Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Czy szybciej dojedziemy do Gdańska?

2019-04-05 02:52:00 Alafot.FB/Piotr Jedliński
W czwartek, w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6. W jego trakcie Zarząd wystąpił do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie przyspieszenia realizacji trasy ekspresowej S6 na odcinkach Koszalin – Słupsk i Słupsk – Gdańsk.

 

  Przykro mi, że wśród nas nie ma przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z Gdańska, bo o odcinek „szóstki” od Trójmiasta do Koszalina dziś chodzi – mówił podczas spotkania Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. – Mimo wizyty w naszym regionie ministra Adamczyka, mamy wiele wątpliwości.  Nie znamy szczegółów dotyczących propozycji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy budowie „szóstki”, o którym minister wspominał, brakuje informacji o zadeklarowanych 133 milionach złotych, które miały być przeznaczone na wykup nieruchomości pod budowę trasy. Dziś wciąż także nie wiemy, czy węzeł w Gorzebądzu będzie realizowany. A to tylko część ważnych dla nas zagadnień. Wciąż czujemy się tu, na Pomorzu Środkowym, wykluczeni pod względem transportowym – zarówno drogowym i kolejowym, jak i lotniczym.

- Wizyta ministra to tylko uspokojenie tematu na chwilę, bo wybory idą – stwierdził Marek Biernacki, członek zarządu stowarzyszenia. – Nie wiemy, w jakim trybie będzie realizowany projekt, bo brakuje dokumentów związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym. Domniemam, że wygasa ważność dokumentów środowiskowych, dlatego dobrze, że budowie przygląda się komisja europejska, bo to może zmobilizować rząd do działania. Przyznaję, że deklaracje pana ministra nie uspokoiły nas – i mówię to zarówno jako członek stowarzyszenia, a także jako słupszczanin.

Organizacja od 2016 r. protestuje przeciwko wycofaniu się przez rząd z szybkiej realizacji pomorskich odcinków trasy Koszalin – Słupsk, Słupsk – Bożepole Wielkie, którym odebrano finansowanie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, przesuwając przedmiotowe inwestycje na odległe miejsca rezerwowe bez szans na zakończenie w okresie trwania Programu.

Wiosną 2018 r. zadeklarowano budowę ww. odcinków w trudniej i niestosowanej dotychczas w Polsce dla budowy dróg ekspresowych formule Partnerstwa Publiczno–Prywatnego do końca 2023 r. Po upływie roku nie odnotowano żadnego realnego postępu w przygotowaniach do ogłoszenia przetargu.

Na pisma z prośbą o podanie konkretów i harmonogramu rozpoczęcia inwestycji w nowym modelu realizacyjnym, Stowarzyszenie otrzymuje ogólne informacje, że trwają analizy ekonomiczne, finansowe i prawne i przygotowania wzorów umów, a Rząd planuje ogłoszenie pierwszego przetargu dla jednego z czterech projektów PPP w pierwszej połowie 2019 r.

Nie odpowiedziano pozytywnie również na apel Stowarzyszenia, aby w pierwszej kolejności został przygotowany i ogłoszony przetarg na najpotrzebniejszy ze względu na wykluczenie komunikacyjne i spójność społeczno–gospodarczą środkowego Pomorza odcinek trasy S6 Koszalin – Słupsk – DK nr 6 Boże Pole Wielkie.

Stowarzyszenie Samorządowe S6 powstało w dn. 23.11.2013 r. z inicjatywy Gminy Kobylnica. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Koszalin. Funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pełni wybrany jednogłośnie prezydent Koszalina  Piotr Jedliński, który sprawuje ją już drugą kadencję.

Aktualnie Stowarzyszenie skupia 28 członków: gminy i powiaty z obszaru województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz samorząd województwa zachodniopomorskiego, leżące na terenie oddziaływania planowanej trasy ekspresowej S6.

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie członków w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej S6 w najszybszym możliwym terminie, wspieranie przygotowania i  przyspieszenie realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi, ochrona uzasadnionych interesów oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych.

 Wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka

 

Szanowny Panie Ministrze !

 Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 zwraca się z apelem do Pana Ministra o przyspieszenie realizacji trasy ekspresowej S6 na odcinkach Koszalin – Słupsk i Słupsk – Gdańsk jako kluczowych dla rozwoju regionu, których planowana i zabudżetowana realizacja w modelu dotacyjnym z Funduszu Spójności, została wstrzymana w l. 2015-2017, przy sprzeciwie samorządów i społeczności Pomorza, skazując na dalsze pogłębienie wykluczenia komunikacyjnego najbardziej zmarginalizowane pod tych względem obszary kraju: wschodnią część województwa zachodniopomorskiego i zachodnią części województwa pomorskiego.

Wiosną 2018 r. usłyszeliśmy publiczną deklarację Rządu budowy środkowej części drogi ekspresowej S6 w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego do końca obecnego okresu programowania Unii Europejskiej tj. do 2023 r.

W odpowiedzi na pisma Stowarzyszenia Samorządowego S6 skierowane do Pana Ministra z prośbą o podanie konkretów i określenie harmonogramu rozpoczęcia inwestycji w tym nowym i trudnym modelu realizacyjnym, nie praktykowanym wcześniej w Polsce dla budowy dróg ekspresowych, otrzymaliśmy w połowie 2018 r. ogólne informacje, że trwają analizy ekonomiczne, finansowe i prawne oraz przygotowania wzorów umów, a Rząd planuje ogłoszenie pierwszego przetargu dla jednego z czterech projektów PPP w pierwszej połowie 2019 r.

Z uwagi na fakt, że mimo upływu roku od deklaracji budowy środkowej części trasy S6 w formule PPP nie widać żadnych realnych postępów w przygotowaniach do szybkiego ogłoszenia przetargu, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o przyspieszenie prac związanych z uruchomieniem postępowania na budowę brakujących fragmentów drogi S6 oraz  z wnioskiem, by w pierwszej kolejności został zrealizowany najpotrzebniejszy ze względu na wykluczenie komunikacyjne i spójność społeczno – gospodarczą środkowego Pomorza z resztą kraju odcinek trasy S6 Koszalin – Słupsk – DK nr 6 Boże Pole Wielkie.

 Jednocześnie przypominamy, że:

Odcinki drogi ekspresowej S6 Koszalin – Słupsk oraz Słupsk – Gdańsk do 2017 r. znajdowały się na liście zabudżetowanych inwestycji priorytetowych w poprzedniej wersji PBDKiA. Wynikało to z wysokiej pozycji tytułów inwestycyjnych S6 Szczecin – Koszalin, Koszalin – Słupsk i Słupsk – Gdańsk na liście rankingowej wcześniejszego Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.),  sporządzonej w wyniku wielu szczegółowych analiz i oceny wielokryterialnej ich przydatności i pilności komunikacyjnej, ekonomicznej i społecznej.

Konieczność budowy trasy S6 na całej długości potwierdzały także zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego zawartych pomiędzy Stroną Rządową oraz Samorządem Województwa Pomorskiego i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Droga ekspresowa S6 na całym przebiegu przewidziana została do realizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Polityki Spójności 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), co zostało potwierdzone wpisaniem poszczególnych etapów inwestycji na listę dużych projektów Programu.

W krajowych dokumentach strategicznych wzięto pod uwagę znaczenie S6 dla krajowego systemu komunikacyjnego, która jest główną arterią komunikacyjną Polski północnej na osi wschód – zachód, łączącą największe miasta tej części kraju i stanowić będzie lokalnie obwodnice wielu pomorskich miejscowości. Od niej odchodzą w kierunku północnym drogi obsługujące nadmorskie ośrodki turystyczne, zaś w kierunku południowym — połączenia z centrum kraju. Wraz z linią kolejową nr 202 trasa S6 stanowi część północnego transeuropejskiego korytarza transportowego Via Hanseatica (trasa E28) prowadzącego z Niemiec, poprzez Polskę, Obwód Kaliningradzki, do państw nadbałtyckich – wpisanego w sieć uzupełniającą TENT, ustanowioną na lata 2014-2020.

