Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
27 Lipca 2018 godz. 6:17
Ala za CK 105
 

Weź udział w konkursie Start-up kultura!

To konkurs na inicjatywę z zakresu szeroko pojętej kultury, którą można przeprowadzić w Koszalinie i dla koszalinian. Centrum Kultury 105 przyzna na realizację takiego wydarzenia do 3 tys. zł; łączna pula pieniędzy do rozdysponowania między projektami to 12 tys. zł.Nabór ruszył już teraz; wnioski można składać w CK (osobiście lub drogą mailową) do 10 września, a rozstrzygnięcie nastąpi 14 września. REGULAMIN KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH „START-UP KULTURA” NA ROK 2018              Rozdział I Postanowienia ogólne   1              . Organizatorem konkursu inicjatyw lokalnych „Start-up kultura” jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, zwane dalej CK105. 2              . Inicjatywy lokalne „Start-up kultura” to konkurs na projekt wydarzenia kulturalnego, przy realizacji którego CK105 sfinansuje koszty w wysokości do 3 tys. zł. 3              . Pula finansowa, jaką CK105 dysponuje na realizację projektów w ramach konkursu inicjatyw lokalnych, to łącznie 12 tys. zł. 4              . Kwota 3 tys. zł, którą CK105 przyzna wyłonionym w konkursie projektom, może stanowić do 100 proc. budżetu projektu. 5              . Jeśli po rozdziale dofinansowania - w wyniku nie wyczerpania całości puli finansowej ze „Start-up kultura” na rok 2018 - pozostaną wolne środki, komisja ma możliwość przyznania ich innym projektom spełniającym warunki konkursu.                  Rozdział II Postanowienia dotyczące zgłaszanych projektów 1. W ramach budżetu inicjatyw lokalnych mogą być zgłaszane projekty, które: a) Mają charakter wydarzenia kulturalnego rozgrywającego się na terenie Koszalina. b) Umożliwiają korzystanie z efektów realizacji projektu ogółowi mieszkańców. c) Są zgłaszane do konkursu po raz pierwszy, tzn. ani ich nazwa, ani zakres merytoryczny nie powielają projektów zgłoszonych do konkursu w poprzednich dwóch edycjach. 2. W ramach konkursu inicjatyw lokalnych nie mogąbyć zgłaszane projekty, które: a) mają charakter inwestycyjny (np.: zakładają wykonanie dokumentacji projektowej, remontu). b) mają charakter wydarzenia cyklicznego, objętego już budżetem np. miejskim. 3. Postanowienia dodatkowe: a) Czas realizacji projektów musi się zawrzeć w okresie od 17.09.2018r. do 31.12.2018r. b) Projekty mogą zgłaszać wyłącznie osoby pełnoletnie. Projektodawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą reprezentować osoby dorosłe: rodzic, opiekun, nauczyciel, instruktor itp. c) Zgłaszający nie muszą być mieszkańcami Koszalina; dozwolone jest zgłoszenie więcej niż jednego projektu. d) Realizacja wydarzenia musi odbyć się na terenie miasta Koszalina. e) Wnioskujący podczas realizacji projektów mogą liczyć na wsparcie techniczne CK 105 (nieodpłatne nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą oraz udostępnienie sal należących do CK105 - do dyspozycji są Club 105, sala widowiskowa i baletowa) i wsparcie promocyjne mediów, których przedstawiciele wchodzą w skład komisji konkursowej.    Rozdział III Terminy i tryb wyboru projektów 1              . Wnioski przygotowane na wzorze będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 10.09.2018r. w sekretariacie CK105 (ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin) lub pocztą mailową na adres: radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl. 2              . Wyborem najlepszych projektów zajmie się Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele koszalińskich mediów oraz CK105. 3              . Ogłoszenie listy wybranych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach „Start-Up 2018” nastąpi 14.09.2018r. 4              . Wszyscy projektodawcy zostaną powiadomieni o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania drogą mailową bądź telefoniczną w dn. 14.09.2018 r. 5              . Informacje o projektach, które otrzymały dofinansowanie ogłoszone będą w lokalnych mediach i za pomocą stron internetowych obsługiwanych przez CK 105. 6              . Komisja przy wyborze wniosków weźmie pod uwagę: - walory kulturotwórcze projektu; - możliwość skorzystania z efektów projektu przez jak największą liczbę koszalinian; - innowacyjność, kreatywność projektu. 7              . Komisja ma do dyspozycji 12 tys. zł, które może podzielić na dowolnie wybraną liczbę projektów. 8              . Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 tys. zł, nie ma limitu na minimalne dofinansowanie. 9              . W sytuacji niedostatecznej liczby zgłoszonych projektów lub ich niskiej wartości komisja może odstąpić od rozdysponowania całości kwoty przeznaczonej na realizację budżetu inicjatyw lokalnych. 10           . W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje komisja.   Rozdział IV Realizacja projektów 1              . Po ogłoszeniu wyników konkursu jego zwycięzcy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników zobowiązani są potwierdzić wolę i możliwość zrealizowania projektu. 2              . W przypadku przyznania kwoty niższej od założonej we wniosku, wnioskodawca w terminie 7 dni od potwierdzenia udziału w projekcie, przygotuje nowy budżet i kosztorys wydarzenia.   3              . Sfinansowanie całości lub części projektu przez CK105 oznacza składanie zamówień przez CK105, a następnie pokrycie płatności z faktur związanych z zadaniem (do wysokości wskazanej przez komisję konkursu). 4              . Koszty realizacji projektu przekraczające kwotę przyznaną przez Komisję pokrywa wnioskodawca. 