Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Koszalin w liczbach

2014-03-26 15:52:00 Paweł Kaczor / info. UM Koszalin/GUS / fot. koszalin.pl
Jaką powierzchnie ma Koszalin? Jak długa jest sieć komunikacyjna? Ile wynosi łączna długość sieci gazowniczej? Ile wynosi zadłużenie na 1 mieszkańca? Ilu prezydentów miał Koszalin od 2000r.? Na ile jednostek podzielone jest nasze miasto? – te i wiele innych informacji znajdziecie Państwo poniżej.
Podział miasta Koszalina na osiedla
i jednostki strukturalne / źródło: UM Koszalin

Koszalin swoich obszarem zajmuje powierzchnie 9834 ha, co stanowi ok. 0,43% powierzchni całego województwa. Łączna długość granic administracyjnych naszego miasta wynosi 73 km. Liczba ludności Koszalina, na dzień 31 grudnia 2012r., wynosiła 109 343 mieszkańców. Na 1 km kw. w mieście przypadło 1 112 mieszkańców. Obszar miasta podzielony jest na 6 jednostek strukturalnych, w tym 5 jednostek obszarowych (centrum, południe, zachód, północ, wschód), a także obszar komunikacyjny, w którego granicach znajduje się podstawowa sieć drogowa i tereny kolejowe. Jednocześnie obszar w granicach administracyjnych Koszalina został podzielony na 17 osiedli.

 

Podział gruntów w granicach administracyjnych miasta przedstawia się następująco: 37% - lasy, 34% - użytki rolne, 7% - drogi, 1% - inne komunikacyjne (w tym kolejowe), 1% -

Wykaz gruntów w granicach
administracyjnych Miasta / źródło: UM Koszalin

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 1% - wody, 19% - pozostałe grunty (w tym budowlane). Tereny zielone miasta stanowią 38,32% jego powierzchni. W ich skład wchodzi m.in. las komunalny, zieleń przyuliczna, 7 parków miejskich oraz skwery i zieleńce. W graniach Koszalina występuje 67 punktowych i 13 przestrzennych form ochrony przyrody. Wody podziemne w mieście charakteryzują się II klasą jakości (wody dobrej jakości). Woda rzeki Dzierżęcinki ma III i IV klasę czystości, zaś Jezioro Lubiatowskie – III.

 

Według danych z 31.12.12r., w populacji mieszkańców kobiety (57 614) przeważają nad mężczyznami (51 729). Zatem na

Uczniowie na poszczególnych poziomach
kształcenia w latach szkolnych od 2001/2002
do 2012/2013 / źródło: UM Koszalin

100 mężczyzn przypada 111 kobiet. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 15,6% całości, produkcyjnym – 64%, zaś poprodukcyjnym – 20,4%. Warto dodać, że osób pracujących jest 30 705, natomiast bezrobotnych zarejestrowanych – 6 037. Zatem udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,6%. W latach 2000-2011 nastąpiła poprawa w zakresie bezpieczeństwa, m.in. zmniejszyła się liczba stwierdzonych przestępstw (o ok. 21%), wzrosła wykrywalność przestępstw (o ok. 50%), zmniejszyło się zagrożenie przestępczością kryminalną (o ok. 35%) oraz wrosło bezpieczeństwo na drogach (o ok. 70%).

 

Ilość obiektów sportowych na przestrzeni
lat 2001-2012 / źródło: UM Koszalin

W okresie 2001-2012 pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało objętych średnio rocznie 3 375 rodzin (7 242 osób). Na terenie miasta funkcjonuje 59 przychodni, 27 praktyk lekarskich, 40 aptek ogólnodostępnych oraz 4 placówki stacjonarnej pomocy społecznej (stan na 31.12.12r.). W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Miasto Koszalin była organem prowadzącym dla 19 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 5 liceów ogólnokształcących, 14 techników, 7 zasadniczych szkół zawodowych, 2 placówek szkolnictwa specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, bursy międzyszkolnej, internatu, Pałacu Młodzieży, Centrum Kształcenia Ustawicznego (z różnymi typami szkół dla dorosłych) i dla

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne
w Koszalinie w latach 2000-2012 / źródło: UM Koszalin

Szkolenia Schroniska Młodzieżowego.

