

Lockdown: Puste centra handlowe

3 Kwietnia 2021 godz. 13:09 Ala za PRCH, fot. Piotr Walendziak
Handel w Centrach Handlowych został zamrożony już po raz czwarty od początku pandemii koronawirusa. Tym razem rządzący poinformowali, że nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych do 9 kwietnia.  Polska Rada Centrów Handlowych proponuje uruchomienie dopłat do kosztów stałych obejmujących czynsze dla najemców. Centra nie mają już pieniędzy. Są na skraju bankructwa. "Jesteśmy zaskoczeni i oburzeni ogłoszonymi przez rząd, niekonsultowanymi uprzednio z branżą, kolejnymi planami wsparcia najemców kosztem wynajmujących" - informuje w swoim stanowisku Polska Rada Centrów Handlowych. KPRM poinformowała, że w okresie obowiązywania zakazów prowadzenia działalności, obiekty handlowe o pow. 2000 m kw. otrzymają automatyczną obniżkę czynszu. Zapłacą o 80 proc. mniej, a przez pierwsze trzy miesiące po ustaniu zakazu kwota opłat najmu będzie zmniejszona o 50 proc. To oznacza, że pozostałe koszty będą musieli wziąć na siebie wynajmujący powierzchnię handlową. PRCH przyznaje, że jest "zaskoczona i oburzona" ogłoszonymi przez rząd, niekonsultowanymi uprzednio z branżą, kolejnymi planami wsparcia najemców kosztem wynajmujących. Ogłoszone zmiany dotyczące ustawowego regulowania sposobu kształtowania umów najmu między dwoma niezależnymi podmiotami są zaskakującym rozwiązaniem niezgodnym z prawem. Pogłębiają nierówność stron i antagonizują uczestników rynku. Ustawodawca proponuje kolejne już, po abolicji czynszowej - art. 15ze ustawy covidowej – nieadekwatne i niedopasowane do indywidualnych sytuacji uczestników wolnego rynku - ustawowe rozwiązanie.   Przypominamy, że wynajmujący powierzchnie handlowe zostali w ciągu ostatniego roku pozbawieni około połowy swoich rocznych przychodów – 5,5 mld zł – którymi sfinansowali pomoc najemcom, ponosząc koszty abolicji czynszowej i koszty dobrowolnych, czasowych upustów w czynszach. Obecnie, również ze względu na realizowane w stosunku do podmiotów zewnętrznych swoje zobowiązania finansowe, nie mają już środków na finansowanie pomocy najemcom. Nieruchomości handlowe są finansowane w 70-80 proc. z kredytów bankowych, a umowy najmu są zabezpieczeniem spłacanych kredytów. Obniżenie łącznej wartości umów najmu, nawet o 10- 20 proc. powoduje niewypłacalność wynajmującego. W propozycji rządu pojawiają się obniżki rzędu 80 proc. podczas lockdownu oraz 50 proc. przez kolejne trzy miesiące po nim, przy całkowitym braku rekompensaty, czy wskazania możliwych źródeł wsparcia wynajmujących, czy to ze strony tarcz rządowych, czy PFR.   Rząd po raz kolejny przerzuca koszty wprowadzanych lockdownów na właścicieli i zarządców centrów handlowych, jednocześnie nie proponując im żadnej pomocy. Wynajmujący zostali wyłączeni z jakiejkolwiek pomocy państwa. Natomiast najemcy otrzymali tę pomoc na trzech poziomach – w postaci abolicji czynszowej (art. 15ze), upustów sfinansowanych przez wynajmujących oraz od rządu w ramach tarcz pomocowych.   Wprowadzenie z jednej strony znaczących obniżek czynszów, a z drugiej możliwości decydowania przez wynajmującego o wysokości opłaty w zależności od sytuacji najemcy, nie rozwiązuje problemu, gdyż najemcy będą wybierać niezależnie od swojej sytuacji finansowej, najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Wyniki, które osiągają w centrach handlowych są często zaburzone przez wykorzystanie infrastruktury obiektów handlowych, nie tylko do handlu offline, ale również do obsługi handlu internetowego, w postaci na przykład zwrotów towaru, które obniżają całkowity wynik obrotowy sklepu.   Żądamy od rządu wycofania się z przedstawionej propozycji lub uruchomienia adekwatnej, do narzuconych przez ustawodawcę obciążeń, pomocy skierowanej do wynajmujących, która pozwoli udzielić najemcom ogłoszonych rabatów. Stoimy również na stanowisku, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest uruchomienie dopłat do kosztów stałych obejmujących czynsze dla najemców, tak jak ma to miejsce w demokratycznych państwach. Zwracamy się również do sektora bankowego, który jest najważniejszym elementem funkcjonowania branży centrów handlowych, o wsparcie naszych postulatów oraz wdrożenie programu pomocy dla właścicieli centrów handlowych uwzględniającego stałe zwolnienie z części kosztów obsługi długu bankowego.   Brak symetrycznego i adekwatnego wsparcia branży centrów handlowych oraz wdrożenie rozwiązań ogłoszonych podczas konferencji prasowej KPRM będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla sektora bankowego, finansującego branżę centrów handlowych oraz procesami sądowymi wobec skarbu państwa....