Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Czy szybciej dojedziemy do Gdańska?

2019-04-05 02:52:00 Alafot.FB/Piotr Jedliński
W czwartek, w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6. W jego trakcie Zarząd wystąpił do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie przyspieszenia realizacji trasy ekspresowej S6 na odcinkach Koszalin – Słupsk i Słupsk – Gdańsk.

 

  Przykro mi, że wśród nas nie ma przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z Gdańska, bo o odcinek „szóstki” od Trójmiasta do Koszalina dziś chodzi – mówił podczas spotkania Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. – Mimo wizyty w naszym regionie ministra Adamczyka, mamy wiele wątpliwości.  Nie znamy szczegółów dotyczących propozycji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy budowie „szóstki”, o którym minister wspominał, brakuje informacji o zadeklarowanych 133 milionach złotych, które miały być przeznaczone na wykup nieruchomości pod budowę trasy. Dziś wciąż także nie wiemy, czy węzeł w Gorzebądzu będzie realizowany. A to tylko część ważnych dla nas zagadnień. Wciąż czujemy się tu, na Pomorzu Środkowym, wykluczeni pod względem transportowym – zarówno drogowym i kolejowym, jak i lotniczym.

- Wizyta ministra to tylko uspokojenie tematu na chwilę, bo wybory idą – stwierdził Marek Biernacki, członek zarządu stowarzyszenia. – Nie wiemy, w jakim trybie będzie realizowany projekt, bo brakuje dokumentów związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym. Domniemam, że wygasa ważność dokumentów środowiskowych, dlatego dobrze, że budowie przygląda się komisja europejska, bo to może zmobilizować rząd do działania. Przyznaję, że deklaracje pana ministra nie uspokoiły nas – i mówię to zarówno jako członek stowarzyszenia, a także jako słupszczanin.

Organizacja od 2016 r. protestuje przeciwko wycofaniu się przez rząd z szybkiej realizacji pomorskich odcinków trasy Koszalin – Słupsk, Słupsk – Bożepole Wielkie, którym odebrano finansowanie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, przesuwając przedmiotowe inwestycje na odległe miejsca rezerwowe bez szans na zakończenie w okresie trwania Programu.

Wiosną 2018 r. zadeklarowano budowę ww. odcinków w trudniej i niestosowanej dotychczas w Polsce dla budowy dróg ekspresowych formule Partnerstwa Publiczno–Prywatnego do końca 2023 r. Po upływie roku nie odnotowano żadnego realnego postępu w przygotowaniach do ogłoszenia przetargu.

Na pisma z prośbą o podanie konkretów i harmonogramu rozpoczęcia inwestycji w nowym modelu realizacyjnym, Stowarzyszenie otrzymuje ogólne informacje, że trwają analizy ekonomiczne, finansowe i prawne i przygotowania wzorów umów, a Rząd planuje ogłoszenie pierwszego przetargu dla jednego z czterech projektów PPP w pierwszej połowie 2019 r.

Nie odpowiedziano pozytywnie również na apel Stowarzyszenia, aby w pierwszej kolejności został przygotowany i ogłoszony przetarg na najpotrzebniejszy ze względu na wykluczenie komunikacyjne i spójność społeczno–gospodarczą środkowego Pomorza odcinek trasy S6 Koszalin – Słupsk – DK nr 6 Boże Pole Wielkie.

Stowarzyszenie Samorządowe S6 powstało w dn. 23.11.2013 r. z inicjatywy Gminy Kobylnica. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Koszalin. Funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pełni wybrany jednogłośnie prezydent Koszalina  Piotr Jedliński, który sprawuje ją już drugą kadencję.

Aktualnie Stowarzyszenie skupia 28 członków: gminy i powiaty z obszaru województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz samorząd województwa zachodniopomorskiego, leżące na terenie oddziaływania planowanej trasy ekspresowej S6.

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie członków w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej S6 w najszybszym możliwym terminie, wspieranie przygotowania i  przyspieszenie realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi, ochrona uzasadnionych interesów oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych.

 Wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka

 

Szanowny Panie Ministrze !

 Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 zwraca się z apelem do Pana Ministra o przyspieszenie realizacji trasy ekspresowej S6 na odcinkach Koszalin – Słupsk i Słupsk – Gdańsk jako kluczowych dla rozwoju regionu, których planowana i zabudżetowana realizacja w modelu dotacyjnym z Funduszu Spójności, została wstrzymana w l. 2015-2017, przy sprzeciwie samorządów i społeczności Pomorza, skazując na dalsze pogłębienie wykluczenia komunikacyjnego najbardziej zmarginalizowane pod tych względem obszary kraju: wschodnią część województwa zachodniopomorskiego i zachodnią części województwa pomorskiego.

