Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Weź udział w konkursie Start-up kultura!

2018-07-27 06:17:00 Ala za CK 105
To konkurs na inicjatywę z zakresu szeroko pojętej kultury, którą można przeprowadzić w Koszalinie i dla koszalinian. Centrum Kultury 105 przyzna na realizację takiego wydarzenia do 3 tys. zł; łączna pula pieniędzy do rozdysponowania między projektami to 12 tys. zł.Nabór ruszył już teraz; wnioski można składać w CK (osobiście lub drogą mailową) do 10 września, a rozstrzygnięcie nastąpi 14 września.

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH „START-UP KULTURA” NA ROK 2018

            

Rozdział I

Postanowienia ogólne  

1              . Organizatorem konkursu inicjatyw lokalnych „Start-up kultura” jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, zwane dalej CK105.

2              . Inicjatywy lokalne „Start-up kultura” to konkurs na projekt wydarzenia kulturalnego, przy realizacji którego CK105 sfinansuje koszty w wysokości do 3 tys. zł.

3              . Pula finansowa, jaką CK105 dysponuje na realizację projektów w ramach konkursu inicjatyw lokalnych, to łącznie 12 tys. zł.

4              . Kwota 3 tys. zł, którą CK105 przyzna wyłonionym w konkursie projektom, może stanowić do 100 proc. budżetu projektu.

5              . Jeśli po rozdziale dofinansowania - w wyniku nie wyczerpania całości puli finansowej ze „Start-up kultura” na rok 2018 - pozostaną wolne środki, komisja ma możliwość przyznania ich innym projektom spełniającym warunki konkursu. 

 

 

            Rozdział II

Postanowienia dotyczące zgłaszanych projektów

1. W ramach budżetu inicjatyw lokalnych mogą być zgłaszane projekty, które:

a) Mają charakter wydarzenia kulturalnego rozgrywającego się na terenie Koszalina.

b) Umożliwiają korzystanie z efektów realizacji projektu ogółowi mieszkańców.

c) Są zgłaszane do konkursu po raz pierwszy, tzn. ani ich nazwa, ani zakres merytoryczny nie powielają projektów zgłoszonych do konkursu w poprzednich dwóch edycjach.

2. W ramach konkursu inicjatyw lokalnych nie mogąbyć zgłaszane projekty, które:

a) mają charakter inwestycyjny (np.: zakładają wykonanie dokumentacji projektowej, remontu).

b) mają charakter wydarzenia cyklicznego, objętego już budżetem np. miejskim.

3. Postanowienia dodatkowe:

a) Czas realizacji projektów musi się zawrzeć w okresie od 17.09.2018r. do 31.12.2018r.

b) Projekty mogą zgłaszać wyłącznie osoby pełnoletnie. Projektodawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą reprezentować osoby dorosłe: rodzic, opiekun, nauczyciel, instruktor itp.

c) Zgłaszający nie muszą być mieszkańcami Koszalina; dozwolone jest zgłoszenie więcej niż jednego projektu.

d) Realizacja wydarzenia musi odbyć się na terenie miasta Koszalina.

e) Wnioskujący podczas realizacji projektów mogą liczyć na wsparcie techniczne CK 105 (nieodpłatne nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą oraz udostępnienie sal należących do CK105 - do dyspozycji są Club 105, sala widowiskowa i baletowa) i wsparcie promocyjne mediów, których przedstawiciele wchodzą w skład komisji konkursowej. 

 

Rozdział III

Terminy i tryb wyboru projektów

1              . Wnioski przygotowane na wzorze będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 10.09.2018r. w sekretariacie CK105 (ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin) lub pocztą mailową na adres: radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl.

2              . Wyborem najlepszych projektów zajmie się Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele koszalińskich mediów oraz CK105.

3              . Ogłoszenie listy wybranych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach „Start-Up 2018” nastąpi 14.09.2018r.

4              . Wszyscy projektodawcy zostaną powiadomieni o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania drogą mailową bądź telefoniczną w dn. 14.09.2018 r.

5              . Informacje o projektach, które otrzymały dofinansowanie ogłoszone będą w lokalnych mediach i za pomocą stron internetowych obsługiwanych przez CK 105.

6              . Komisja przy wyborze wniosków weźmie pod uwagę:

- walory kulturotwórcze projektu;

- możliwość skorzystania z efektów projektu przez jak największą liczbę koszalinian;

- innowacyjność, kreatywność projektu.

7              . Komisja ma do dyspozycji 12 tys. zł, które może podzielić na dowolnie wybraną liczbę projektów.

8              . Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 tys. zł, nie ma limitu na minimalne dofinansowanie.