Szybka budowa drogi ekspresowej S6 to możliwość rozwoju samorządów leżących na jej trasie oraz zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Polepszenie spójności społeczno - gospodarczej województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w których wciąż jeszcze istnieją duże różnice w rozwoju ich podregionów.

Dostosowanie parametrów drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej to zdecydowana poprawa warunków przewozowych w wymiarze społecznym, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. To oszczędność czasu przejazdu, eksploatacji pojazdów i ograniczenie częstych na obecnej DK nr 6, tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

Pomorze Środkowe jest, według analiz diagnozy „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przyjętej przez gabinet Pani Premier Beaty Szydło w dniu 14 lutego 2017 r., terenem najbardziej wykluczonym komunikacyjnie w całym kraju (Rys. 10. Wskaźnik peryferyjności czasowej na s. 173 SOR).

Ziemia koszalińska i słupska należą do najsłabiej rozwiniętych części kraju i położone są znacznie bardziej peryferyjnie transportowo niż Polska Wschodnia, kumulując liczne problemy społeczno – gospodarcze związane ze słabym zaludnieniem i niskim uprzemysłowieniem oraz oddaleniem od aglomeracji, restrukturyzacją gospodarki po 1989 r. (upadek PGR-ów), które zostały dodatkowo pogłębione przez reformę administracyjną kraju w 1999 r. i utratę przez Koszalin i Słupsk statusu miast wojewódzkich. Obserwowane są na tym obszarze negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze o charakterze strukturalnym, takie jak bezrobocie, wysoki poziom ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, problemy z lokowaniem inwestycji zewnętrznych, czy utrudnione warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Odłożenie budowy trasy ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina do Gdańska na bliżej nieokreśloną przyszłość będzie oznaczało dalsze pogłębianie różnic w rozwoju kraju i wewnątrz regionów i prowadziło nas w kierunku swego rodzaju latynizacji Polski, gdzie obok siebie występować będą wysokorozwinięte obszary wzrostu i bogactwa z autostradami, nowoczesnymi lotniskami i szybkimi kolejami oraz tereny pogrążone w gospodarczej i infrastrukturalnej zapaści z pogłębiającym się ubóstwem i społeczną dezintegracją.

Niezrealizowanie trasy ekspresowej S6 na całej długości w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 jak pierwotnie planowano, utrwali istniejący status quo na dziesięciolecia, gdyż wielkość środków w ramach polityki strukturalnej dla Polski w kolejnym budżecie UE zgodnie z powszechną oceną nie będzie już tak duża jak obecnie. Spowoduje to także zakończenie bieżącego okresu programowania bez spodziewanego efektu transportowego i ekonomicznego dla północnej Polski, pozostawiając wyrwę w środku połączenia trasami szybkiego ruchu Szczecina z Gdańskiem.

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Dziś rusza przebudowa ronda Jana Pawła II/Śniadeckich