Wiosną 2018 r. usłyszeliśmy publiczną deklarację Rządu budowy środkowej części drogi ekspresowej S6 w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego do końca obecnego okresu programowania Unii Europejskiej tj. do 2023 r.

W odpowiedzi na pisma Stowarzyszenia Samorządowego S6 skierowane do Pana Ministra z prośbą o podanie konkretów i określenie harmonogramu rozpoczęcia inwestycji w tym nowym i trudnym modelu realizacyjnym, nie praktykowanym wcześniej w Polsce dla budowy dróg ekspresowych, otrzymaliśmy w połowie 2018 r. ogólne informacje, że trwają analizy ekonomiczne, finansowe i prawne oraz przygotowania wzorów umów, a Rząd planuje ogłoszenie pierwszego przetargu dla jednego z czterech projektów PPP w pierwszej połowie 2019 r.

Z uwagi na fakt, że mimo upływu roku od deklaracji budowy środkowej części trasy S6 w formule PPP nie widać żadnych realnych postępów w przygotowaniach do szybkiego ogłoszenia przetargu, zwracamy się do Pana Ministra z apelem o przyspieszenie prac związanych z uruchomieniem postępowania na budowę brakujących fragmentów drogi S6 oraz  z wnioskiem, by w pierwszej kolejności został zrealizowany najpotrzebniejszy ze względu na wykluczenie komunikacyjne i spójność społeczno – gospodarczą środkowego Pomorza z resztą kraju odcinek trasy S6 Koszalin – Słupsk – DK nr 6 Boże Pole Wielkie.

 Jednocześnie przypominamy, że:

Odcinki drogi ekspresowej S6 Koszalin – Słupsk oraz Słupsk – Gdańsk do 2017 r. znajdowały się na liście zabudżetowanych inwestycji priorytetowych w poprzedniej wersji PBDKiA. Wynikało to z wysokiej pozycji tytułów inwestycyjnych S6 Szczecin – Koszalin, Koszalin – Słupsk i Słupsk – Gdańsk na liście rankingowej wcześniejszego Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.),  sporządzonej w wyniku wielu szczegółowych analiz i oceny wielokryterialnej ich przydatności i pilności komunikacyjnej, ekonomicznej i społecznej.

Konieczność budowy trasy S6 na całej długości potwierdzały także zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego zawartych pomiędzy Stroną Rządową oraz Samorządem Województwa Pomorskiego i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Droga ekspresowa S6 na całym przebiegu przewidziana została do realizacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Polityki Spójności 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), co zostało potwierdzone wpisaniem poszczególnych etapów inwestycji na listę dużych projektów Programu.

W krajowych dokumentach strategicznych wzięto pod uwagę znaczenie S6 dla krajowego systemu komunikacyjnego, która jest główną arterią komunikacyjną Polski północnej na osi wschód – zachód, łączącą największe miasta tej części kraju i stanowić będzie lokalnie obwodnice wielu pomorskich miejscowości. Od niej odchodzą w kierunku północnym drogi obsługujące nadmorskie ośrodki turystyczne, zaś w kierunku południowym — połączenia z centrum kraju. Wraz z linią kolejową nr 202 trasa S6 stanowi część północnego transeuropejskiego korytarza transportowego Via Hanseatica (trasa E28) prowadzącego z Niemiec, poprzez Polskę, Obwód Kaliningradzki, do państw nadbałtyckich – wpisanego w sieć uzupełniającą TENT, ustanowioną na lata 2014-2020.

Szybka budowa drogi ekspresowej S6 to możliwość rozwoju samorządów leżących na jej trasie oraz zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Polepszenie spójności społeczno - gospodarczej województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w których wciąż jeszcze istnieją duże różnice w rozwoju ich podregionów.

Dostosowanie parametrów drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej to zdecydowana poprawa warunków przewozowych w wymiarze społecznym, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. To oszczędność czasu przejazdu, eksploatacji pojazdów i ograniczenie częstych na obecnej DK nr 6, tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

Pomorze Środkowe jest, według analiz diagnozy „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przyjętej przez gabinet Pani Premier Beaty Szydło w dniu 14 lutego 2017 r., terenem najbardziej wykluczonym komunikacyjnie w całym kraju (Rys. 10. Wskaźnik peryferyjności czasowej na s. 173 SOR).

