Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
15 Marca 2018 godz. 11:00
ekoszalin na podstawie danych porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl
 

Koszalin - składki OC w dół o 17% dla aut z instalacją LPG

W Koszalinie ceny OC dla aut z instalacją LPG spadły aż o 17%. Jakiej wysokości składki płacą posiadacze aut z instalacją LPG mieszkający w Koszalinie? Sposobów na obniżenie kosztów eksploatacji samochodów jest kilka. Najwięcej oszczędności przynosi instalacja bądź zakup pojazdu napędzanego na gaz. Jednak napęd LPG oznacza wzrost składki ubezpieczenia OC. Jak pod tym względem wyglądają ceny w Koszalinie?   W skali całego kraju początek roku 2018 przyniósł zmianę składek za polisę OC. Zniżki dotyczyły zarówno kierowców samochodów na gaz, jak i na benzynę. Ci pierwsi w grudniu 2017 r. płacili za ubezpieczenie średnio 791 zł, czyli o 4% więcej niż w styczniu 2018 r. – już 759 zł. Posiadacze „benzyniaków” zamiast 706 zł, płacili 690 zł miesiąc do miesiąca, czyli o 2% mniej.   W Koszalinie znaczący spadek cen   Spadki cen ogólnokrajowych przełożyły się na rynek lokalny. W Koszalinie największe zmiany odnotowano wśród kierowców z samochodami na gaz. Jeszcze w grudniu 2017 r. musieli oni liczyć się z wydatkiem na ubezpieczenie OC na poziomie 866 zł, podczas gdy w styczniu 2018 r. koszt polisy spadł aż o 17%, do kwoty 720 zł. Kierowcy aut na benzynę, polisę OC kupowali za to drożej, ale niewiele, bo o 4% - z 658 zł w grudniu do 688 zł w styczniu, podaje porównywarka ubezpieczeń rankomat.pl Koszalin najtańszy wśród nadmorskich miast   Koszalin na tle innych miast położonych nad Bałtykiem wygląda bardzo korzystnie pod kątem średnich cen polis OC dla kierowców aut na gaz. W podobnym wielkościowo Słupsku jest minimalnie drożej (724 zł). Z kolei rekordowo wysokie ceny dotyczą dwóch lokalizacji z Trójmiasta. W Gdańsku ubezpieczenie kosztuje 1104 zł, a w Gdyni aż 1144 zł.
15 Marca 2018 godz. 6:38
Ala za ZDiT Koszalin
 

Park im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie zyska nowe oblicze

Zarząd Dróg i Transportu ogłosił właśnie przetarg na "Rewitalizację parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie”. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 września br. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie”  Zadanie realizowane będzie w ramach projektu:  „Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologiczne” i obejmuje branżę drogową, architektoniczną, konstrukcyjną, elektryczną, teletechniczną, zagospodarowanie zielenią a także:  - uzyskanie pozwolenia ZWKZ na przeprowadzenie badań archeologicznych związanych z robotami ziemnymi stanowiącymi przedmiot zamówienia;  - renowację istniejącego pomnika oraz postumentu autorstwa Wujka  - spełnienie wymagań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych-warunki ogólne w tym: badania laboratoryjne, obsługa geodezyjna,  - tymczasową organizację ruchu oraz zabezpieczenie terenu budowy - wdrożenie projektu oraz utrzymanie zabezpieczeń przez cały czas trwania budowy  Zadanie jest planowane do dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa: Naturalne otoczenie człowieka; Działanie: Ochrona różnorodności biologicznej.  Park im. Tadeusza Kościuszki (przy Bibliotece Wojewódzkiej należy do zespołu parków wpisanych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem A- 1197 i podlega ochronie wynikającej z art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków oraz objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:  Uchwała Nr XXXVII/430/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2009r. – tereny oznaczone symbolami: D23KX; D24KX; D13ZP; D14ZP; D15ZP; D16ZP; D6U.  znajdują się na obszarze pomiędzy ul. Młyńską, al. Monte Cassino oraz ul. Kościuszki.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Teren objęty inwestycją stanowi obszar zieleni publicznej, urządzonej w formie parku z nasadzeniami zieleni wysokiej i średniej, alejkami pieszymi, oświetleniem oraz elementami małej architektury.  