20 Sierpnia 2019 godz. 15:46 Ala za MZK Koszalin
W związku z przebudową ronda Jana Pawła II/Śniadeckich, zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej na poszczególnych liniach. Zmiana ta będzie obowiązywała od dziś aż. do odwołania. 26 sierpnia (poniedziałek) rozpoczną się prace budowlane przy kompleksowej przebudowie skrzyżowania ulic Jana Pawła II/Śniadeckich w Koszalinie. Przetarg na realizację nowoczesnego ronda wraz z niezbędną infrastrukturą ogłoszony przez ZDiT Koszalin wygrała Firma Domar, która za ponad 3,6 mln złotych do 15 listopada br. ma wykonać nową nawierzchnię, oświetlenie, ścieżki rowerowe, chodniki i przejścia dla pieszych. Inwestycja oprócz środków z budżetu miasta Koszalina otrzymała dofinansowanie z Funduszu  Dróg Samorządowych.  W związku z pracami budowlanymi wystąpią utrudnienia komunikacyjne. Całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie wjazd w ulicę Śniadeckich z ulicy Jana Pawła II. Nie będzie możliwy również wyjazd z ulicy Śniadeckich w ulicę Jana Pawła II. W okolicach ronda zawężony zostanie do jednego pasa ruchu odcinek ulicy Jana Pawła II (dla jadących w kierunku ulicy Władysława IV). Natomiast dla kierowców poruszających się w przeciwnym kierunku  ruch zostanie (na odcinku budowanego ronda) przerzucony po betonowych płytach na przeciwległy pas ruchu. Po kilkudziesięciu metrach jazdy po zwężonym odcinku  ponownie ruch zostanie przekierowany na  dotychczasowy przebieg ulicy Jana Pawła II w kierunku ronda kardynała Ignacego Jeża, ulicy Gdańskiej i Fałata. W związku z pracami zamknięty będzie również wjazd i wyjazd z ronda Jana Pawła II/ Śniadeckich w wewnętrzną ulicę Fałata.   Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie uprzejmie informuje, że w związku z pracami zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej. Od 26 sierpnia 2019 roku aż do odwołania nastąpi zmiana tras wszystkich linii autobusowych z ulicy Śniadeckich. Objazdy wytyczono przez ul. Kołłątaja i Staszica. Konkretnie: - wyłącza się z użytkowania przystanki: Śniadeckich Politechnika 01,  Śniadeckich Politechnika 02, Staszica 01 (dla linii nr: 16, 17 i 18),- wprowadza się objazd przez następujące ulice: Kołłątaja, Staszica.- obowiązują zastępcze przystanki dla linii:a) 16, 17, 18 i 23 - kierunek w stronę ulicy Władysława IV: Kołłątaja,b) 9, 11 i 14 - kierunek w stronę ulicy Orląt Lwowskich/Fałata: Kołłątaja, Staszica 01,c) 16, 17 i 18 - kierunek pętla Os. Bukowe: Akademicka,d) 9, 11 i 14 - kierunek Os. Bukowe: Śniadeckich Tymczasowy, Akademicka,- obsługa następujących przystanków: Śniadeckich 01, Śniadeckich 02,  Śniadeckich Hala 02, Staszica 02, Politechnika 01, Politechnika 02 pozostaje bez zmian.   ...
 

"Jedynki" naszego okręgu wyborczego już znane

13 Sierpnia 2019 godz. 11:06 Ala, fot. FB/PKW
13 października, czyli za 60 dni wybierać będziemy nowych posłów i senatorów. W koszalińskim "40" okręgu będzie do objęcia osiem mandatów poselskich. Do wczoraj do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło 12 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. 7 spośród nich to komitety wyborcze partii politycznych. Pozostałe 4 komitety to komitety wyborcze wyborców, a 1 to koalicyjny komitet wyborczy. Znamy już "jedynki" najważniejszych ugrupowań politycznych. Niektórych zaskoczyła decyzja szefa Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetyny, który na "jedynkę" listy Koalicji Obywatelskiej desygnował nie swojego kolegę Stanisława Gawłowskiego, a byłego asystenta ostatniego wojewody koszalińskiego, byłego europosła, a obecnie posła Sławomira Nitrasa. - Prowadzimy wojnę z PiS-em - wyjaśnia poseł Gawłowski. - I jak to na wojnie czasami zostaje się rannym. Ja jestem ranny, a na pierwszą linię walki wyszli nowi członkowie Platformy - dodaje Gawłowski. I rzeczywiście "dwójkę" otrzymał zupełny nowicjusz w walce o parlamentarny mandat, obecny sekretarz miasta Tomasz Czuczak. Kolejni na liście to: Elżbieta Karlińska, Paweł Suski, Barbara Grygorcewicz, Marek Hok, Tomasz Strząbała. Listę partii rządzącej, czyli PiS miał otwierać szef partii w regionie Paweł  Szefernaker. Miał, ale od czasu wizyty szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Pikniku Rodzinnym w Dygowie liderem listy został wyborczy weteran Czesław Hoc. Hoc, kołobrzeski lekarz w wyborach z 2015 roku uzyskał najlepszy wśród wszystkich kandydatów w okręgu koszalińskim wynik - 25 072 głosy. Jednak po powołaniu Marka Gróbarczyka w skład rządu, został w jego miejsce eurodeputowanym. Teraz wraca na "krajowe podwórko". Trzecia na liście będzie Małgorzata Golińska, czwarty Stefan Strzałkowski z Białogardu, a piąty wicewojewoda Marek Subocz. Ciekawie zapowiada się także walka na liście wyborczej PSL. Na jej czele znalazła się dwóch polityków, którzy nigdy nie należeli do tej partii. "Jedynką" został szczecinecki poseł Radosław Lubczyk, który 4 lata temu wchodził do Sejmu z list Nowoczesnej. Drugie miejsce zajął Stefan Romecki, który przed czterema laty do sejmu dostał się z listy Kukiz'15. Romecki w poprzednich wyborach uzyskał 7740 głosy, a Lubczyk 6236.  Dość zaskakująca dla koszalinian będzie także "jedynka" Lewicy. Po tym jak SLD, Wiosna i Razem porozumiały się "jedynką" w okręgu "40" będzie była dziennikarka TVP 3, współorganizatorka protestów na rzecz świeckiego państwa, praw kobiet, w obronie sądów i edukacji Małgorzata Prokop-Paczkowska z Wiosny. Wielu stawiało na doświadczonego (byłego wojewodę, który już trzykrotnie był wybierany na posła), obecnego członka zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisława Wziątka.  13 października br. do "wzięcia" będzie w naszym okręgu osiem mandatów. W 2015 roku podział był następujący: PO - 3, PiS - 3, Kukiz'15 - 1, .Nowoczesna - 1.  ...
 

