Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Dziś sesja. Radni uchwalą nowe stawki za wodę i ścieki

2017-11-20 06:09:00 Ala za Urząd Miejski
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Koszalinie będą głosowane m.in. nowe taryfy za wodę i ścieki. Te mają wzrosnąć średnio o 3 procent. Proponuje się, że za wodę gospodarstwa domowe i odbiorcy wody na cele socjalno - bytowe -płacić będą 3,49 zł /m3, a za odprowadzanie ścieków socjalno - bytowe - 4,66 zł/m3. Ceny te podlegają zwiększeniu o podatek od towarów i usług i obowiązywać mają w okresie o 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
  1. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku:

             - opinia Komisji Spraw Społecznych,

             - opinia Komisji Kultury,

             - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

2. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok:

   - opinia Komisji Spraw Społecznych,

             - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

3.  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

             - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

4. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Koszalińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koszalinie:

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów,           

             - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

5. w sprawie udzielenia dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych: XIX-wieczne neogotyckie organy znajdujące się w Kościele Katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie:

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów.          

6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów. 

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2017 – 2033:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów.

8.   w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin:

               - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ulicy Stanisława Staszica:

             - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

10. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym   dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczba punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

11. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

              - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

12. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie:

 - opinia Komisji Spraw Społecznych.

13. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących przyszłości stadionu im. Stanisława Figasa przy ul. Fałata w Koszalinie:

              - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego. 

14. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koszalinie:

               opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego. 

15. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom:  

    opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego. 

16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina:

              - opinia Komisji Rewizyjnej. 

 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Czas dla Rad Osiedli.
12. Trybuna Obywatelska – godz. 16:00.

13. Zamknięcie sesji.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Dzisiaj podpisanie umowy na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km

18 Marca 2018 godz. 5:18 ekoszalin za Centrum Prasowe Wojewody, GDDKiA
W poniedziałek o godz. 10.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie podpisana zostanie umowa na realizację dokumentacji projektowej dla drogi S11 na odcinku Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną też kwestie związane z realizacją pozostałych fragmentów drogi S11  w naszym regionie.  W uroczystości udział weźmie: Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski, Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA oraz przedstawiciele projektanta. . Podstawowe informacje o inwestycji - długość – około 23 km - obecny etap – w przygotowaniu   etap zrealizowany: decyzja środowiskowa: 03.10.2011 (ostateczna 07.11.2011)   II. Opis inwestycji:   1. Przebieg drogi Droga S-11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Bobolic do Szczecinka będzie zaczynał się za węzłem Bobolice drogi S11, natomiast kończyła na włączeniu w obwodnicę Szczecinka.   2. Podstawowe parametry techniczne - klasa drogi: S (droga ekspresowa)- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h- szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m- szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m- szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m- szerokość pasa dzielącego: 5,00 m- skrajnia pionowa: min. 4,70 m- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś   3. Zakres inwestycji Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.   4. Wariant przebiegu drogi Na etapie opracowywania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskwoego analizowano 6 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11.W wydanej 3 października 2011 roku decyzji środowiskowej został wybrany wiariant 6 przebiegu drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek.   Opis przebiegu wybranego wariantu:   Wariant 6: rozpoczyna się w km 0+000 (za węzłem „Koszalin”, stanowiącym skrzyżowanie S6 i S11), natomiast koniec w km ok. 36+718 wariantu VI. Na początkowym przebiegu do km ok. 2+000 droga ekspresowa przebiega w sąsiedztwie obszarów zabudowanych. Na dalszym przebiegu, aż do km ok. 8+000 biegnie przez niezabudowane tereny otwartych pól i łąk. W km ok. 9+754, planowany jest obustronny MOP. Na odcinku od km ok. 8+000 do km ok. 9+500 droga przebiega przez niewielki kompleks leśny. Następnie, aż do km ok. 14+500 ponownie przebiega przez tereny otwarte. Na odcinku od km ok. 14+700 do km ok. 15+250 biegnie na estakadzie przez obszar Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. Po przekroczeniu rzeki Radwi w km ok. 15+227 , aż do km ok. 17+600 droga ekspresowa przebiega przez tereny leśne, aby następnie ponownie wkroczyć w tereny otwarte. W km ok. 22+900 wkracza ponownie na tereny leśne i omijając od strony południowej lotnisko w Zegrzu Pomorskim i opuszcza tereny leśne w km ok. 31+750. W km ok. 32+760, na terenach otwartych planowany jest obustronny MOP. Następnie droga ekspresowa przebiegać będzie skrajem terenów leśnych, aby za miejscowością Kłanino włączyć się w przebieg wariantu 5 drogi ekspresowej.   ...