Na terenie objętym inwestycją znajduje pomnik „Więzi Polonii z Macierzą” oraz Plac Polonii oraz alejki przylegające do niego stosunkowo niedawno zrewitalizowany – pozostaje bez zmian.  Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się żadne obiekty kubaturowe.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  Projekt zagospodarowania terenu został wykonany zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 3    W zakres projektowanego zagospodarowania terenu wchodzą roboty budowlane polegające na:   wymianie nawierzchni istniejących alejek parkowych,   budowie ciągu pieszo-rowerowego,   montażu elementów małej architektury,   przebudowie tarasu pod pomnikiem,   budowie siedzisk tarasowych,   budowie placu pod funkcję „Kącika plenerowej czytelni książki i kameralnych spotkań autorskich”,   budowie „Placu Pamięci”,   nasadzeń w ramach „Ogrodu Pamięci”,   rekultywacji trawników i nasadzeniu uzupełniającej zieleni wysokiej i średniej,   przebudowie sieci oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem nowych lamp,   budowie sieci monitoringu wizyjnego.    UKŁAD KOMUNIKACYJNY  Układ komunikacyjny z dostępem do dróg publicznych dla samochodów służb porządkowych i uprzywilejowanych od ulic Młyńskiej, Alei Monte Casino oraz Kościuszki pozostaje bez zmian.  Układ komunikacji pieszej zostaje utrzymany w aktualnym przebiegu z dodaniem alejek wzdłuż „Dębów Pamięci”.  Zakończenia projektowanych ścieżek dowiązane zostały do istniejących ciągów pieszych przylegających do przedmiotowego terenu, istniejących ścieżek znajdujących się na przedmiotowym terenie (nowe nawierzchnie).  Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy wydzielony w nawierzchni dwukierunkową ścieżką rowerową szerokości 2m.  Na terenie objętym zamierzeniem przewiduje się kategorie ruchu:   ciągi piesze przystosowane wyłącznie do ruchu pieszego ,   ciągi piesze o nośności 10 kN/m2, przystosowane do ruchu pieszego oraz sporadycznego ruchu służb komunalnych i pojazdów uprzywilejowanych.    ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE  NAWIERZCHNIE  Nawierzchnie alejek parkowych zaprojektowano z kostki granitowej szarej, ciętej, płomieniowanej o wymiarach 10/10 cm wys. 10cm, układanej ze spoinami ciągłymi.  Obrzeża granitowe 6x20x100cm. Boki alejek z dwóch rzędów kostki granitowej szarej łupanej o wymiarach 15/20 cm wys. 15cm, układanej podłużnie ze spoinami ciągłymi.  Ścieżkę rowerową zaprojektowano z nawierzchni mineralno-żywicznej w kolorze grafitowym, na bazie kruszywa bazaltowego (frakcja2-6mm).  Obrzeża granitowe 6x20x100cm.  Boczne alejki piesze zaprojektowano z nawierzchni mineralno-żywicznej w kolorze szarym, na bazie kruszywa granitowego (frakcja2-6mm).  Obrzeża granitowe 6x20x100cm. Boki alejek z kostki granitowej szarej łupanej o wymiarach 15/20 cm wys. 15cm, układanej podłużnie, w miejscach dylatacji wynikających z wykonawstwa należy układać poprzeczny pas z kostki granitowej szarej, ciętej, płomieniowanej o wymiarach 10/10 cm wys. 10cm 4    ZIELEŃ  Na terenie parku, oprócz dwóch głównych ciągów komunikacyjnych – alei lipowych, występuje szereg ścieżek spacerowych, biegnących w różnych kierunkach na terenie całego parku. Ścieżki prowadzące do wnętrza parku zbiegają się na Placu Polonii, przy gmachu Biblioteki, który został zlokalizowany w centralnej części parku, na rozległej polanie. Po stronie północnej i wschodniej parku teren jest bardzo mocno zadrzewiony, występuje tam starodrzew różnogatunkowy, składający się w szczególności z lip, jesionów, dębów, klonów i buków, gdzieniegdzie wzbogacony zielenią iglastą, skupinami krzewów i niskich drzew. Po stronie zachodniej od Bibliotek, występuje przestrzeń łąkowa otoczona pasem drzew rosnących przy i na skarpie, wyznaczających granicę parku. Na polanie rosną młode dęby w odmianie wąsko kolumnowej – nasadzone jako symbol pamięci – „Aleja Dębów Pamięci” - dedykowany mieszkańcom Koszalina pochowanym na dawnym cmentarzu.  