5              . Za realizację projektów wyłonionych w konkursie odpowiada koordynator projektu inicjatyw lokalnych – Radosław Czerwiński z CK105, tel. 607-882-605, email: radoslaw.czerwinski@ck105.koszalin.pl.         Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu inicjatyw lokalnych „Start-up kultura”                                                                                                                         (miejscowość, data)      Formularz zgłoszeniowy projektu inicjatyw lokalnych „Start-up kultura” na rok 2018   I. Dane zgłaszającego: Imię i nazwisko    PESEL Adres zamieszkania ulica                                        Nr domu                     Nr mieszkania              Kod pocztowy   –      Telefon kontaktowy   Adres e-mail   II. Informacje na temat projektu 1. Zgłaszam projekt do konkursu inicjatyw lokalnych na rok 2018 dotyczący:   2. Nazwa projektu (maksymalnie 10 słów)      3. Skrócony opis projektu (maksymalnie 200 słów)            4. Do kogo projekt jest kierowany (jaka jest grupa docelowa)? 5. Planowana łączna liczba uczestników: 6. Wskaż wątki projektu akcentujące Koszalin i koszalinian   7. Termin realizacji 8. Nazwa obszaru objętego projektem (w przypadku projektów lokalnych)     9. Inne istotne informacje dot. projektu         III. Budżet całkowity projektu Kosztorys projektu w kwotach brutto:   Kwota Źródło finansowania Przeznaczenie                         Suma:       Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 1   Nazwa administratora danych osobowych i dane kontaktowe: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin. 2   Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującym, prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, str. 1 -88 (dostępne pod adresem http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) (dalej jako RODO). 3   Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny PESEL, wizerunek (uwidoczniony na zdjęciach), dane wrażliwe (jak: pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniowa, stan zdrowia itp.) lub jeden bądź kilka szczegółowych czynników określających daną osobę fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, etc. (dalej Dane). 4   Podanie niektórych danych osobowych jest w przypadku realizacji konkursu Start-up konieczne. 5   Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć ją w każdym czasie. 6   Osoba, której dane dotyczą ma prawo:a) Żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,b) Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,c) Do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć,d) do wniesienia skargi. 7   Okres przetwarzania danych: do 31.12.2018r. 8   Administrator dokłada należytej (szczególnej) staranności w celu ochrony interesów osób fizycznych, których Dane dotyczą, a więc zapewnia, że zbierane Dane są:– przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, rzetelnie, a także w sposób przejrzysty dla osób, których Dane dotyczą;– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a ponadto nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;– prawidłowe i aktualne oraz w razie potrzeby uaktualniane;– przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych. 9   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych.                                                                                                                     …...............................................                                                                                                             (data, podpis)
25 Czerwca 2018 godz. 12:04
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Janko Muzykant dla 24 młodych muzyków

Warsztaty i kursy muzyczne, instrumenty i akcesoria to tylko część pomocy, jaką otrzyma zachodniopomorska młodzież w ramach programu stypendialnego „Janko Muzykant”. W tym roku ze wsparcia marszałka województwa skorzysta 24 młodych muzyków. Łączna pula programu to 57 tys. zł. Stypendium „Janko Muzykant” funkcjonuje od 2013 roku. W tym czasie na wsparcie młodych muzycznych talentów trafiło łącznie ponad ćwierć miliona złotych. Wraz z tegorocznymi laureatami, lista stypendystów marszałka przekroczyła setkę.   - Naszym głównym celem jest pomoc potrzebującym rodzinom, których nie stać na to, by wspomóc muzyczne pasje swoich dzieci. Jestem pewien, że wśród setki laureatów będą osoby, które swoją przyszłość zwiążą z muzyką. To ogromna wartość – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.   Stypendium przewidziane jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, tzn. pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a klasą maturalną. W tym roku wsparcie trafi do 24 osób w wieku od 10 do 18 lat. To mieszkańcy Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Goleniowa, Choszczna oraz gmin Wałcz, Stargard i Kamień Pomorski. Wnioski mogli składać sami zainteresowani z pomocą opiekunów, a także przedstawiciele szkół lub środowisk twórczych.    - Co roku jesteśmy zaskakiwani niesamowitym talentem i pracowitością stypendystów, którzy często są laureatami konkursów ogólnopolskich, regionalnych, międzyszkolnych. A przecież kryterium artystyczne nie jest tutaj najważniejsze – dodaje marszałek.   Co udało się zakupić w ramach stypendium? Lista pokazuje, jak różnorodne są zainteresowania muzyczne młodych muzyków: warsztaty i kursy muzyczne, skrzypce, akordeon, wiolonczela, gitara, pianino cyfrowe, akcesoria do instrumentów. Każdy z uczestników mógł ubiegać się maksymalnie o 5 tys. zł wsparcia. 