9              . W sytuacji niedostatecznej liczby zgłoszonych projektów lub ich niskiej wartości komisja może odstąpić od rozdysponowania całości kwoty przeznaczonej na realizację budżetu inicjatyw lokalnych.

10           . W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje komisja.

 

Rozdział IV

Realizacja projektów

1              . Po ogłoszeniu wyników konkursu jego zwycięzcy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników zobowiązani są potwierdzić wolę i możliwość zrealizowania projektu.

2              . W przypadku przyznania kwoty niższej od założonej we wniosku, wnioskodawca w terminie 7 dni od potwierdzenia udziału w projekcie, przygotuje nowy budżet i kosztorys wydarzenia.  

3              . Sfinansowanie całości lub części projektu przez CK105 oznacza składanie zamówień przez CK105, a następnie pokrycie płatności z faktur związanych z zadaniem (do wysokości wskazanej przez komisję konkursu).

4              . Koszty realizacji projektu przekraczające kwotę przyznaną przez Komisję pokrywa wnioskodawca.

5              . Za realizację projektów wyłonionych w konkursie odpowiada koordynator projektu inicjatyw lokalnych – Radosław Czerwiński z CK105, tel. 607-882-605, email: radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu inicjatyw lokalnych „Start-up kultura

 

                                                                                                                      (miejscowość, data)   

 

Formularz zgłoszeniowy projektu inicjatyw lokalnych „Start-up kultura” na rok 2018

 

I. Dane zgłaszającego:

Imię i nazwisko   

PESEL

Adres zamieszkania

ulica                                        Nr domu                     Nr mieszkania              Kod pocztowy        

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail

 

II. Informacje na temat projektu

1. Zgłaszam projekt do konkursu inicjatyw lokalnych na rok 2018 dotyczący:  

2. Nazwa projektu (maksymalnie 10 słów)   

 

3. Skrócony opis projektu (maksymalnie 200 słów)     

 

 

 

4. Do kogo projekt jest kierowany (jaka jest grupa docelowa)?

5. Planowana łączna liczba uczestników:

6. Wskaż wątki projektu akcentujące Koszalin i koszalinian

 

7. Termin realizacji

8. Nazwa obszaru objętego projektem (w przypadku projektów lokalnych)    

9. Inne istotne informacje dot. projektu

 

 

 

 

III. Budżet całkowity projektu

Kosztorys projektu w kwotach brutto:

 

Kwota

Źródło finansowania

Przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma:

 

 

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

1   Nazwa administratora danych osobowych i dane kontaktowe: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin.

2   Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującym, prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, str. 1 -88 (dostępne pod adresem http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) (dalej jako RODO).

3   Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny PESEL, wizerunek (uwidoczniony na zdjęciach), dane wrażliwe (jak: pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniowa, stan zdrowia itp.) lub jeden bądź kilka szczegółowych czynników określających daną osobę fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, etc. (dalej Dane).

4   Podanie niektórych danych osobowych jest w przypadku realizacji konkursu Start-up konieczne.

5   Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć ją w każdym czasie.

6   Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) Żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) Do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć,
d) do wniesienia skargi.

7   Okres przetwarzania danych: do 31.12.2018r.

8   Administrator dokłada należytej (szczególnej) staranności w celu ochrony interesów osób fizycznych, których Dane dotyczą, a więc zapewnia, że zbierane Dane są:
– przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, rzetelnie, a także w sposób przejrzysty dla osób, których Dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a ponadto nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– prawidłowe i aktualne oraz w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych.

9   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych.

 

 

 

 

 

                                                                                                          …...............................................

 

                                                                                                          (data, podpis)

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Od dziś tymczasowo przywrócona kontrola graniczna

10 Lutego 2019 godz. 10:15 Ala za KG SG
Od 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Powodem jest odbywające się w przyszłym tygodniu w Warszawie „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”. Podróżni powinni w tym czasie pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów - paszportu lub dowodu osobistego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie aż 287, w tym 264 na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją  – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu. Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz udostępnienia do kontroli  pojazdu, którym podróżują. Obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kontrola na granicy wewnętrznej była tymczasowo przywracana już czterokrotnie - podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013, na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku oraz na przełomie listopada i grudnia 2018 z powodu po raz kolejny odbywającego się w Polsce szczytu klimatycznego. Doświadczenie pokazuje, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie wpływają w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową. Przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Decyzję o karze będzie podejmował funkcjonariusz podczas kontroli, każdy przypadek traktując indywidualnie i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia.  ...
 