Przetarg na Targowisko Miejskie unieważniony

22 Sierpnia 2019 godz. 6:54 Ala, fot. Piotr Walendziak/UM Koszalin
Jedyna złożona w przetargu oferta wykonawcy, koszalińskiej firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens przewyższała o 10 249 838,39 zł tą, którą Urząd Miasta zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zobacz jak to miejsce wygląda obecnie i jak ma się zmienić. Przypomnijmy, w ramach tej szacowanej na 18,4 mln złotych netto inwestycji urządzone mają być nowe miejsca do handlowania - 106 do handlu z samochodów oraz 76 straganów; miejsca handlu mają być zadaszone. Tak według projektu ma wyglądać nowe targowisko: Projekt przewiduje, że do  31 sierpnia 2022 roku powstanie tu także parking podziemny (ok. 3,6 tys. m kw. powierzchni, na ok. 140 miejsc do parkowania, z dwoma windami), zadaszony zjazd na parking podziemny, a także budynek wieży z logo targowiska i zegarem, do tego pomieszczenia techniczne.   Poza tym powstanie podpiwniczony budynek administracyjny z toaletą publiczną i pomieszczeniami technicznymi o powierzchni ok. 370 m kw. Teren zostanie też na nowo zagospodarowany – powstaną drogi, chodniki , nawierzchnie utwardzone, zieleń, a całość zostanie ogrodzona z użyciem bram przesuwnych. Inwestycja wymaga wycięcia 19 drzew i 14 m kw. krzewów. W zamian zostanie posadzonych siedem klonów zwyczajnych „Red Royal”, sześć klonów zwyczajnych „Golden Globe” i sześć robinii akacjowych.  Dodajmy, że Ww2017 roku w Polsce zamkniętych zostało 26 stałych targowisk miejskich. Na przestrzeni ostatnich 10 lat ubyło ich aż 110. Prognozy nie wyglądają obiecująco: władze miast coraz częściej dochodzą do wniosku, że są niepotrzebne – zamykają bazary lub decydują się na zastąpienie ich bardziej rentownymi przedsięwzięciami. Oby nie w Koszalinie.  ...
 