 

Na terenie miasta działa kilku operatorów telekomunikacyjnych (w tym telefonii komórkowej) świadczących usługę dostępu do Internetu. Ponadto na terenie Koszalina funkcjonuje ok. 40 punktów dostępu do Internetu typu Hotspot (stan na kwiecień 2013r.). W naszym mieście znajduje się 11 placówek bibliotecznych, 2 kina, 2 muzea oraz 4 galerie i salony sztuki. Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje 37 klubów sportowych oraz 52 sekcje sportowe, a ich liczba członków wynosi 3 131 (stan na 31.12.12r.). W 2012r. na terenie miasta, w systemie

Struktura podmiotów gospodarki narodowej
w Koszalinie w latach 2000-2012 / źródło: UM Koszalin

REGON zarejestrowanych było 447 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Ponadto w 2012r. zarejestrowanych było 18 373 podmiotów gospodarczych, z czego 97% wszystkich podmiotów gospodarczych należało do sektora prywatnego.

 

Na trenie Koszalina znajduję się 10 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 5 hoteli, 1 schronisko młodzieżowe, 1 motel, 2 inne obiekty hotelowe oraz 1 obiekt niesklasyfikowany. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 19 obiektów niebędących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Zestawienie długości dróg publicznych
w gminie Koszalin / źródło: UM Koszalin

Łączna długość dróg publicznych w Koszalinie wynosi 220,7 km. Największy odsetek stanowią drogi gminne (52,5%) i drogi powiatowe (33,2%). W sumie tworzą one 85,6% ogólnej długości wszystkich dróg. Na terenie miasta istnieje 178 stanowisk postojowych typu „taxi” i 14 typu „taxi bagażowe”. Miasto zapewnia 9 930 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 267 dla pojazdów uprzywilejowanych (stan na kwiecień 2013r.).

 

Na terenie miasta usługi transportu drogowego świadczy Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Posiadany potencjał transportowy, według danych z kwietnia 2013r., obejmuje 64 pojazdy, z czego 77% to autobusy niskopodłogowe, dodatkowo 100% to autobusy spełniające normy EURO. Sieć komunikacyjna obejmuje 14 linii o łącznej długości

Syntetyczne zestawienie budżetu Koszalina
w latach 2000-2012 (tys. zł) / źródło: UM Koszalin

156,29 km. Ponadto przez Koszalin przebiegają 2 jednotorowe linie kolejowe. System kanalizacji na terenie miasta obejmuje swoim zasięgiem 95% obszaru Koszalina, w tym 20% to kanalizacja ogólnospławna, a 75% - kanalizacja rozdzielcza.

 

Łączna długość sieci gazowniczej wynosi 259,6 km (stan na kwiecień 2013r.). Istniejąca sieć to: podziemna preizolowana (58%), podziemna kanałowa (39%) oraz napowietrzna (3%). W Koszalinie na koniec 2012r. było 43 864 mieszkań. Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 63,4 m kw. W skład Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014 wchodzi 25 radnych. Od 2000r. Koszalin miał 3 prezydentów: Henryk Sobolewski, Mirosław Mikietyński i Piotr Jedliński (aktualnie).

 

Analiza dochodów Koszalina w latach 2000-2012 wskazuje na wzrost dochodów o 117,7%. Natomiast wielkość dochodów wzrosła z kwoty 195 mln zł w 2000r. do kwoty 425 mln zł w 2012r. Zaś analiza wydatków Koszalina w latach 2000-2012 wskazuje na wzrost wydatków o 145,2%. Wydatki ogólnie poniesione przed miasto wzrosły z kwoty 204,5 mln zł w 2000r. do kwoty 460,4 mln zł w 2012r. Wysoka dynamika wydatków spowodowała konieczność zwiększenia deficytu budżetowego i wzrostu zadłużenia miasta, które wzrosło z kwoty 30,6 mln zł w 2000r. do 219,9 mln zł w 2012r. Zadłużenie na 1 mieszkańca w 2000r. wynosiło 281 zł, natomiast w 2012r. wynosiło 2 013 zł.

 

Dane zawarte w artykule pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (aktualne na 31 grudnia 2012r.) oraz ze Strategii Rozwoju Koszalina (z kwietnia 2013r.).

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Sąd: Gawłowski na wolności za kaucję w wysokości 500 tys. zł. (uzasadnienie sądu)