Projekt zakłada zachowanie istniejącego układu zieleni oraz drzewostanu z wykonaniem niezbędnych wycinek zieleni kolidującej z planowanym zagospodarowaniem i zieleni martwej bądź zamierającej – nie rokującej na przeżycie oraz wykonaniem nasadzeń dopełniających planowane zagospodarowanie. Do usunięcia wraz z karczunkiem wskazano 13 sztuk drzew, ok. 143,5 m2 krzewów.  Na wskazany zakres wycinek oraz na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i podejmowanie innych działań, w tym wykonanie nasadzeń uzupełniających została wydana Decyzja nr 390.2016.K z dnia 28 czerwca 2016 r. (znak.ZN.K.5146.17.2016.KB) przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Szczegóły inwentaryzacyjne oraz tabelaryczny wykaz drzew i krzewów wskazanych do usunięcia zawarto w opracowaniu wykonawczym: „Inwentaryzacja zieleni z planem wycinek”, natomiast szczegóły dotyczące nasadzeń (lokalizacja, kompozycje, zastawienia gatunkowe) zawarto w opracowaniu wykonawczym: „Projekt zieleni”.  W parku należy również uzupełnić trawniki (obsiać przedepty, a także odtworzyć trawniki po realizacji inwestycji).  W parku należy również zamontować tablice informacyjne w liczbie 5szt. przy pomnikach przyrody, również zgodnie z PW Projektu zieleni.  „ALEJA DĘBÓW PAMIĘCI " I „OGRÓD PAMIĘCI”  Poprowadzono nowy ciąg pieszy wzdłuż „Alei Dębów Pamięci” okalając przestrzeń przeznaczoną pod „Ogród Pamięci” dedykowany mieszkańcom Koszalina pochowanym na cmentarzu, który obejmował obszar obecnego parku.  Ciąg dębów podkreślono poprzez lokalizację granitowych płyt z grawerunkiem upamiętniającym osoby, którym dedykowane zostały dęby. Płyty zostały wkomponowane w ciąg pieszy poprowadzony wzdłuż drzew.  Na zakończeniu „Ogrodu Pamięci” zaprojektowano plac z proponowaną lokalizacją obelisku poświęconego informacji na temat byłego cmentarza (wg odrębnego opracowania artysty rzeźbiarza, poza zakresem opracowania).  Plac został otoczony różnobarwnymi krzewami formowanymi wielopoziomowo z iluminacją w postaci opraw liniowych w nawierzchni.  „POMNIK WIĘZI POLONII Z MACIERZĄ”  Projekt zakłada przebudowę istniejącego tarasu z pomnikiem polegającą na:   rozbiórce części płyty tarasu,   budowie murków oporowych na płycie tarasu oraz dookoła niej,  5       budowie kwietników na rabaty ograniczone murkami w okładzinie kamiennej,   budowie schodów wejściowych na taras,   wymianie nawierzchni tarasu na płyty granitowe cięte płomieniowane gr. 5cm z zachowaniem istniejącej rzędnej.    Płyty należy układać bezfugowo na zaprawie klejowej (przeznaczonej do klejenia kamienia) z zachowaniem dylatacji (2cm) od krawędzi pomnika oraz postumentu. Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić grysem granitowym.  Na etapie realizacji należy przewidzieć sporządzenie programu prac renowacyjnych dla pomnika oraz postumentu z poszanowaniem praw autorskich.  Program powinien zakładać wykonanie prac na miejscu budowy bez naruszania posadowienia pomnika. Wykonanie programu oraz prac należy zlecić wyspecjalizowanej jednostce wykonawczej.  Ze względu na różnicę poziomów wynikającą z nadwieszenia tarasu pomnika nad terenem należy zamontować barierki ochronne na płycie tarasu. Barierki ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7021.  Projekt zakłada wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i średniej stanowiącej tło dla pomnika.  KĄCIK PLENEROWEJ CZYTELNI KSIĄŻKI I KAMERALNYCH SPOTKAŃ AUTORSKICH  Na osi placu z pomnikiem zaprojektowano plac przeznaczony na kącik plenerowej czytelni książki i kameralnych spotkań autorskich. Od strony południowej plac zamykają tarasowe siedziska terenowe na 63 miejsca siedzące. Siedziska łączą taras placu z pomnikiem z dolnym poziomem parku. Od strony północnej plac został zamknięty murkiem oporowym, na zwieńczeniu którego zaproponowano lokalizację pojedynczych siedzisk. Teren za murkiem oporowym został lokalnie podniesiony do poziomu zwieńczenia murku oporowego, tak aby plac stwarzał wrażenie zagłębionego w terenie. W centralnej części placu zaproponowano posadzenie drzewa ozdobnego otoczonego ławką sześciokątną.  