Miesięczne ubezpieczenie OC nie dla każdego pojazdu

12 Sierpnia 2019 godz. 11:56 Ala z mat. inf.
Polisa OC jest obowiązkowa, gdy jest się właścicielem samochodu. Przeważnie jest to wydatek rzędu co najmniej kilkuset złotych, więc można się zastanowić nad tym, w jaki sposób obniżyć koszt takiej opłaty. Na myśl może przyjść ubezpieczenie OC krótkoterminowe. Jednak, by móc z niego skorzystać, trzeba spełnić kilka zasadniczych warunków. Na jak długo można zawrzeć krótkoterminową polisę OC?   Krótkoterminowe ubezpieczenie OC, jak sama nazwa wskazuje, można wykupić na okres, który najczęściej wynosi trzydzieści dni, a w niektórych przypadkach co najmniej kwartał. Ma to miejsce wtedy, gdy zmotoryzowany jest właścicielem pojazdu wolnobieżnego. Krótkoterminowa polisa OC może być wykupiona również na dłużej, niż trzy miesiące, jednak termin jej ważności nie przekracza dwunastu miesięcy.    Decydując się na wykupienie krótkoterminowego ubezpieczenia OC, trzeba mieć świadomość, że w przeciwieństwie do tradycyjnego OC, polisa na krótki termin nie przedłuży się automatycznie.  Chcąc dowiedzieć się więcej o tej polisie, warto przeczytać artykuł na stronie: https://najtaniejuagenta.pl/ubezpieczenie-krotkoterminowe-oc-miesiac/.     Krótkoterminowe OC dla jakich pojazdów?   Nie wystarczy być właścicielem pojazdu, by móc wykupić polisę na miesiąc, bądź na kwartał. Zmotoryzowany musi posiadać odpowiedni rodzaj auta. Krótkoterminową polisę OC można wykupić wtedy, gdy posiada się samochód, który jest zarejestrowany jedynie na 30 dni, bądź mające stałą rejestrację, jeśli są to auta znajdujące się na przykład w komisie. W takim przypadku można zarejestrować pojazdy na krótko, gdy pośredniczy się w ich kupnie i sprzedaży.    Z krótkoterminowego OC mogą również skorzystać właściciele pojazdów sprowadzonych z zagranicy bez polisy OC, a także samochody wolnobieżne, które osiągają prędkość do 25 km/h, czy auta historyczne, których wartość zabytkowa jest udokumentowana (samochody te powinny być wpisane albo do rejestru zabytków, albo do wojewódzkiej ewidencji zabytków, ewentualnie do inwentarza muzealiów).      W jakiej sytuacji można wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC?   Oprócz tego, że nie każdy samochód może mieć wykupione krótkoterminowe ubezpieczenie OC, warto też pamiętać o tym, że można z niego skorzystać tylko w określonych przypadkach. Mianowicie właściciel pojazdu może zdecydować się na taką polisę, jeśli zamierza przetransportować auto za granice kraju. Inną sytuacją, jaką honoruje Wydział Komunikacji, jest przejazd samochodem do miejsca zamieszkania z punktu, w którym zmotoryzowany zakupił pojazd. Z takiego ubezpieczenia można również skorzystać wtedy, gdy konieczny jest przejazd niezarejestrowanym na stałe autem w celu zlecenia wykonania badania technicznego, naprawy, czy badania homologacyjnego.       Gdzie można wykupić krótkoterminową polisę OC?   W przeciwieństwie do tradycyjnego ubezpieczenia OC, które jest dostępne zarówno w stacjonarnych punktach towarzystw ubezpieczeniowych, jak i online, te krótkoterminowe można wykupić wyłącznie w tradycyjnych oddziałach firm ubezpieczeniowych. Warto jednak najpierw sprawdzić, które towarzystwa oferują taką polisę. Podobnie jak w przypadku typowej polisy OC, także chcąc wykupić tę na krótki termin, uwzględnia się praktycznie te same parametry przy wyliczaniu wysokości OC. By wybrać najbardziej dogodną propozycję, warto skorzystać z kalkulatora dostępnego online, aby obliczyć OC np. na https://kalkulator.najtaniejuagenta.pl/          ...
 