Będą większe środki na budowę S11 Koszalin – Bobolice

8 Lutego 2019 godz. 5:42 Ala za Ministerstwo Infrastruktury
Wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek na odcinku od węzła Koszalin Zachód do węzła Bobolice. Dzięki temu zabezpieczone zostaną środki na realizację zadania w wysokości umożliwiającej GDDKiA wszczęcie postępowania przetargowego. Po podpisaniu aneksu szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi obecnie 1 487 mln zł (wcześniej 1 208 mln zł).  Głównym czynnikiem wzrostu kosztów jest wzrost cen materiałów budowalnych oraz wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi ekspresowej na odcinku Koszalin - Bobolice. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. W ramach inwestycji powstanie również łącznik S11 z DK25 na południe od Bobolic. W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek drogi ekspresowej S11 o długości 47,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowany zostanie węzeł Koszalin Zachód, oraz wybudowane zostaną 4 nowe węzły drogowe: „Zegrze Pomorskie", „Koszalin Południe", „Głodowa", „Bobolice”. Dzięki inwestycji skróci się czas podróży, co pozwoli na zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej tego regionu. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przewidywany okres realizacji inwestycji w trybie „projektuj i buduj" to lata 2019–2023. Wybór wykonawcy jest planowany w 2019 r....
 

Coraz mniej osób popiera zakaz handlu

5 Lutego 2019 godz. 11:21 Ala za ZPP, fot. Atrium Koszalin
Liczba osób popierających zakaz handlu w niedzielę spadła w grudniu o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników badań z listopada i obecnie wynosi 28%. Aż 71% Polaków nie chce, żeby politycy urządzali im weekendy. Odsetek zupełnych przeciwników ograniczania handlu w niedzielę w fali grudniowej jest identyczny jak w pomiarze listopadowym – 39% Polaków nie akceptuje tej zmiany w żadnej postaci – komentuje prof. Dominika Maison. Zagregowane dane z obydwu fal pokazują, że ustawa ma więcej przeciwników wśród mieszkańców małych oraz największych miast. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że wprowadzona zmiana miała wpływ na zachowania konsumenckie bardzo ograniczonej grupy osób. Przed wprowadzeniem ograniczeń 85% respondentów deklarowało robienie zakupów w niedzielę, przy bieżących ograniczeniach zakupu w niedzielę dalej robi 78% badanych. Można zatem stwierdzić, że zmiana dotknęła tylko 1 na 14 Polaków. Wynika to także z charakteru najczęściej dokonywanych w niedzielę zakupów – 78% osób deklaruje, że obejmują one artykuły spożywcze/jedzenie, podczas gdy żadna z innych kategorii nie osiągnęła poziomu 50%. Wyniki badań pokazują, że po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, ponad 60% Polaków nadal robi zakupy w te dni. Zmianie uległy wyłącznie miejsca dokonywania zakupów – w tzw. “niedziele wolne od handlu” będą to najczęściej małe sklepy (78% respondentów) i stacje benzynowe (44% badanych), rzadziej cukiernie i piekarnie (16 %) oraz kioski ( 3%). Im większe ograniczenia, tym więcej przeciwników zakazu – szczególnie w przypadku oceny rozwiązania planowanego na 2020 r. obserwuje się, że grupa „na nie” jest znacznie większa niż grupa „na tak” (54% vs. 32%). Grupa zupełnych przeciwników (osób, które nie akceptują ograniczeń w żadnej postaci) jest tak samo duża jak w pierwszej fali badania i wynosi 39%. Więcej przeciwników wprowadzanych zmian w handlu w niedziele obserwuje się wśród: Mieszkańców małych miast (do 20 tys. mieszkańców) – możliwe, że w mniejszych lokalizacjach mieszkańcy mają mniej alternatyw wobec atrakcji oferowanych przez duże sklepy i centra handlowe. Mieszkańców wielkich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – prawdopodobnie duże odległości oraz duży ruch uliczny powodują więcej utrudnień w robieniu zakupów w ciągu tygodnia lub w soboty. Osób obecnie pracujących w handlu niż Polaków, którzy nigdy nie pracowali w tym sektorze – możliwe, że dla części pracowników handlu zmiany oznaczają ograniczenie możliwości zarobkowych. Myślę, że liczba przeciwników zakazu handlu będzie rosła. Miesiące zimowe nie są tak przyjazne do spędzania czasu poza domem jak letnie. – podsumowuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Będziemy apelowali do rządu o zniesienie zakazu i wprowadzenia w Kodeksie Pracy dwóch wolnych niedziel dla pracowników wszystkich branż, nie tylko handlu. Obecne rozwiązanie ma charakter dyskryminacyjny. Ponadto dorzynany jest polski handel – który nie jest w stanie poradzić sobie z agresywnymi promocjami cenowymi dyskontów. Drugą falę badania zrealizowano na reprezentatywnej próbie Polaków o liczebności N: 1048 osób.  ...