Na wejściu na plac zaproponowano lokalizację ławeczki z patronem biblioteki (wg odrębnego opracowania artysty rzeźbiarza).  W obrębie siedzisk terenowych zaproponowano lokalizację postumentu w kształcie rozłożonej książki (wg odrębnego opracowania artysty rzeźbiarza, poza zakresem opracowania).  Siedziska na murkach na wspornikach stalowych z listwowaniem z drewna egzotycznego teak olejowanego dwukrotnie.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  Na terenie całego parku zlokalizowano elementy małej architektury o charakterze parkowym w postaci ławek, koszy na odpadki, koszy na psie odchody oraz stojaków rowerowych. Wszystkie elementy małej architektury należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021.  Olistwowanie ławek z drewna egzotycznego teak olejowanego dwukrotnie.  MURKI OPOROWE I SIEDZISKA TARASOWE  Projekt zakłada budowę murków oporowych i siedzisk tarasowych ograniczających przestrzeń placu przy pomniku oraz placu przeznaczonego pod kącik plenerowej czytelni książki i kameralnych spotkań autorskich.  Murki żelbetowe grubości 24cm w okładzinie z płyt granitowych gr. 3cm. 6    Siedziska tarasowe żelbetowe w okładzinie z desek drewnianych na legarach.  Olistwowanie z drewna egzotycznego teak olejowanego dwukrotnie.  Elementy żelbetowe wg projektu branży konstrukcyjnej.  OŚWIETLENIE TERENU  Projekt zakłada przebudowę istniejącej sieci zasilającej oświetlenie zewnętrzne. Na terenie całego parku zlokalizowano oświetlenie zewnętrzne o charakterze parkowym (112 szt.). Oprawy oraz słupy aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym RAL 7021.  Wymiary i parametry techniczne oświetlenia oraz sposób zasilenia wg projektu branży elektrycznej  Mocowanie w fundamencie betonowym wg. wytycznych wybranego producenta.  MONITORING WIZYJNY  Projekt zakłada instalację monitoringu wizyjnego z lokalizacją kamer na projektowanych słupach oświetleniowych w ilości 3 sztuk.  Rozmieszczenie kamer oraz sposób zasilenia wg projektu branży teletechnicznej.  ODWODNIENIE  Projekt zakłada odwodnienie powierzchniowe wszystkich projektowanych alejek parkowych oraz placów.  Wszystkie alejki parkowe oraz plac zostały zaprojektowane ze spadkami zapewniającymi swobodny spływ wód opadowych na tereny zielone, gdzie woda rozsącza się w sposób naturalny.  UWAGI I ZALECENIA  Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań innych firm niż te, które podano w opracowaniu pod warunkiem, że będą one spełniały parametry techniczne, użytkowe, funkcjonalne, jakościowe i estetyczne przyjęte w projekcie oraz spełniały identyczne warunki rękojmi i gwarancji. Na podstawowe materiały i urządzenia należy dostarczyć Inwestorowi adekwatne deklaracje CE.  Przedmiotowy obiekt należy realizować zgodnie z wielobranżowym projektem budowlanym i wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z późniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz. 189).  Prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych.  Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  Na podstawie art.29 ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących w toku realizacji 7    zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, w tym w szczególności obejmujących:  - roboty nawierzchniowe,  - roboty oświetleniowe,  - roboty zieleniarskie.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego/Realizatora, w terminie wskazanym przez       Zamawiającego/Realizatora nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się       przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami       wykonującymi roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do zyskania       od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.   Nieprzedłożenie przez Wykonawcę listy pracowników,  kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, potwierdzeń zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego, będzie traktowane jako niewypełniania obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.