Sanepid: Badania lodów z automatów. W Koszalinie zastrzeżenia do jednej lodziarni

22 Sierpnia 2019 godz. 9:45 Ala za WSSE Szczecin
W związku z uzyskaniem dużej ilości negatywnych wyników badań jakości zdrowotnej lodów z automatu Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie polecił wszystkim Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym z terenu województwa ponowne przeprowadzenie wyrywkowych kontroli kolejnych automatów do lodów wraz z poborem próbek do badań laboratoryjnych. Do kontroli wytypowano 41 obiektów zlokalizowanych w miejscach zwiększonej obecności turystów. Do badań mikrobiologicznych pobrano łącznie 205 próbek z 41 lodziarni z automatem. Próbki lodów nie były kwestionowane w zakresie wykonywanych badań mikrobiologicznych w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych, tj.: Salmonella oraz Listeria monocytogenes, natomiast 105 próbek z 21 lodziarni zakwestionowano ze względu na zawyżoną ilość bakterii Enterobacteriacae. Obecność bakterii Enterobacteriaceae świadczy o niewystarczającym poziomie utrzymania higieny w zakładach lub nieprawidłowo przeprowadzanych procesach mycia i dezynfekcji oraz o braku kontroli wewnętrznej. Bakterie Enterobacteriaceae naturalnie występują w jelicie grubym człowieka i wówczas nie są bakteriami chorobotwórczymi. W przypadku spożycia produktu, w którym znajdują się bakterie, u osób z obniżoną odpornością oraz z chorobami układu pokarmowego mogą powodować dolegliwości żołądkowo - jelitowe. W zależności od poziomu zanieczyszczenia jak również wyników wcześniejszych kontroli u danego przedsiębiorcy podejmowane były różne działania nadzorowe: wydano 11 decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazujących przeprowadzenie skutecznych procesów mycia i dezynfekcji sprzętu, powierzchni produkcyjnych oraz przedłożenia wyników badań potwierdzających ich skuteczność, zakazujących produkcji i wprowadzania do obrotu lodów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań, bądź nakazujących przeprowadzenie ponownych szkoleń personelu. wystosowano 10 pism intencyjnych, w których poinformowano przedsiębiorców o wynikach badań oraz o konieczności wzmożenia reżimu sanitarnego w celu wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeń.   Za zakwestionowane wyniki badań przedsiębiorcy zostaną obciążeni ich kosztami oraz kosztami kontroli sprawdzających. Kontrole sprawdzające będą przeprowadzane sukcesywnie, a ich wyniki zostaną uwzględnione w kolejnych planach urzędowych kontroli. Zestawienie wyników badań mikrobiologicznych próbek lodów z automatu pobranych w dniach 02-07.08.2019r.: ...
 

Kino na leżakach i nocne pływanie w Parku Wodnym Koszalin!

14 Sierpnia 2019 godz. 7:02 Ala za Park Wodny Koszalin
W czwartek, 15 sierpnia Park Wodny Koszalin przygotował dla klientów dwie super atrakcje! Kino na leżakach z pokazem francuskiej komedii i nocne pływanie. Wszystko to odbędzie się wieczorową porą w strefie rekreacji, także rezerwujcie sobie czas od godz. 21:00 do 24.00. Sympatyków wodnego szaleństwa zachęcamy do skorzystania w tym dniu z mega promocji, biletu 3 godzinnego upoważniającego do korzystania z basenów rekreacyjnych wewnętrznych oraz zewnętrznych za złotówkę. Dodatkową atrakcją wieczoru będzie „Kino na leżakach”, które tym razem zawita do nas z wakacyjnym pokazem komedii ,,Alibi.com”. Wstęp na seans bez dostępu do basenów jest bezpłatny, a przed pokazem i w jego trakcie będą rozdawane przez hostessy gadżety i smakołyki od sponsorów wydarzenia. Kinomanów zapraszamy na plażę Parku Wodnego Koszalin, gdzie czekać będzie na Was duży ekran, leżaki ,,Kina na leżakach” i jak zawsze super atmosfera. Imprezę obowiązkowo rozkręcać będzie niezawodny patrol ESKA Summer City, który będzie przeprowadzał konkursy i relacje na żywo.   Uwaga! Ilość leżaków ograniczona. Dlatego zachęcamy, aby zabrać ze sobą np. koce.  Pamiętaj, masz dwie możliwości: 1. Jeśli kupisz bilet upoważniający do korzystania z 3 godzinnego pobytu na basenach rekreacyjnych będziesz mógł także obejrzeć komedię ,,Alibi.com” w strefie zewnętrznej rekreacji. CENA 3 GODZINNEGO BILETU WSTĘPU NA BASENY + SEANS ,,Alibi.com”  – 1 zł. Bilety w sprzedaży w kasach Parku Wodnego Koszalin od godz. 21.00. 2. ,,Kino na leżakach”  godz. 21.30  WSTĘP BEZPŁATNY. Do oglądania filmu zapraszamy na plażę w zewnętrznej strefie rekreacji w Parku Wodnym Koszalin. Wejście od strony terenów zielonych przy aquaparku. Informacje pod nr tel.: 721 60 06 i na stronie www.aquapark.koszalin.pl        ...
 