Ziemia koszalińska i słupska należą do najsłabiej rozwiniętych części kraju i położone są znacznie bardziej peryferyjnie transportowo niż Polska Wschodnia, kumulując liczne problemy społeczno – gospodarcze związane ze słabym zaludnieniem i niskim uprzemysłowieniem oraz oddaleniem od aglomeracji, restrukturyzacją gospodarki po 1989 r. (upadek PGR-ów), które zostały dodatkowo pogłębione przez reformę administracyjną kraju w 1999 r. i utratę przez Koszalin i Słupsk statusu miast wojewódzkich. Obserwowane są na tym obszarze negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze o charakterze strukturalnym, takie jak bezrobocie, wysoki poziom ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, problemy z lokowaniem inwestycji zewnętrznych, czy utrudnione warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Odłożenie budowy trasy ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina do Gdańska na bliżej nieokreśloną przyszłość będzie oznaczało dalsze pogłębianie różnic w rozwoju kraju i wewnątrz regionów i prowadziło nas w kierunku swego rodzaju latynizacji Polski, gdzie obok siebie występować będą wysokorozwinięte obszary wzrostu i bogactwa z autostradami, nowoczesnymi lotniskami i szybkimi kolejami oraz tereny pogrążone w gospodarczej i infrastrukturalnej zapaści z pogłębiającym się ubóstwem i społeczną dezintegracją.

Niezrealizowanie trasy ekspresowej S6 na całej długości w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 jak pierwotnie planowano, utrwali istniejący status quo na dziesięciolecia, gdyż wielkość środków w ramach polityki strukturalnej dla Polski w kolejnym budżecie UE zgodnie z powszechną oceną nie będzie już tak duża jak obecnie. Spowoduje to także zakończenie bieżącego okresu programowania bez spodziewanego efektu transportowego i ekonomicznego dla północnej Polski, pozostawiając wyrwę w środku połączenia trasami szybkiego ruchu Szczecina z Gdańskiem.

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Mirosław Okoński potrzebuje pomocy

19 Kwietnia 2019 godz. 18:45 Art
 

Ostatnie sukcesy uczniów koszalińskiej szkoły muzycznej

11 Kwietnia 2019 godz. 13:04 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Julia Chojnacka zajęła I miejsce w IV Paris International Music Competition – to największe choć nie jedyne osiągnięcie uczniów koszalińskiej szkoły na przełomie ostatnich tygodni. Julia Chojnacka wzięła udział w marcowej edycji Międzynarodowego Konkursu - IV Paris Internationale Music Competition 2019. Decyzją Jury otrzymała I miejsce w kategorii B (skrzypce) dla dzieci od 11 do 13 lat. Julia jest uczennicą klasy V OSM I st. Uczy się pod kierunkiem mgr Olgi Borowskiej, a akompaniowała jej mgr Magdalena Bortnowska.   Publiczność zgromadzona na koncercie laureatów XI Wiosennego Konkursu Gitarowego w Szczecinie, organizowanym przez tamtejszą OSM I st w dniach 5-6.04.2019 r., była świadkiem kolejnego sukcesu klasy gitary koszalińskiej szkoły muzycznej. Tym razem Jaśmina Kozłowska, z klasy drugiej OSM I st w Koszalinie, ucząca się pod kierunkiem pani Wioletty Zatryb zdobyła drugą nagrodę ex aequo w grupie osiemnastu najmłodszych uczestników tego konkursu, którzy przyjechali m.in. z Poznania, Piły, Szczecina, Goleniowa, Jarocina, Słubic. Oceniani oni byli przez szacowne jury, w skład którego weszli dr hab. Marek Nosal, prof. oświaty Marek Zieliński i znana kompozytorka tworząca na gitarę - Tatiana Stachak. To pierwsze zmagania Jaśminy na tego typu imprezie, tym bardziej gratulujemy tego sukcesu.    30 marca 2019r. odbył się IV Konkurs Altówkowy „ Etiuda” organizowany przez OSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. Wzięli w nim udział altowioliści m.in. z Elbląga, Torunia, Poznania, Szczecina, Gdyni, Gdańska. W IV grupie wiekowej Jury przyznało : I miejsce Hannie Gładysz, II miejsce Janowi Łaznowskiemu i III miejsce Barbarze Pydzie.  Wszyscy są uczniami koszalińskiej szkoły muzycznej w klasie altówki mgr Jolanty Libickiej.   Wyróżnienie altowiolisty Igora Rudnickiego w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu. Ten prestiżowy konkurs odbył się w dn. 4 – 7 kwietnia 2019 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Jest on objęty patronatem i rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a występy uczestników  oceniało Jury powołane przez Dyrektora CEA. Konkurs skierowany był do uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych II stopnia i miał formę jednoetapową. Przesłuchania odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Igor Rudnicki (V OSM II st.) z klasy altówki mgr Jolanty Libickiej otrzymał w grupie II- wyróżnienie I stopnia.  Igorowi podczas konkursu towarzyszyła pianistka mgr Dorota Kuryło.    ...
 