23 Czerwca 2018 godz. 20:36
Ala, fot. FB/MiF, Dominik Wasilewski
 

37. MiF: Wielki Jantar 2018 dla Normana Leto za film "Photon"

Norman Leto za swój pełnometrażowy debiutów fabularnych „Photon” otrzymał Wielkiego Jantara 37. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Jurorzy nagrodzili także Pawła Maślonę za film „Atak paniki”, Jagodę Szelc reżyserką filmu „Wieża. Jasny dzień.” Norman Leto za swój pełnometrażowy debiutów fabularnych „Photon” otrzymał Wielkiego Jantara 37. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Jurorzy nagrodzili także Pawła Maślonę za film „Atak paniki”,  Jagodę Szelc reżyserką filmu „Wieża. Jasny dzień.”    Jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych pod przewodnictwem Xawerego Żuławskiego uznał, że Norman Leto w swoim filmie pokazuje rozmach i oryginalną wizję zrealizowaną bez kompleksów dzięki której po wyjściu z kina czujemy się wzbogaceni. Nagrodę imienia Stanisława Różewicza za reżyserię otrzymał Paweł Maślona reżyser „Ataku paniki” za finezyzjne panowanie nad wielowątkową opowieścią, która wzrusza, bawi i przeraża. Z kolei Jantar 2018 za scenariusz powędrował do Jagody Szelc – reżyserki i scenarzystki filmu „Wieża. Jasny dzień.”. Zdaniem jurorów jest to scenariusz, dzięki któremu powstał najbardziej tajemniczy i kontrowersyjny film tego festiwalu.   Nagrody aktorskie za najlepszą rolę kobiecą i męską trafiły do Magdaleny Popławskiej – za rolę w filmie „53 wojny” oraz Grzegorza Damięckiego za „Podatek od miłości”. Odkryciem aktorskim okrzyknięto Bartłomieja Kotschedoffa za rolę w filmie „Atak paniki”. Kompozytor Radzimir Dębski otrzymał Jantara 2018 za muzykę do debiutu Pawła Maślony. Z kolei Jantarem za zdjęcia nagrodzono Łukasza Gutta – autora zdjęć do filmu „Serce miłości”. Jury Młodzieżowe najlepszym filmem uznało „53 wojny” Ewy Bukowskiej, z kolei Nagroda Dziennikarzy powędrowała do Pawła Maślony. Publiczność koszalińska uznała, że Nagroda Publiczności powinna trafić do „Podatku od miłości” Bartłomieja Ignaciuka.    W Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych Jantara 2018 za najlepszy film fabularnych otrzymał Jakub Radej za film „Sweet Home Czyżewo”, za najlepszy film dokumentalny Natalia Koniarz i Stanisława Cuske za „Tamę”, z kolei najlepszym filmem animowanym uznano „Błoto” Alicji Błaszczyńskiej. Adam Suzin za zdjęcia do filmu „Drżenia” Dariusza Bodzaka odebrał Jantara 2018 za najlepsze zdjęcia oraz Nagrodę Heliograf Rental House z przeznaczeniem na sprzęt zdjęciowy i oświetleniowy do kolejnego filmu, a montażystka Izabela Pająk otrzymała Jantara 2018 za montaż filmu „Pisze do Ciebie, kochanie” w reż. Magdaleny Szymków. Jurorzy pod przewodnictwem Anny Jadowskiej wręczyli także trzy wyróżnienia: Katarzynie Ewie Żak za dokument „Świat Marysi”, Zuzannie Stach za animację „Wyspa” oraz Sebastianowi Weberowi za dokument „Gość”.    Nagroda marki dr Irena Eris za odkrycie reżyserskie trafiła do Emi Buchwald za film „Heimat”. Reżyserka odebrała również Nagrodę Dziennikarzy dla najlepszego filmu krótkometrażowego. Telewizja Canal+ przyznała trzy nagrody: Maciejowi Kawalskiemu za film „Atlas”, Filipowi Drzewieckiemu za „Odprawę” oraz Zuzannie Stach za „Wyspę”. Nagroda Specjalny Legalnej Kultury trafiła do Michała Hortysia za film „Siostry”.      O nagrody w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych walczyło 11 tytułów, z kolei w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych 52 tytuły: 20 fabuł, 20 dokumentów i 12 animacji.    Nagroda Publiczności za film pełnometrażowy dla filmu „Podatek od miłości” w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka. Nagrodę odbierają: aktorka Aleksandra Domańska i Anna Waśniewska - Gill - producentka. JANTAR 2018 im. Stanisława Różewicza za reżyserię dla Pawła Maślony za film „Atak paniki”. Nagrodę odbierają Jan Kwieciński – producent filmu oraz Bartłomiej Kotschedoff - aktor i współautor scenariusza.  JANTAR 2018 za scenariusz dla Jagody Szelc za scenariusz filmu „Wieża. Jasny dzień”   JANTAR 2018 za główną rolę kobiecą dla Magdaleny Popławskiej za rolę w filmie „53 wojny”. Nagrodę odbiera Ewa Bukowska – reżyserka filmu. JANTAR 2018 za zdjęcia dla Łukasza Gutta za zdjęcia do filmu „Serce miłości”. Nagrodę odbiera Kuba Kosma – producent filmu. JANTAR 2018 za odkrycie aktorskie dla Bartłomieja Kotschedoffa za rolę w filmie „Atak paniki”   JANTAR 2018 za muzykę dla Radzimira Dębskiego za muzykę do filmu „Atak paniki”. Nagrodę odbierają Jan Kwieciński – producent filmu oraz Bartłomiej Kotschedoff - aktor i współautor scenariusza. JANTAR 2018 za krótkometrażowy film fabularny dla filmu „Sweet Home Czyżewo” w reżyserii