11 Lipca 2018 godz. 13:54 Ala
Podczas dzisiejszego posiedzenia Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu dla Stanisława Gawłowskiego. Postanowił jednak równocześnie, że będzie on mógł wyjść na wolność, jeśli wpłaci 500 tys. zł kaucji. Mecenas Roman Giertych zapowiedział, że te pieniądze niebawem zostaną wpłacone. Oto uzasadnienie Sądu dzisiejszej decyzji: Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił wniosek prokuratora o przedłużenie aresztu tymczasowego zastosowanego wobec Stanisława G. i Bogdana K. na dalszy czas określony, to jest do dnia 10 października 2018 r. W ocenie Sądu Okręgowego zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw, co stanowi podstawę do stosowania środków zapobiegawczych, w tym w postaci tymczasowego aresztowania. Znaczna część tych przestępstw zagrożonych jest możliwością orzeczenia surowych kar pozbawienia wolności w wymiarze 8 lat. Śledztwo prowadzone w sprawie wymaga wykonania dalszych czynności procesowych, w tym związanych z koniecznością przesłuchania kolejnych osób. W związku z tym, aby uniknąć możliwości wpływania podejrzanych na przebieg planowanych czynności procesowych, niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego środka zapobiegawczego. W realiach przedmiotowej sprawy, zważywszy na ilość i charakter postawionych podejrzanym zarzutów karnych oraz możliwość wymierzenia im surowych kar pozbawienia wolności, takim środkiem w dalszym ciągu jest areszt tymczasowy. Śledztwa do tej pory nie zdołano zakończyć ze względu na ilość, rodzaj i czasochłonność wykonanych i planowany do wykonania czynności procesowych, co stanowi o zaistnieniu szczególności okoliczności w sprawie, których wystąpienie uzasadniało przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Sąd Okręgowy mając jednak na względzie to, iż szereg dowodów zostało już przeprowadzonych i procesowo zabezpieczonych, uznał za możliwe zastosowanie wobec podejrzanych zastrzeżeń, co do możliwości uchylenia aresztu tymczasowego, jeżeli w terminie 14 dni za każdego z nich zostanie złożone odpowiednie poręczenie majątkowe. W przypadku Stanisława G. zostało ono określone na kwotę 500 000 zł, a Bogdana K. 1 000 000 zł. W przypadku stwierdzenia niesubordynacji procesowej podejrzanych może nastąpić orzeczenie o przepadku ww. poręczeń majątkowych i ponowne zastosowanie aresztu tymczasowego. Wydane orzeczenie nie jest prawomocne i przysługuje na nie stronom zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.  ...
 

Koszalin: Park Robin Hooda - wkrótce otwarcie

6 Lipca 2018 godz. 5:35 ekoszalin za Koszalińska Kompania Rycerska
Szykujcie zbroje, ostrzcie miecze, łatajcie tarcze - wkrótce otwarcie Parku Robin Hooda, projektu Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej, który powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego. W okolicach stadionu Bałtyk powstaje Park Robin Hooda - tor łuczniczy i plac zabaw dla dzieci urządzony w klimacie średniowiecznego hrabstwa Nottingham i sherwoodzkiego lasu. Jeżeli nie chce wam się czekać na otwarcie to koszalińscy rycerze zapraszają na trzy imprezy. 8 bm. (niedziela) na stadionie leśnym, który znajduje się na Górze Chełmskiej odbędzie się Trening Łuczniczy #6 "Zostań Robin Hoodem!". Impreza, która zorganizowana zostanie w ramach projektu  "Społecznik 2018" rozpocznie się o godz. 10.00. "Zapraszamy na cotygodniowe treningi łucznicze mające na celu zapoznanie wszystkich chętnych z Łucznictwem Klasycznym/Tradycyjnym. Ćwiczymy na nich celność, opanowanie oraz snujemy opowieści o średniowiecznych realiach tej dyscypliny" Dzień później, czyli w poniedziałek (10 bm.).o godz. 18.00 zaplanowano  trening szermierki - I Ty możesz zostać Rycerzem. Treningi szermierki odbywają się w Klubie Wojskowym 8. Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie (JW 1223) przy Muzeum Wojskowym na ulicy 4 Marca w Koszalinie ( sala rycerska znajduje się na trzecim piętrze - schodami na samą górę , drugie drzwi na prawo). Co ważne: treningi są całkowicie darmowe - projekt Społecznik dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a sprzęt jest bezpieczny dla dzieci. Treningi odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów.  Równocześnie "Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska poszukuje pilnie „zamku” – siedziby, aby dalej móc przenosić wszystkich chętnych w świat średniowiecza, historycznej zabawy, sportowych zmagań i strategii gier planszowych. W sali zamierzają prowadzić:• treningi szermierki,• naukę tańców dawnych,• salę historyczną – wystawę uzbrojenia i kultury materialnej średniowiecza• wieczory z grami planszowymi.• grę zespołową - Archers ArenaPotrzebna jest sala o powierzchni min. 120 – 150 m2 z możliwością korzystania z wc i bieżącej wody. ...
 