14 Marca 2018 godz. 11:29
Ekoszalin z mat. informacyjnych / fot. KKKW
 

20 tys. na Zieloną Ciuchcię

100 tys. zł przeznaczy Urząd Marszałkowski na organizację w regionie różnych inicjatyw edukacyjnych kształtujących postawy obywatelskie. Najwięcej, bo aż piątą część otrzyma Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej Fundusze Marszałka Województwa otrzyma 10 zachodniopomorskich organizacji pozarządowych. Środki wykorzystają na realizację programów oświatowych, przygotowanie konferencji czy warsztatów. 20 tys. złotych otrzyma Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej na cykl warsztatów ekologicznych pod nazwą „Zielona Ciuchcia” Pełna lista wspartych przedsięwzięć   O wsparcie można było się starać do 19 stycznia 2018 roku w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert. Od lat celem jego jest wspieranie projektów podnoszących poziom wiedzy oraz aktywność w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zwłaszcza dotyczy to zadań uwzględniających dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego ma ułatwić np. wdrażanie programów oświatowych oraz organizację edukacyjno-obywatelskich konferencji, konkursów, plenerów, warsztatów i wystaw.   Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 7 marca br. zdecydował o dofinansowaniu 10 zachodniopomorskich inicjatyw. Wsparcie trafi do Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Goleniowa, Przelewic i Międzyzdrojów. Z udziałem środków samorządu województwa przeprowadzone zostanie m.in.: Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, Sybiracki Szlak Pamięci, Kulinarne Podróże po Europie, edukacyjne spotkania młodzieży z weteranami wojennymi czy Aktywni - Bezpieczni.   Rok 2018 to kolejny rok, kiedy Marszałek Województwa dofinansowuje działania edukacyjne w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwia to ustawa z 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W latach 2015-2018 Urząd Marszałkowski przekazał zachodniopomorskim NGO’s na ten cel prawie 400 tys. zł.      