Jakuba Radeja   JANTAR 2018 za krótkometrażowy film dokumentalny dla filmu „Tama” w realizacji Natalii Koniarz i Stanisława Cuske   JANTAR 2018 za krótkometrażowy film animowany dla filmu „Błoto” w reżyserii Alicji Błaszczyńskiej   JANTAR 2018 za zdjęcia do filmu krótkometrażowego dla Adama Suzina za film „Drżenia”. Nagrodę odbiera Dawid Bodzak - reżyser filmu. Nagroda Dziennikarzy za film krótkometrażowy dla filmu „Heimat” w reżyserii Emi Buchwald  Nagroda Specjalna Legalnej Kultury w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych dla filmu „Siostry” w reżyserii Michała Hytrosia  Nagroda Jury Młodzieżowego dla filmu „53 wojny” w reżyserii Ewy BukowskiejNagroda Canal+ za dokumentalny film krótkometrażowy dla Filipa Drzewieckiego za film „Odprawa”.Nagroda Canal+ za fabularny film krótkometrażowy dla Macieja Kawalskiego za film „Atlas”. Nagrodę odbiera Jerzy Kapuściński - dyrektor artystyczny Studia Munka.Nagroda Canal+ za animowany film krótkometrażowy dla Zuzanny Stach za film „Wyspa”. Nagrodę w imieniu reżyserki odbiera Marcin Podolec.Wyróżnienie w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych dla filmu „Świat Marysi” w reżyserii Katarzyny Ewy Żak. Nagrodę w imieniu reżyserki odbiera Jakub Radej. Wyróżnienie w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych dla filmu „Gość” w reżyserii Sebastiana Webera Wyróżnienie w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych dla filmu „Wyspa” w reżyserii Zuzanny Stach. Nagrodę w imieniu reżyserki odbiera Marcin Podolec. JANTAR 2018 za montaż filmu krótkometrażowego dla Izabeli Pająk za montaż filmu „Piszę do ciebie, kochanie”. Nagrodę w imieniu laureatki odbiera Józefina Gocman.
19 Czerwca 2018 godz. 5:35
Ala, film: Dominik Wasilewski
 

Koszalin: Sześć filmowych dni

- Odwaga, waleczność i niezgoda na konformizm to przymiot każdego obywatela, a szczególnie tego, który mieni się twórcą, artystą - powiedział podczas uroczystego otwarcia 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film .Janusz Kijowski, dyrektor festiwalu. - Odwaga zaczyna kosztować twórców coraz więcej. Żyjemy w kraju w którym skraca się kadencję sędziów, w którym dewastuje się Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, zmienia się dyrekcję Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - dodał. Tutaj wszystko się zaczyna! Szczerość płynąca z ekranu i „szczerość za szczerość” płynąca z widowni. Nie ma lepszej recepty na to, aby nasze filmy nie utraciły swojego powabu i swojej „młodości” – mówi Dyrektor Programowy Festiwalu Janusz Kijowski. Tegoroczna edycja to 11 filmów w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz 52 tytuły w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych. W programie także debiuty zagraniczne, pełnometrażowe dokumenty, filmy jurorów, Teatroteka oraz Retrospektywa Marka Koterskiego. Reżyser osobiście wybrał pięć filmów, które zostaną zaprezentowane festiwalowej publiczności. – dodaje Liwia Mądzik Wicedyrektor Programowa Festiwalu.    Marek Koterski będzie gościem specjalnym tegorocznego festiwalu i 23 czerwca spotka się z koszalińską publicznością. Wraca na Festiwal Młodzi i Film po ponad trzydziestu latach – w 1985 roku debiutował w Koszalinie filmem „Dom wariatów”, za którego otrzymał Jantara. Dla mnie to też wspaniałe, że będę gościem Festiwalu na którym wszystko, co dobre się zaczęło. Jestem tym radośnie zaszczycony – mówi Marek Koterski.   Gośćmi festiwalu będą również Magdalena Berus, Jowita Budnik, Janusz Chabior, Aleksandra Domańska, Dobromir Dymecki, Jakub Gierszał, Anna Karczmarczyk, Bartłomiej Kotschedoff, Barbara Kurzaj, Marta Nieradkiewicz, Dawid Ogrodnik, Michał Żurawski,  Agnieszka Suchora, Szymon Piotr Warszawski, Zofia Wichłacz oraz Michał Żurawski. Ponadto w Festiwalu udział wezmą reżyserzy oraz ekipy filmów konkursowych. Łącznie do Koszalina przyjedzie blisko pół tysiąca gości. Filmy ocenią jurorzy pod przewodnictwem Xawerego Żuławskiego oraz Anny Jadowskiej. Wśród tegorocznych składów jurorskich znalazło się wielu laureatów poprzednich edycji Festiwalu: operatorka Weronika Bilska, reżyser Bartosz M. Kowalski oraz reżyserki Aleksandra Terpińska i Marta Prus. Najlepsze filmy 37. Festiwalu Młodzi i Film wybiorą również Wojciech Pszoniak, Grażyna Plebanek, Natalia Fiedorczuk-Cieślak oraz Wojciech Leszczyński. Poza nagrodami regulaminowymi filmowcy mają szanse również na Nagrodę Publiczności, Nagrodę Jury Młodzieżowego, Nagrody Dziennikarzy oraz Nagrody Specjalne dla filmów krótkometrażowych: Canal+ , Marki dr Ireny Eris oraz Legalnej Kultury.    Program 37. MiF
11 Czerwca 2018 godz. 5:49
ekoszalin za CK 105
 

Śpiewać każdy może!