Boksy na modelowej trasie rowerowej

5 Lipca 2018 godz. 7:37 Ala za Urząd Marszałkowski,
Cztery nowoczesne boksy rowerowe do bezpiecznego przechowywania rowerów stanęły na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) w Mrzeżynie. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu Biking South Baltic promującego rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji. Jutro nastąpi uroczyste otwarcie boksów. Posiadają zamykane na zamek drzwi, prowadnicę kół, konstrukcję umożliwiającą przypięcie roweru do boksu własnym zapięciem, a nawet wieszaki na osprzęt oraz kask. Zainstalowane w Mrzeżynie boksy to jeden z elementów tzw. modelowego odcinka rowerowego, który ma pokazać jak rozwijając infrastrukturę dla turystyki rowerowej robić to z maksymalną korzyścią dla potrzeb samych rowerzystów.   W ramach projektu do końca przyszłego roku zostaną także wykonane miejsca odpoczynku zawierające m.in.: przyłącza elektryczne, rowerowe zestawy naprawcze, ładowarki telefonów komórkowych i rowerów elektrycznych, router Wi-Fi. Przy wejściach na plaże będzie zamontowane 30 parkingów rowerowych. Powstanie także testowy, ok. 100 metrowy odcinek drogi rowerowej z elementami świecącej nawierzchni. Dzięki projektowi Biking South Balic na trasie Baltic Velo zostaną także zamontowane tablice informujące o pobliskich atrakcjach turystycznych. W ramach projektu zamontowano już 3 czujniki do zliczania rowerzystów (w Świnoujściu, Rogowie oraz Żukowie Morskim). W tych miejscach w przeciągu roku zliczono ponad 700 tys. rowerzystów.    W ubiegłym roku projekt pozwolił także na przeszkolenie nadmorskich punktów informacji turystycznej pod kątem potrzeb turystyki rowerowej. Przed blisko tygodniem, pod koniec czerwca, w Grzybowie i Mrzeżynie przeprowadzono badanie ankietowe, na próbie ok. 100 rowerzystów. Pytania dotyczyły m.in.: celu podróży rowerowej, ilości noclegów, rodzaju zakwaterowania, ilości pieniędzy wydawanych na wycieczkach rowerowych, godzin podróży, ilości przejechanych kilometrów, punkt początkowy i końcowy podróży, wielkości grupy rowerowej, wieku, wypożyczania rowerów, rowerów elektrycznych, nawyków rowerowych, zadowolenia z podróży. Informacje posłużą rozwijaniu nadbałtyckich i zachodniopomorskich tras rowerowych.  Projekt Biking South Baltic jest realizowany dzięki środkom z programu Interreg. Wartość zachodniopomorskiej części to blisko 700 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 85%. Realizacja projektu Rowerem przez Południowy Bałtyk będzie prowadzona do końca 2019. Współpraca regionów na rzecz dokończenia realizacji całego szlaku, a także jego wspólna promocja ma się przełożyć na zwiększenie ruchu turystycznego oraz ograniczenie jego sezonowości. Budżet wszystkich partnerów projektu to blisko 1 mln euro.  ...
 

Koszalin z góry w Planete+

4 Lipca 2018 godz. 5:04 ekoszalin z mat.inf., fot. FB/Leszek Doliński
Znajome ulice, ścieżki, domy czy lasy... Teraz ukochane zakątki można pokazać widzom w całej Polsce – wystartował plebiscyt „Twoje miasto z góry", w ramach drugiego sezonu programu Planete+ „Polska z góry". Miejscowości można zgłaszać na stronie www.twoje-miasto.planeteplus.pl do 9 lipca. Zwycięzca zostanie zaprezentowany w ramach odcinka specjalnego programu. „Polska z góry” to drugi sezon  dwunastoodcinkowego serialu dokumentalnego, który zabiera widzów w  podróż po najpiękniejszych miejscach kraju nad Wisłą i pozwala podziwiać  bogactwo jego natury oraz kultury sfilmowane z nowej perspektywy. Na  trasie twórców znalazło się 12 nowych, malowniczych lokacji z różnych  regionów Polski. Bohaterem 13 odcinka zostanie miejscowość wyłoniona  w ramach konkursu „Twoje miasto z góry”. Zostanie on umieszczony na  stronie internetowej konkursu, jak również pojawi się na antenie  Planete+.Na stronie  www.twoje-miasto.planeteplus.pl do 9 lipca można zgłosić do konkursu  swoją okolicę. Tam znajduje się również szczegółowy regulamin. W drugim  etapie, trwającym od 11 lipca do 1 sierpnia, potrwa zbieranie głosów,  które zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Oryginalna seria „Polska z góry” w  Planete+ to pierwszy serial w polskiej telewizji, który pokazuje kraj nad Wisłą sfilmowany z lotu ptaka. Ten program to nie tylko dająca przyjemne  wytchnienie, relaksująca rozrywka, ale też inspiracja do spojrzenia na  swoją okolicę z nowej perspektywy.    ...