13 Marca 2018 godz. 11:34
ekoszalin za Urząd Miejski
 

Koszalin: Załóż firmę i wygraj 20 tys. złotych

- W Koszalinie stawiamy na ludzi przedsiębiorczych. Dlatego już po raz czwarty organizujemy konkurs "Firma na start", w którym na zwycięzcę czeka dwadzieścia tysięcy złotych - powiedział podczas konferencji Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Konkurs „Firma na Start” to inicjatywa prezydenta Piotra Jedlińskiego promująca aktywne postawy i rozwój przedsiębiorczości w Koszalinie. Ideą tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zaszczepienie w młodych ludziach myślenia biznesowego, a także wybór najciekawszego pomysłu na własną działalność gospodarczą i zapewnienie odpowiednich instrumentów do przekształcenia go w firmę. Zapraszamy do udziału w czwartej  edycji Konkursu „Firma na Start”   Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.   Termin zgłaszania udziału w Konkursie - od 13 marca do 10 kwietnia 2018 r.   Kto może wziąć udział w Konkursie ?    Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach:   Kategoria I: osoby  fizyczne w wieku  18  - 35 lat   Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.     Krok po kroku!   - Wypełnij i prześlij  Formularz Zgłoszeniowy wraz z opisem pomysłu biznesowego do 10 kwietnia  2018 r. na adres Urząd Miejski w Koszalinie, ul . Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin z dopiskiem „Firma na Start 2018” orazelektronicznie na adres e-mail biznesplan@um.koszalin.pl,   - Weź udział w obowiązkowych -  bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Konkursu,   - Opracuj  biznesplan do zgłoszonego pomysłu  i dostarcz go do Organizatora w terminie do 23 maja 2018 r.  (w formie pisemnej i elektronicznej),   - Zaprezentuj swój biznesplan Kapitule Konkursowej,   - przyjdź na Galę Finałową, podczas której zaprezentowane zostaną oficjalne wyniki Konkursu!    W ramach Konkursu proponujemy uczestnikom:   – profesjonalne szkolenia i spotkania z ekspertami,   – usługi ułatwiające rozpoczęcie własnego biznesu,   – atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.       Główna nagroda dla Zwycięzcy Kategorii I. 20.000 PLN brutto ufundowana przez Prezydenta Miasta Koszalina oraz 3.000 PLN brutto ufundowana przez firmę Espersen Koszalin Sp. z o.o.    Nagrody rzeczowe laptop, drukarka, aparat fotograficzny tablet oraz drony !!!       Harmonogram realizacji konkursu   Czekamy na wszystkich, którzy myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w Koszalinie   kontakt: biznesplan@um.koszalin.pl, tel. 94 348 88 77/ 94 348 87 93     Regulamin Konkursu   Formularz zgłoszeniowy   Opis pomysłu na biznes plan   Oświadczenie opiekuna prawnego
13 Marca 2018 godz. 5:31
Ala za Urząd Miejski, fot. archiwum
 

Koszalin: Reklamy szpecą

Nie lubimy reklam. Uważamy, że jest ich za dużo, i że są brzydkie. Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego w trakcie prac projektowych nad Uchwałą Krajobrazową dla miasta Koszalina. Badanie odbyło się w dniach od 13 do 28 lutego W badaniu wzięło udział 496 respondentów. Zdecydowana większość badanych zauważa nadmiar reklam na terenie miasta Koszalina. Ogólna opinia respondentów na temat reklam w Koszalinie jest negatywna, uważają, że reklamy przesłaniają elementy architektury i krajobrazu (80%), jest ich za dużo (76%). Nie podobają się 55% respondentów, podobają się zaledwie 3% respondentów.     Zdecydowana większość badanych uważa, że przepisy prawa lokalnego powinny regulować zasady sytuowania reklam w przestrzeni miejskiej. Ograniczenia w umieszczaniu reklam powinny być zależne od obszaru miasta. Prawo lokalne powinno także regulować parametry reklam takie jak: ilość (86%), wielkość (79%), forma reklamy (77%) oraz ich lokalizację (84%).  Większość (66%) respondentów uważa, że powinno się wprowadzić dodatkową opłatę za umieszczanie reklam i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej.  Odnośnie ogrodzeń badani w większości wskazywali, że należy określić ich wysokość, formę i materiały z których powinny być wykonywane w zależności od obszaru miasta. Nie dotyczy to jedynie terenów przemysłowych, na których według respondentów nie należy określać powyższych parametrów.  Respondenci odpowiadając na pytanie dotyczące istniejących elementów małej architektury najczęściej wskazywali na brak charakterystycznych elementów, wyróżniających Koszalin od innych miast (46%), oraz na zbyt dużą różnorodność obiektów (22%).   