Dni Koszalina 2019: Program

18 Kwietnia 2019 godz. 7:15 Ala za CK 105 Koszalin
Przed nami Dni Koszalina. Koncert „Lato na Maxxx'a” - Grzegorz Hyży | Zespół Bednarek | Kalwi & Remi to główne atrakcje tegorocznych dni upamiętniających nadanie miastu w 1266 roku praw miejskich. To czas zabawy i poznawania historii Koszalina. Poniżej znajdziecie Państwo informacje co i gdzie będzie na Was czekało w trakcie tegorocznych Dni Miasta! 23 maja (czwartek)godz. 18:00Otwarcie wystawy ,,Niebezpieczne zabawy”  Henryka Cześnika z udziałem artystyBałtycka Galeria Sztuki, CK105Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie24 maja (piątek)godz. 10:00-15:00Oprowadzanie po wystawie ,,Pradzieje Pomorza” godz. 17:00,,Spacer Śladami koszalińskich masonów” Muzeum w KoszalinieOrganizator: Muzeum w Koszaliniegodz. 10:00-18:00,,Żywa Biblioteka” Budynek główny Koszalińskiej Biblioteki PublicznejOrganizator: KBPgodz. 11:00INAUGURACJA DNI KOSZALINADzień Godności Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualnąRynek StaromiejskiOrganizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie ,Centrum Kultury 105 w Koszalinieod godz. 11:00Dzień Zdrowia i urody PWSZ w KoszalinieBudynek PWSZ od godz.11:00Ul. Piastowska od godz.18:00Organizator: PWSZgodz. 16:00-18:00Ulica BarwUl. Bogusława IIOrganizator: Pałac Młodzieżygodz. 18:30Koncert ,,Młodzi wirtuozi” Filharmonia KoszalińskaOrganizator: Filharmonia Koszalińska    godz. 20:00Silent DiscoParking przy AmfiteatrzeOrganizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie24-26 maja (piątek-niedziela)24 maja - godz. 16:00-21:0025-26 maja - godz. 12:00-21:00Festiwal Smaków FoodtruckówParking przy AmfiteatrzeOrganizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie25 maja (sobota)godz. 8:30-16:00Wyścigi Rowerowe MTBGóra ChełmskaOrganizator: Fundacja Nauka dla ŚrodowiskaCentrum Kultury 105 w Koszalinie godz. 10:00-14:00Oprowadzanie po wystawie stałej w Zagrodzie Jamneńskiej,,Jamno w Twoim kadrze” plener fotograficznyZagroda Jamneńska, ul. Jamneńska 24 Organizator: Muzeum w Koszalinie godz. 10:00-15:00W Samo Południe ,,Odkrywamy historię Koszalina- klasztor cysterek”  ,,Bitwy i dowódcy”  mini wystawa złożona zplanszowych gier strategicznychOprowadzanie po wystawie stałej ,,Koszalin od średniowiecza do współczesności” Historia obrazu...Muzeum w KoszalinieOrganizator: Muzeum w Koszalinie  od godz. 11:00Dzień Zdrowia i urody PWSZ w KoszalinieParking przy AmfiteatrzeOrganizator: PWSZgodz. 12:00Malarstwo Ścienne pod Mostami KoszalinaPrzejścia podziemne pod ul. Zwycięstwa i ul. MłyńskąOrganizator: Pałac Młodzieżygodz. 12:00-14:00Talent show w wykonaniu zespołów z CK105Sala widowiskowa CK105Organizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie godz. 12:00-17:00Dzień motoryzacyjnyParking przy AmfiteatrzeOrganizator: Centrum Kultury 105 w Koszaliniegodz. 12:00-17:00Miasteczko RycerskiePark im. Książąt Pomorskich, w pobliżu saligimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 przy ul. JednościOrganizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie   godz. 14:00-15:30Bieg KolorówPark im. Książąt Pomorskich, okoliceFilharmonii Koszalińskiej, ul. PiastowskaOrganizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinieod godz. 16:00Bieg WenedówStart: ul. PiastowskaOrganizator: TKKF Koszalingodz. 19:00-21:00Koncert GooseBumpsParking przy AmfiteatrzeOrganizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie26 maja (niedziela)godz. 17:00Tort dla mieszkańców KoszalinaRynek StaromiejskiOrganizator: Urząd Miejski w KoszalinieCentrum Kultury 105 w Koszalinie  godz. 17:30-22:00Koncert ,,Lato na Maxxxa” :Grzegorz Hyży, Bednarek, Kalwi i RemiRynek StaromiejskiOrganizator: Centrum Kultury 105 w Koszaliniegodz. 17:30-22:00Słodki Wawel TruckRynek StaromiejskiOrganizator: Centrum Kultury 105 w Koszalinie27 maja (poniedziałek)godz. 17:30Otwarcie wystawy „Artyści Miastu” Galeria Ratusz piętro IIOrganizator: ZPAP Okręg Koszalin-Słupsk               IMPREZY TOWARZYSZĄCE28 maja (wtorek)godz. 19:00Teatr ,,Rozwiń Skrzydła” Spektakl: ,,Kim jesteś człowieku ... ” odbędzie się w Club105, ul. Zwycięstwa 105 Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnychich Rodzin i Przyjaciół "PRZYSTAŃ",Urząd Miejski w Koszalinie,Teatr Propozycji "Dialog" w Koszalinie,Muzeum w Koszalinie, Centrum Kultury 105 w Koszalinie 8 czerwca (sobota)godz. 10:00-14:00VII Piknik Naukowy Wydziału Technologiii Edukacji Politechniki Koszalińskiej Kampus przy ul. Sniadeckich 2Organizator: Politechnika Koszalińska ...
 