11 Czerwca 2018 godz. 4:12
Ala za CK 105
 

Program 37 KFDF Młodzi i Film

18 bm. o godz. 19.00 rozpocznie się uroczyste otwarcie 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych. Podczas otwarcia wyświetlony będzie film Piotra Domalewskiego „Cicha Noc”. Program: PONIEDZIAŁEK 18.06.2018 Kino Kryterium19:00 Gala otwarcia 37. KFDF Młodzi i Film,w programie „Cicha Noc”, reż. Piotr Domalewski, 97’,sekcja: KalejdoskopWTOREK 19.06.2018 Kino Kryterium10:30 Konkurs krótkometrażowy: blok I, 75’MVP, reż. Artur Marcol, 4’ (animacja)Casting, reż. Klaudia Kęska, 18’ (dokument)Backfist, reż. Tadeusz Chudy, 27’ (fabuła)Wehikuł czasu, reż. Jan Bujnowski, 26’ (dokument)12:00 Konkurs pełnometrażowy:Photon, reż. Norman Leto, 107’14:00 Konkurs krótkometrażowy: blok II, 73‘Techno, reż. Tadeusz Łysiak, 24’ (fabuła)Wyspa, reż. Zuzanna Stach, 8’ (animacja)Piszę do Ciebie, kochanie, reż. Magdalena Szymków,26’ (dokument)U mnie wszystko dobrze, reż. Sylwia Rosak,15’ (fabuła)15:20 Konkurs pełnometrażowy:Catalina, reż. Denijal Hasanović, 98’sekcja: Filmy jurorów17:15 Locus, reż. Anita Kwiatkowska-Naqvi, 10’,Mów do mnie, reż. Marta Prus, 44’,Najpiękniejsze fajerwerki ever, reż. AleksandraTerpińska, 30’,19:00 Konkurs krótkometrażowy: blok III, 79’Kobieta budzi się rano, reż. Olga Chajdas, 15’ (fabuła)Świat, który uleciał na grzbiecie krowy, reż. WojciechA. Hoffmann, 7’ (animacja)Rodzina, reż. Patrycja Widłak, 29’ (dokument)Atlas, reż. Maciej Kawalski, 28’ (fabuła)20:30 Konkurs pełnometrażowy:Reakcja łańcuchowa, reż. Jakub Pączek, 78’Bałtycka Galeria Sztuki - po każdej projekcji filmu konkursowego zapraszamy na spotkanie z twórcami z cyklu „Szczerość za szczerość”Club 10515:30 Nie ma, reż. Natalia Sołtysik, 63’,sekcja: TeatrotekaKino Alternatywa11:30 Niebo bez gwiazd, reż. Katarzyna Dąbkowska-Kułacz,52’,sekcja: Na dłuższą metę. Debiut dokumentalny;po projekcji spotkanie z reżyserką sekcja: 10 lat Studia Munka13:30 60 kilo niczego, reż. Piotr Domalewski, 27’,Trzy rozmowy o życiu, reż. Julia Staniszewska, 24’,Romantik, reż. Mateusz Rakowicz, 21’,sekcja: Kalejdoskop oraz prezentacja festiwaludokumentART15:00 Half-life in Fukushima, reż. Mark Olexa, FrancescaScalisi, 61’,17:15 Bloki, reż. Konrad Królikowski, 80’,sekcja: Zachodniopomorski Fundusz Filmowy„Pomerania Film”18:45 Dom wariatów, reż. Marek Koterski, 93’,sekcja: Retrospektywa20:30 Bliskość, reż. Kantemir Bałagow, 118’,sekcja: Debiuty zagraniczneTeatr Variete Muza20:30 Dlaczego jest tak ciemno, reż. Paweł Parczewski, 20’,sekcja: Teatralne Debiuty Aktorskie20:50 Zawód: aktor. Spotkanie z Jowitą Budnik ŚRODA 20.06.2018 Kino Kryterium10:30 Konkurs krótkometrażowy: blok IV, 71’No weź Kasia, co ci szkodzi, reż. AleksandraFilipowicz, Konrad Ożgo, 7’ (animacja)Odbicie, reż. Emilia Zielonka, 30’ (fabuła)Starość niedobro, reż. Zuzanna Karpińska,14’ (dokument)Świat Marysi, reż. Katarzyna Ewa Żak, 20’ (dokument)12:00 Konkurs pełnometrażowy:Podatek od miłości, reż. Bartłomiej Ignaciuk, 101’14:00 Konkurs krótkometrażowy: blok V, 100’Mrówka wychodzi za mąż, reż. Michał Poniedzielski,15’ (animacja)Sweet Home Czyżewo, reż. Jakub Radej, 28’ (fabuła)Tort, reż. Małgorzata Goździk, 18’ (dokument)Radwan, reż. Teresa Czepiec, 15’ (dokument)Szczęście, reż. Maciej Buchwald, 24’ (fabuła)16:00 Konkurs pełnometrażowy:Wieża. Jasny dzień., reż. Jagoda Szelc, 106’18:00 Konkurs krótkometrażowy: blok VI, 87’TeBelgeza, reż. Tessa Was, 3’ (animacja)Gwiazda Piołun, reż. Adelina Borets, 14’ (dokument)Saszka, reż. Katarzyna Lesisz, 26’ (fabuła)Dzień pierwszy, reż. Daniel Banaczek, 28’ (dokument)Wakacje, reż. Filip Bojarski, 16’ (fabuła)19:45 Konkurs pełnometrażowy:Atak paniki, reż. Paweł Maślona, 99’Bałtycka Galeria Sztuki - po każdej projekcji filmu konkursowego zapraszamy na spotkanie z twórcami z cyklu „Szczerość za szczerość”Club 10512:30 Papaya Young Directors – prezentacja założeńkonkursu oraz zwycięskich filmów14:30 Mleczny brat, reż. Vahram Mkhitaryan, 30’,Więzi, reż. Zofia Kowalewska, 19’,Moloch, reż. Szymon Kapeniak, 33’,sekcja: 10 lat Studia Munka16:30 Dziecko, reż. Barbara Białowąs, 45’,sekcja: Teatroteka18:00 Rozwijaj swój talent, wzmacniaj kompetencje –warsztaty dla profesjonalistów w ramach unijnegoprogramu Kreatywna EuropaKino Alternatywa10:45 Życie wewnętrzne, reż. Marek Koterski, 86’,sekcja: Retrospektywa12:30 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Reakcja łańcuchowa, reż. Jakub Pączek, 78’14:00 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Catalina, reż. Denijal Hasanowić, 98’16:00 Over the Limit, reż. Marta Prus, 74’,sekcja: Na dłużsżą metę. Debiut dokumentalny;po projekcji spotkanie z reżyserką18:15 Okna, okna, reż. Wojciech Solarz, 62’sekcja: Kalejdoskop19:30 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Photon, reż. Norman Leto, 107’Teatr Variete Muza20:30 Zawód: aktor. Spotkanie z Dawidem Ogrodnikiem22.00 Koncert: The Fruitcakes CZWARTEK 21.06.2018 Kino Kryterium10:30 Konkurs krótkometrażowy: blok VII, 78’Błoto, reż. Alicja Błaszczyńska, 13’ (animacja)Odprawa, reż. Filip Drzewiecki, 19’ (dokument)Le Monde, reż. Gaweł Dykas, 30’ (fabuła)Wycinka, reż. Zuzanna Gracjewicz, 16’ (dokument)12:15 Konkurs pełnometrażowy:Dzień czekolady, reż. Jacek Piotr Bławut, 85’14:15 Konkurs krótkometrażowy: blok VIII, 82’Users, reż. Jakub Piątek, 30’ (fabuła)Sen Leocadii, reż. Krzysztof Nowicki, 18’ (dokument)Zjazd, reż. Jerzy Tabor, 4’ (animacja)Gość, reż. Sebastian Weber, 30’ (dokument)16:30 Konkurs pełnometrażowy:53 wojny, reż. Ewa Bukowska, 82’18:30 Konkurs krótkometrażowy: blok IX, 90’Relax, reż. Agnieszka Elbanowska, 26’ (fabuła)Ostatni przystanek księżyc, reż. Birute Sodeikate,9’ (animacja)Heimat, reż. Emi Buchwald, 24’ (fabuła)Wnętrze lwa, reż. Karol Lindholm, 12’ (dokument)Siostry, reż. Michał Hytroś, 19’ (dokument)20:15 Konkurs pełnometrażowy:Zgoda, reż. Maciej Sobieszczański, 87’Bałtycka Galeria Sztuki - Po każdej projekcji filmu konkursowego zapraszamy na spotkanie z twórcami z cyklu „Szczerość za szczerość”Club 10510:00 Opracowania muzyczne w filmie współczesnym– warsztaty otwarte14:15 Sprawa Rity G., reż. Daria Kopiec, 54’,sekcja: Teatroteka15:30 Pełne zanurzenie: wideo 360 i cinematic VR- wykład poświęcony wirtualnej rzeczywistościsekcja: 10 lat Studia Munka17.30 Punkt wyjścia, reż. Michał Szcześniak, 26’,Ciemnego pokoju nie trzeba się bać, reż. KubaCzekaj, 38’,Mazurek, reż. Julia Kolberger, 31’,Kino Alternatywa10:30 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Podatek od miłości, reż. Bartłomiej Ignaciuk, 101’12:30 Dzień świra, reż. Marek Koterski, 93,sekcja: Retrospektywa14:15 Ostatnia lekcja, reż. Grzegorz Zariczny, 52’,sekcja: Na dłuższą metę. Debiut dokumentalny;po projekcji spotkanie z reżyserem i autorką zdjęć,Weroniką Bilską16:30 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Atak paniki, reż. Paweł Maślona, 99’18:30 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Wieża. Jasny dzień., reż. Jagoda Szelc, 106’20:30 Ludzie, którzy nie są mną, reż. Hadas Ben Aroya, 80’,sekcja: Debiuty zagraniczneTeatr Variete Muza20:30 Zawód: aktor. Spotkanie z Szymonem PiotremWarszawskim i Aleksandrą Domańską22:00 