15 Marca 2018 godz. 13:18
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Gwardyjscy judocy w Juterbog

W miniony weekend najmłodsi zwodnicy Klubu Judo Gwardia Koszalin uczestniczyli w turnieju Judo w niemieckiej miejscowości Juterbog. Zapowiedź silnej polskiej ekipy sprawiło, iż do zwodów przystąpiło ponad 500 zawodników z Niemiec, Ukrainy. Poziom walk stał na bardzo wysokim poziomie. Nasi zawodnicy zajęli drużynowo III miejsce w kategorii wiekowej U 14 i U 11. Wyjazd ten nie był tylko uczestnictwem w zawodach. Zawodnicy wraz z rodzicami rozpoczęli podróż do Juterbog już w piętek i spędzili interesujące chwile w Legoland Discover Center Berlin. Główną atrakcją piątkowego wieczory był wspólny trening z Klubami z Niemiec i Ukrainy.     Wyniki Indywidualne: Kategoria U 9 (2010 – 2011) Furmański Szymon 24 kg – II m; Hoppe Alan – 22 kg – V m; Stankiewicz Nikodem 22 kg – VII m; Łukaszczyk Mateusz 34 kg – III m; Mruczek Bartosz – 46 Kg I m;   Kategoria U 11 (2008 – 2009) Aleksandrowicz Igor +46 Kg – III m; Bajowski Daniel – 30 Kg – VII m; Brodecki Adrian 32 Kg – V m; Furnańska Emilia – 24 Kg – II m; Grońska Jagoda – 28 Kg – II m; Hoppe Ernest 32 Kg – III m; Łapiński Sylwester 44 Kg – III m; Polak Jakub 32 Kg – I m; Poletajew Andrzej – 25 Kg III m; Rodziewicz Laura 23 Kg – III m; Sieniewicz Julia 30 Kg – I m; Zalewski Aleksander 32 Kg – IIIm; Zawadzki Kacper 46 Kg – II m;   Kategoria U 14 (2007 – 2005) Tymiński Maksymilian -  30 Kg – IIIm; Urbanowicz Filip – 46 Kg – Im; Zaworski Nikolas - 27 Kg – IIIm; Habza Robert - 40 Kg – IIIm   Uczestnictwo odnotowali: Brzeziński Karol; Brzeziński Piotr; Malinowski Robert; Pancielejko Michał; Piwoński Arkadiusz; Rup Jakub; Szmit Sebastian; Talkowski Igor; Tuncer Alex; Wołodźko Jan; Wróblewska Ela; Żmajlik Bartosz; Czech Grzegorz  
9 Marca 2018 godz. 20:35
Dominik Wasilewski
 

AZS Koszalin: Dwie kwarty to za mało

AZS Koszalin nie zdołał pokonać MKS Dąbrowę Górniczą, przegrywając na własnym parkiecie z drużyną z południa Polski 86:70.Oba zespoły długo nabierały odpowiedniego tempa w dzisiejszym meczu. Do niemal końca siódmej minuty spotkania na tablicy wyników widniało 8:8. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony było sporo błędów i niewykorzystanych akcji w ataku. Zawodzili niemal wszyscy. Dopiero pod koniec pierwszej kwarty do głosu doszli goście, którzy po kilku celnych akcjach wyszli na kilkupunktowe prowadzenie i po 10 minutach gry było 19:14 dla MKS. Podopieczni Jacka Winnickiego lepiej również rozpoczęli drugą odsłonę. Na szczęście dla AZS od stanu 25:18 to gospodarze zaczęli nakręcać rytm. Szybkie 7 punktów pod rząd wyrównało spotkanie. Duży w tym udział dobrej obronie Akademików i punktom Boldwina, Kumpysa i Marelji. Gdy celną "trójkę" dołożył Dłoniak było 32:29 dla AZS. Do przerwy prowadzenie zmieniało się jeszcze wiele razy, a kibice nie narzekali na brak emocji. Ostatecznie po dwóch kwartach było 42:41 dla AZS. MKS buduje przewagę Po zmianie stron świetnie zaczęli Akademicy. Zdobywając kilka punktów pod rząd powiększyli przewagę i wyglądali na drużynę bardziej skoncentrowaną od swojego przeciwnika. Wtedy jednak niemal całą grę MKS wziął na siebie Aaron Broussard, który w pojedynkę doprowadził do remisu, a w kolejnych akcjach nie do zatrzymania był D.J. Shelton. AZS na dłuższy czas zatrzymał się na 55 punktach, natomiast MKS miał ich już 64. Akademicy byli cieniem samych siebie sprzed przerwy jak i z początku trzeciej kwarty. Po 30 minutach goście prowadzili 71:59. Kontrola gości W ostatnich 10 minutach gry goście w dalszym ciągu dobrze wykorzystywali swoje szanse na zdobycie punktów. AZS mimo wielu prób i poprawy swojej gry w porównaniu do trzeciej odsłony meczu nie potrafił w całości odrobić strat. Zawodziła przede wszystkim skuteczność z dystansu (21% w cały meczu). MKS wypracowując 15 oczek przewagi na 4 minuty przed końcem meczu kontrolował przebieg spotkania wygrywając ostatecznie 86:70.