Nowa organizacja ruchu na odcinku DK6 Nowogard-Płoty – jedziemy jedną jezdnią nowej S6

23 Sierpnia 2019 godz. 5:59 Ala za GDDKiA
Wykonawca drogi S6 na odcinku Nowogard – Płoty wprowadził zmianę organizacji ruchu obejmującą skierowanie ruchu z obecnej DK6 na południową (w stronę Koszalina) jezdnię drogi S6 na całym odcinku o dł. 20 km. Spowodowane jest to koniecznością zamknięcia w kilku miejscach dotychczasowej DK6 po to, aby dokończyć na niej prace. Ruch dwukierunkowy na nowej jezdni jest przejazdem przez plac budowy i wiąże się z ograniczeniem prędkości do 70 km/h i zakazem wyprzedzania na całym odcinku. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej uwagi na tym odcinku DK6 w związku z tą znaczącą zmianą organizacji ruchu, zwracanie uwagi na oznakowanie i nie jeżdżenie „na pamięć. Zakończenie całości inwestycji i oddanie do ruchu drogi już w pełnym dwujezdniowym przekroju planowane jest w IV kwartale tego roku. Zmiana organizacji ruchu wiąże się również ze sporymi zmianami dla ruchu lokalnego. Dojazd do miejscowości położonych przy dotychczasowej DK6 będzie odbywał się przez tymczasowe skrzyżowania na jezdni południowej S6. Takie skrzyżowania zostały zlokalizowane w sześciu miejscach na S6, z dodatkowym ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Najbardziej zmieni się dojazd do m. Żabowo i m. Lisowo, do których można dostać się poprzez skrzyżowania położone na wschód od miejscowości. Dojazd do Płot zapewnia węzeł Płoty, który będzie czynny dla wszystkich relacji. Zmiana dotyczy również kierowców jadących DW152, którzy w Płotach muszą pojechać DW109 w stronę Gryfic do węzła drogi S6 Płoty, po to aby pojechać w kierunku Szczecina, bądź Koszalina. ...
 

Straż Graniczna i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą

12 Sierpnia 2019 godz. 12:49 Ala za Straż Graniczna
Zorganizowaną grupę przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw karno-skarbowych rozbili 9 sierpnia w powiecie sławieńskim funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji ze Słupska. Strażnicy graniczni zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu, zabezpieczyli towar warty przeszło 1,5 mln. zł i zatrzymali czterech mężczyzn w wielu od 20 do 54 lat, mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego. Nielegalna krajalnia funkcjonowała w pomieszczeniach gospodarczych na terenie gminy Darłowo. Trzech mężczyzn wpadło w ręce funkcjonariuszy podczas cięcia liści, czwarty, gdy w toku działań funkcjonariuszy dojechał do krajalni. Zabezpieczono 2876 kilogramów liści tytoniu i 276 kg gotowej krajanki. Łączna wartość nielegalnego towaru została oszacowana na przeszło 1,5 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na prawie 1.600 tys. zł. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli dwie maszyny do cięcia tytoniu, wagę elektroniczną, agregat, nagrzewnicę oraz pojemniki z odczynnikami chemicznymi. W toku czynności procesowych trzem zatrzymanym przedstawiony został zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karno-skarbowych. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Czwarty z zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania tą grupą, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich zatrzymanych na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo, pod nadzorem prokuratury, prowadzą funkcjonariusze z Placówki SG w Ustce.  ...