Raport RIO: Żadna z gmin województwa nie jest zadłużona w instytucjach finansowych, które nie są bankami

23 Kwietnia 2019 godz. 17:45 Ala za ZUW Szczecin
Koszalin zajął pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w kategorii dochodów z tytułu otrzymanych środków europejskich w latach 2014-2018 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji "dał ciała". Dziś w Szczecinie urzędnicy pokazali wyniki finansowe gmin za ubiegły rok. W klasyfikacji ujęto 48 gmin wiejskich, 55 gmin wiejsko-miejskich, 8 gmin miejskich, 3+1 miasta na prawach powiatu oraz 18 powiatów ziemskich. Zestawienie informacji finansowej dot. samorządów zachodniopomorskich za 2018 r., przygotowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową było tematem dzisiejszej konferencji prasowej wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca i prezesa RIO Bogusława Staszewskiego. Koszalin znalazł się obok Szczecina, Świnoujścia i Województwa Zachodniopomorskiego w gronie miast na prawach powiatu oraz samorządu. Budżet Koszalina w ubiegłym roku co prawda zanotował ujemny udział dochodów własnych w dochodach ogółem (-1,92%), ale za to uzyskał najwyższą suma dochodów z tyt. otrzymanych środków europejskich w latach 2014-2018 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwota ta wyniosła 1370,23 zł. Dla porównania dodajmy, że Szczecin uzyskał kwotę 1314,29 zł, a Świnoujście 867,11 zł. Wśród gmin wiejskich na pierwsze miejsce z drugiego awansował Kołobrzeg. Największy awans, o trzynaście pozycji, zaliczyła gmina Manowo, która znalazła się na pozycji jedenastej. Największy spadek: gmina Brzeźno. Spadła o dwadzieścia dziewięć pozycji, na miejsce czterdzieste trzecie. Liderem wśród gmin miejsko-wiejskich jest Mielno, wśród gmin miejskich - Kołobrzeg, wśród powiatów ziemskich - gryfiński. - Sytuacja finansowa gmin w województwie zachodniopomorskim jest niezła, lepsza niż wcześniej, dzięki radykalnym działaniom nadzorczym oraz staranności samych gmin - przekonywał podczas spotkania z dziennikarzami  Bogusław Staszewski, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.   Urzędnicy tworząc raport wzięli pod uwagę udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację  nadwyżki operacyjnej do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych, relację zobowiązań do dochodów, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wskaźnik bezrobocia. Głównym celem tych informacji to zwiększenie przejrzystości finansów publicznych.   Biuro prasowe ZUW Szczecin zapowiadało, że na konferencji pojawi się minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Polityka jednak nie dotarł, a na Twitterze pojawiło się takie wyjaśnienie:   Pełen raport znajduje się  tu....