Koncert: Łona, Webber & The Pimps PIĄTEK 22.06.2018 Kino Kryterium10:30 Konkurs krótkometrażowy: blok X, 86’Uniwersam Grochów, reż. Tomasz Knittel,39’ (dokument)Nieprzemakalny, reż. Nadim Suleiman, 19’ (fabuła)Norma, reż. Agata Mianowska, 7’ (animacja)Wonder Girls, reż. Anastazja Dąbrowska, 21’ (fabuła)12:30 Konkurs pełnometrażowy:Serce miłości, reż. Łukasz Ronduda, 78’14:00 Konkurs krótkometrażowy: blok XI, 104’Drżenia, reż. Dawid Bodzak, 21’ (fabuła)Proszę o ciszę, reż. Eri Mizutani, 26’ (dokument)Na zdrowie, reż. Paulina Ziółkowska, 5’ (animacja)Córka, reż. Mara Tamkovich, 30’ (fabuła)Tama, realizacja Natalia Koniarz, Stanisław Cuske,22’ (dokument)16:00 Konkurs pełnometrażowy:Odnajdę cię, reż. Beata Dzianowicz, 83’18:00 Konkurs krótkometrażowy: blok XII, 89’Colaholic, reż. Marcin Podolec, 11’ (animacja)Ukołysz mnie, reż. David Tejer, 30’ (fabuła)Jak zostać papieżem?, reż. Justyna Mytnik,16’ (dokument)Tsantsa, reż. Robin Lipo, 32’ (fabuła)19:45 Świt, reż. Laila Pakalnina, 90’,sekcja: Kalejdoskop21:15 Rola zdjęć w budowaniu narracji filmowej– spotkanie z Wojciechem Staroniem, laureatemnagrody PSC, autorem zdjęć do filmu „Świt”Bałtycka Galeria Sztuki - po każdej projekcji filmu konkursowego zapraszamy na spotkanie z twórcami z cyklu „Szczerość za szczerość”Club 10511:30 Spalenie Joanny, reż. Agata Baumgart, 51’,sekcja: Teatroteka13:00 Polski Instytut Sztuki Filmowej: szanse dla młodychtwórców. Spotkanie z dyrektorem PISF Radosławem Śmigulskim i kierownikiem Działu Produkcji Filmoweji Rozwoju Projektów Filmowych MałgorzatąSzczepkowską-Kalembą15:30 Otwarcie, reż. Piotr Adamski, 30’,Gwizdek, reż. Grzegorz Zariczny, 17’,Koleżanki, reż. Sylwester Jakimow, 33’,sekcja: 10 lat Studia Munka17:30 Shorty - trampolina do…? Panel Studia MunkaKino Alternatywa11:00 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Dzień czekolady, reż. Jacek Piotr Bławut, 85’12:45 Wszyscy jesteśmy Chrystusami, reż. Marek Koterski,105’,sekcja: Retrospektywa14:45 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Zgoda, reż. Maciej Sobieszczański, 87’16:30 Call me Tony, reż. Klaudiusz Chrostowski, 58’.Na dłuższą metę. Debiut dokumentalny;po projekcji spotkanie z reżyserem18:30 Sami Blood, reż. Amanda Kernell, 110’,sekcja: Debiuty zagraniczne20.30 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:53 wojny, reż. Ewa Bukowska, 82’Teatr Variete Muza20:30 Zawód: aktor. Spotkanie z Michałem Żurawskim22:00 Koncert: Hańba!Restauracja Meduza (Mielno)11:00 Warsztaty operatorskie z Arkadiuszem Tomiakiem.Wstęp wolny SOBOTA 23.06.2018 Kino Kryterium11:30 Dzikie róże, reż. Anna Jadowska, 93’,sekcja: Filmy jurorów13:30 Baby są jakieś inne, reż. Marek Koterski, 90’,sekcja: Retrospektywa15:00 Spotkanie z reżyserem Markiem Koterskim17:00 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Odnajdę cię, reż. Beata Dzianowicz, 83’22:30 Pokaz filmów nagrodzonych w 37. KFDF Młodzi i FilmClub 10512:00 Dzielni chłopcy, reż. Szymon Waćkowski, 55’,sekcja: TeatrotekaKino Alternatywa16:00 Konkurs pełnometrażowy. Druga szansa:Serce miłości, reż. Łukasz Ronduda, 78’17:30 Star Boys, reż. Visa Koiso-Kanttila, 82’,sekcja: Debiuty zagraniczneSala konferencyjna hotelu Meduza (Mielno)11:30 Panel o możliwościach telewizyjnych dla młodychtwórców, którego gośćmi będą przedstawicieleCanal+, TVN oraz TVPFilharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki20:00 Gala zakończenia 37. KFDF Młodzi i Film    
7 Czerwca 2018 godz. 14:20
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Noc Archiwów – zobacz program

W sobotę 9 czerwca na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie poczujecie moc wrażeń, jakie placówka przygotowała dla wszystkich uczestników "Nocy Archiwów 2.0" w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów. Od godz. 16.00 zapraszamy do fenomenalnej Strefy Dla Dzieci, w której szykujemy cały ogrom aktywności przeznaczonych dla całej rodziny - Archibajkom, Archigrom i Archizabawom nię będzie końca aż do północy!   Od 16.30 zobaczycie i usłyszycie Polskie Radio Koszalin w akcji na żywo ze strefy medialnej, w której możecie spodziewać się całej masy hitów z tekstem i kontekstem w audycji "Kołozwrotek" z redaktorem Arkadiuszem Wilmanem.   Od 18 ruszamy na Was z całą masą archiwaliów, które po prostu musicie zobaczyć... unikatowe nagrania, filmy, fotografie, mapy, plany, publikacje... i cały ogrom wydarzeń wokół nich.   Od godz. 18 otwieramy wszystkie strefy: - 17.30 – parada zabytkowych aut ze Stowarzyszeniem Klasyczny Koszalin, wyjazd spod koszalińskiego Amfiteatru, przejazd ulicami Zwycięstwa, Krakusa i Wandy, Połczyńską aż do siedziby Archiwum   - 18.00 mocne wejście ze Stowarzyszeniem Aktorzy po Godzinach - archiwum muzyczne, a w nim m. in. Minigiełda Płytowa GraMuzyka z redaktorem Mariuszem Rodziewiczem, niepublikowane wcześniej archiwa muzyczne zespołów Gdzie Cikwiaty i Ten Dollars, spotkanie "Partia z piosenką, piosenka z partią" z dr Karoliną Bittner z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, wyjątkowy, niepowtarzalny koncert Żeńskiego Chóru Kameralnego KANON z Cewlina, który zaprezentuje nam repertuar klasyczny oraz współczesny oraz arcyciekawa wystawa "Z archiwum koszalińskiego rocka". Gwarantujemy, że każdy - grajek, pancur, audiofil i meloman znajdzie dla siebie miejsce i odpowiednie dźwięki! - archiwum filmowe bezpieki pt. "Agenci i nie tylko, czyli filmoteka IPN" z Radosławem Pobożym z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - archiwum fotograficzne w atelier fotograficznym Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego "Odkrywcy, a także niesamowite archiwalia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego - archiwum ze skrzyni folklorem kaszubksim malowanej ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim - a w nim opowieści i gawędy o wszystkim, co Kaszuba dotyczy, prelekcja multimedialna "Wielki herb Państwa Gryfitów", koncert zespołu Ziemia Bobolicka, pokazy rękodzieła kaszubskiego - archiwum motoryzacji ze Stowarzyszeniem Klasyczny Koszalin - archiwum granic z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - archiwum kościelne pełne tajemnic z Parafią Luterańską w Koszalinie - archiwa rodzinne, czyli warsztaty genealogiczne i rozstrzygnięcie konkursu genealogicznego "Wszyscy jesteśmy rodzinnymi archiwistami" - powrót do bajkowego archiwum, a w nim bajki, jakich współczesne dzieci nie znają, ale większość z nas dobrze pamięta! - archiwum satyry na wystawie rysunków Bogusława Małuseckiego, szefa wszystkich szefów w gliwickim oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach - archiwum smaku z Pracownią Lodów, JAKO TACO, Szprycha Café i Domem Miłosierdzia Bożego w Koszalinie - a na koniec, archiwum historii mówionej z magicznym filmem "Na psa urok" A to wszystko dzięki doskonałej współpracy z naszymi partnerami - Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Przystankiem Historia Koszalin, Starostwem Powiatowym w Koszalinie, Starostą Powiatu Koszalińskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, Prezydentem Miasta Koszalina Piotrem Jedlińskim, MPS International Koszalin, Narodowym Archiwum Cyfrowym