9 Marca 2018 godz. 15:29
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Reprezentacja zagra w Koszalinie

To już pewne. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet podejmie drużynę narodową Słowacji w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. Mecz odbędzie się 3 czerwca. Po raz kolejny w Koszalinie odbędzie się mecz o stawkę z udziałem Reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet. Po spotkaniu Polska – Rosja, które miało miejsce w czerwcu 2017, gdzie stawką był awans na Mistrzostwa Świata, tym razem drużyna Leszka Krowickiego zmierzy się ze Słowacją w ostatnim meczu eliminacji do tegorocznych Mistrzostw Europy.     - Koszalinianie kochają piłkę ręczną, co udowodniła fantastyczna frekwencja i atmosfera podczas poprzednich meczów naszej Reprezentacji w Hali Widowiskowo-Sportowej. Wierzę, że tym razem będzie podobnie – mówi Piotr Jedliński, Prezydent Miasta Koszalina.   Polki w grupie B eliminacji do Mistrzostw Europy z kompletem dwóch zwycięstw zajmują pierwsze miejsce, wyprzedzając zespoły z Czarnogóry, Słowacji oraz Włoch. Warto dodać, że nasza Reprezentacja ma już na koncie wyjazdowe spotkanie ze Słowacją, w którym biało-czerwone zwyciężyły na wyjeździe 29:20. – Nie było to łatwe spotkanie. Kluczem do zwycięstwa w rewanżu będzie pełna koncentracja. Nie można zlekceważyć Slowaczek – twierdzi Romana Roszak, zawodniczka Reprezentacji Polski, na co dzień występująca w barwach Energa AZS Koszalin. - To niesamowite uczucie, że będziemy miały kolejną okazję zagrać z Orłem na piersi w swoim domu, czyli w obiekcie, gdzie trenujemy i mieście, w którym mieszkamy – dodała Monika Michałów.   Zadowolenia z decyzji Związku Piłki Ręcznej w Polsce z przyznania Koszalinowi organizacji kolejnego spotkania z udziałem kadry narodowej nie ukrywa również dyrektor obiektu, Łukasz Bednarek. – Już w ubiegłym roku władze Związku zadeklarowały, że Reprezentacja powróci do Koszalina. Nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to tak szybko. Cieszę się, że w naszym obiekcie zorganizujemy kolejny mecz o stawkę – stwierdził szef koszalińskiej hali.     O decyzji Związku władze miasta poinformował Marcin Kobylarz, członek zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce od lat związany z koszalińską piłką ręczną. – Spośród miast zainteresowanych organizacją spotkania nie bez powodu padło na Koszalin. Dotychczasowa współpraca pomiędzy Związkiem a Miastem i Zarządem Obiektów Sportowych przebiegała zawsze wzorowo. To zaowocowało przyznaniem organizacji czerwcowego meczu – stwierdził Marcin Kobylarz.   Mecz odbędzie się 3 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Informacja na temat cen oraz sprzedarzy biletów na wydarzenie pojawi się po dopełnieniu wszystkich formalności organizacyjnych. Gospodarzem spotkania będzie Miasto Koszalin, natomiast jego organizatorem Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie.