Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Koszalin w liczbach

2014-03-26 15:52:00 Paweł Kaczor / info. UM Koszalin/GUS / fot. koszalin.pl
Jaką powierzchnie ma Koszalin? Jak długa jest sieć komunikacyjna? Ile wynosi łączna długość sieci gazowniczej? Ile wynosi zadłużenie na 1 mieszkańca? Ilu prezydentów miał Koszalin od 2000r.? Na ile jednostek podzielone jest nasze miasto? – te i wiele innych informacji znajdziecie Państwo poniżej.
Podział miasta Koszalina na osiedla
i jednostki strukturalne / źródło: UM Koszalin

Koszalin swoich obszarem zajmuje powierzchnie 9834 ha, co stanowi ok. 0,43% powierzchni całego województwa. Łączna długość granic administracyjnych naszego miasta wynosi 73 km. Liczba ludności Koszalina, na dzień 31 grudnia 2012r., wynosiła 109 343 mieszkańców. Na 1 km kw. w mieście przypadło 1 112 mieszkańców. Obszar miasta podzielony jest na 6 jednostek strukturalnych, w tym 5 jednostek obszarowych (centrum, południe, zachód, północ, wschód), a także obszar komunikacyjny, w którego granicach znajduje się podstawowa sieć drogowa i tereny kolejowe. Jednocześnie obszar w granicach administracyjnych Koszalina został podzielony na 17 osiedli.

 

Podział gruntów w granicach administracyjnych miasta przedstawia się następująco: 37% - lasy, 34% - użytki rolne, 7% - drogi, 1% - inne komunikacyjne (w tym kolejowe), 1% -

Wykaz gruntów w granicach
administracyjnych Miasta / źródło: UM Koszalin

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 1% - wody, 19% - pozostałe grunty (w tym budowlane). Tereny zielone miasta stanowią 38,32% jego powierzchni. W ich skład wchodzi m.in. las komunalny, zieleń przyuliczna, 7 parków miejskich oraz skwery i zieleńce. W graniach Koszalina występuje 67 punktowych i 13 przestrzennych form ochrony przyrody. Wody podziemne w mieście charakteryzują się II klasą jakości (wody dobrej jakości). Woda rzeki Dzierżęcinki ma III i IV klasę czystości, zaś Jezioro Lubiatowskie – III.

 

Według danych z 31.12.12r., w populacji mieszkańców kobiety (57 614) przeważają nad mężczyznami (51 729). Zatem na

Uczniowie na poszczególnych poziomach
kształcenia w latach szkolnych od 2001/2002
do 2012/2013 / źródło: UM Koszalin

100 mężczyzn przypada 111 kobiet. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 15,6% całości, produkcyjnym – 64%, zaś poprodukcyjnym – 20,4%. Warto dodać, że osób pracujących jest 30 705, natomiast bezrobotnych zarejestrowanych – 6 037. Zatem udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,6%. W latach 2000-2011 nastąpiła poprawa w zakresie bezpieczeństwa, m.in. zmniejszyła się liczba stwierdzonych przestępstw (o ok. 21%), wzrosła wykrywalność przestępstw (o ok. 50%), zmniejszyło się zagrożenie przestępczością kryminalną (o ok. 35%) oraz wrosło bezpieczeństwo na drogach (o ok. 70%).

 

Ilość obiektów sportowych na przestrzeni
lat 2001-2012 / źródło: UM Koszalin

W okresie 2001-2012 pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało objętych średnio rocznie 3 375 rodzin (7 242 osób). Na terenie miasta funkcjonuje 59 przychodni, 27 praktyk lekarskich, 40 aptek ogólnodostępnych oraz 4 placówki stacjonarnej pomocy społecznej (stan na 31.12.12r.). W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Miasto Koszalin była organem prowadzącym dla 19 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 5 liceów ogólnokształcących, 14 techników, 7 zasadniczych szkół zawodowych, 2 placówek szkolnictwa specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, bursy międzyszkolnej, internatu, Pałacu Młodzieży, Centrum Kształcenia Ustawicznego (z różnymi typami szkół dla dorosłych) i dla

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne
w Koszalinie w latach 2000-2012 / źródło: UM Koszalin

Szkolenia Schroniska Młodzieżowego.

 

Na terenie miasta działa kilku operatorów telekomunikacyjnych (w tym telefonii komórkowej) świadczących usługę dostępu do Internetu. Ponadto na terenie Koszalina funkcjonuje ok. 40 punktów dostępu do Internetu typu Hotspot (stan na kwiecień 2013r.). W naszym mieście znajduje się 11 placówek bibliotecznych, 2 kina, 2 muzea oraz 4 galerie i salony sztuki. Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje 37 klubów sportowych oraz 52 sekcje sportowe, a ich liczba członków wynosi 3 131 (stan na 31.12.12r.). W 2012r. na terenie miasta, w systemie

Struktura podmiotów gospodarki narodowej
w Koszalinie w latach 2000-2012 / źródło: UM Koszalin

REGON zarejestrowanych było 447 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Ponadto w 2012r. zarejestrowanych było 18 373 podmiotów gospodarczych, z czego 97% wszystkich podmiotów gospodarczych należało do sektora prywatnego.

 

Na trenie Koszalina znajduję się 10 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 5 hoteli, 1 schronisko młodzieżowe, 1 motel, 2 inne obiekty hotelowe oraz 1 obiekt niesklasyfikowany. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 19 obiektów niebędących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Zestawienie długości dróg publicznych
w gminie Koszalin / źródło: UM Koszalin

Łączna długość dróg publicznych w Koszalinie wynosi 220,7 km. Największy odsetek stanowią drogi gminne (52,5%) i drogi powiatowe (33,2%). W sumie tworzą one 85,6% ogólnej długości wszystkich dróg. Na terenie miasta istnieje 178 stanowisk postojowych typu „taxi” i 14 typu „taxi bagażowe”. Miasto zapewnia 9 930 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 267 dla pojazdów uprzywilejowanych (stan na kwiecień 2013r.).

 

Na terenie miasta usługi transportu drogowego świadczy Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Posiadany potencjał transportowy, według danych z kwietnia 2013r., obejmuje 64 pojazdy, z czego 77% to autobusy niskopodłogowe, dodatkowo 100% to autobusy spełniające normy EURO. Sieć komunikacyjna obejmuje 14 linii o łącznej długości

Syntetyczne zestawienie budżetu Koszalina
w latach 2000-2012 (tys. zł) / źródło: UM Koszalin

156,29 km. Ponadto przez Koszalin przebiegają 2 jednotorowe linie kolejowe. System kanalizacji na terenie miasta obejmuje swoim zasięgiem 95% obszaru Koszalina, w tym 20% to kanalizacja ogólnospławna, a 75% - kanalizacja rozdzielcza.

 

Łączna długość sieci gazowniczej wynosi 259,6 km (stan na kwiecień 2013r.). Istniejąca sieć to: podziemna preizolowana (58%), podziemna kanałowa (39%) oraz napowietrzna (3%). W Koszalinie na koniec 2012r. było 43 864 mieszkań. Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 63,4 m kw. W skład Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014 wchodzi 25 radnych. Od 2000r. Koszalin miał 3 prezydentów: Henryk Sobolewski, Mirosław Mikietyński i Piotr Jedliński (aktualnie).

 

Analiza dochodów Koszalina w latach 2000-2012 wskazuje na wzrost dochodów o 117,7%. Natomiast wielkość dochodów wzrosła z kwoty 195 mln zł w 2000r. do kwoty 425 mln zł w 2012r. Zaś analiza wydatków Koszalina w latach 2000-2012 wskazuje na wzrost wydatków o 145,2%. Wydatki ogólnie poniesione przed miasto wzrosły z kwoty 204,5 mln zł w 2000r. do kwoty 460,4 mln zł w 2012r. Wysoka dynamika wydatków spowodowała konieczność zwiększenia deficytu budżetowego i wzrostu zadłużenia miasta, które wzrosło z kwoty 30,6 mln zł w 2000r. do 219,9 mln zł w 2012r. Zadłużenie na 1 mieszkańca w 2000r. wynosiło 281 zł, natomiast w 2012r. wynosiło 2 013 zł.

 

Dane zawarte w artykule pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (aktualne na 31 grudnia 2012r.) oraz ze Strategii Rozwoju Koszalina (z kwietnia 2013r.).

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Służbę w koszalińskim Centrum zakończył major Jacek Chorzępa

11 Listopada 2017 godz. 3:43 Ala za CSSP, fot. st. chor. Tomasz Zatorski/CSSP
Centrum pożegnało pana majora Jacka Chorzępę – znakomitego oficera, niezwykłego sprzętowca, specjalistę radiolokacji, radiotechnika szczerze z serca i powołania. Po niezwykle aktywnym okresie służby w Koszalinie wraca do Wrocławia. Podczas ostatniego spotkania w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej wzruszony podziękował za uznanie wyrażane w pełnych szacunku słowach przełożonych i okolicznościowych upominkach od kolegów. Zaznaczył jednak, że najwyższą dla Niego nagrodą jest powrót do rodziny.   Zwracając się do zebranych podziękował przełożonym za stworzenie warunków dla swojej aktywności. Major Jacek Chorzępa był motorem napędowym takich projektów, jak m.in.: laboratorium NUR – 15M, „radiotechniczny” e-learning oraz szeregu innych oczekujących na realizację. Major wyraźnie zaznaczył, że jego ofensywność i sukces mierzony jest pracą, mądrością, doświadczeniem i zaangażowaniem wszystkich żołnierzy i pracowników Cyklu Radiolokacji. W Księdze Pamiątkowej Centrum pozostawił słowa: „W dniu pożegnania z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych wszystkim żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej składam serdeczne podziękowania za dar wspólnie spędzonej służby i pracy. Pobyt  w Centrum pozwolił mi na jeszcze inne i jeszcze lepsze spojrzenie na służbę wojskową. Spędzony tutaj czas pozostanie w mej pamięci na zawsze.” Major Jacek Chorzępajest absolwentem Wyższej Szkoły Radiotechnicznej oraz Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz szereg kursów doskonalących i specjalistycznych. Służbę pełnił na stanowiskach dowódczych i specjalistycznych w jednostkach i dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej. Kierownikiem Cyklu Radiolokacji w koszalińskim Centrum był od marca 2015 roku. Kolejny etap to służba w 4. Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu. ...
 

Ważny odcinek S6 z unijnym dofinansowaniem

22 Listopada 2017 godz. 10:52 Ala za GDDKiA
Ponad pół miliarda złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko wesprze budowę drogi ekspresowej S6 na Pomorzu Zachodnim. W Szczecinie umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Umowa o dofinansowanie dotyczy prawie 55 - kilometrowego odcinka Goleniów – Kiełpino. – Droga już jest budowana, a podpisane dzisiaj dokumenty potwierdzają przyznanie dotacji. Dofinansowanie unijne jest pewne – wyjaśnia obecny na podpisaniu wiceminister rozwoju Witold Słowik. Umowę podpisali Jacek Gryga p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Przemysław Gorgol p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.   - W realizacji bardzo ambitnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, którego wartość decyzją rządu została zwiększona do 135 mld zł, ważną rolę odgrywają fundusze europejskie. Jesteśmy dumni, że Polska jest dziś liderem we wdrażaniu środków Unii Europejskiej z perspektywy 2014-2020, a spośród wszystkich sektorów najbardziej zaawansowany jest sektor transportu – ocenia wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz. Przypomina również o realizowanym połączeniu zespołu portów Szczecin - Świnoujście z południową granicą Polski.   - Jesteśmy zdeterminowani by cała trasa funkcjonowała w 2022 r., a już z końcem 2018 r. na odcinku Szczecin - autostrada A4- wskazuje. Dofinansowanie unijne dla budowy odcinka S6 - Goleniów - Kiełpino wyniesie 537,7 mln złotych przy całkowitej wartości projektu 1,181 mln złotych.   - Po podpisaniu tej umowy będziemy mieli zakontraktowane w umowach o dofinansowanie 57 proc. całej alokacji na obecną perspektywę wydatkową UE. Potwierdza to, że GDDKiA jest liderem w wykorzystywaniu środków unijnych.   Obecnie w realizacji i przetargu jest około 2000 km dróg,  z tego ponad 1000 km ma już umowy o dofinansowanie - mówi Jacek Gryga p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.   To już czwarta umowa o dofinansowanie podpisana w tym roku dla inwestycji GDDKiA w województwie zachodniopomorskim. - Środki unijne wspierają również realizację pozostałych odcinków S6 i obwodnicy Wałcza w ciągu S10, czyli niemal wszystkich naszych dużych inwestycji, łącznie to ponad 1,8 miliarda złotych dofinansowania - dodaje Łukasz Lendner Dyrektor GDDKiA O/Szczecin. W województwie zachodniopomorskim GDDKiA realizuje obecnie ponad 180 km dróg o łącznej wartości ponad 4,6 miliarda złotych.   Droga ekspresowa S6 od Goleniowa do Kiełpina podzielona jest na 3 odcinki realizacyjne: Goleniów - Nowogard, Nowogard - Płoty i od Płoty - Kiełpino. Łącznie to 54,5 kilometra dwujezdniowej drogi ekspresowej z 6 węzłami drogowymi, parą Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodem Utrzymania drogi ekspresowej.   Wymienione powyżej odcinki to część drogi S6 Goleniów - Koszalin budowanej w województwie zachodniopomorskim. Cała trasa ma długość 140 km i rozpoczyna się od drogi S3 (węzeł Goleniów Północ), a kończy na wschód od Koszalina (za Sianowem). Wartość inwestycji, które składają się na te 140 km to około 3,5 mld zł, a dofinansowania unijnego - 1,5 mld zł. Nowa droga ekspresowa będzie miała częściowo zupełnie nowy przebieg i będzie prowadziła w pobliżu Kołobrzegu. S6 wyprowadzi ruch tranzytowy ze wszystkich miejscowości, przez które prowadzi obecna droga krajowa. Droga będzie bezkolizyjna i zapewni znacznie większy komfort jazdy kierowcom, przy krótszym czasie przejazdu.   Budowa drogi S6 Goleniów - Koszalin rozpoczęła się wiosną tego roku, a w ubiegłym ruszyły roboty na obwodnicy Koszalina i Sianowa. Obecnie na całej trasie trwają już zasadnicze roboty budowlane. Prowadzone są prace ziemne, wznoszone są wiadukty, mosty i estakady. Wzmacniane jest podłoże, a na niektórych fragmentach wykonano już pierwsze warstwy nawierzchni drogi (podbudowy bitumiczne). Zakończenie realizacji drogi S6 Goleniów-Koszalin planowane jest w 2019 roku.  ...
 

Kołobrzeg i Mielno w TOP10 najchętniej odwiedzanych latem miejscowości

22 Listopada 2017 godz. 4:58 Ala za stat.gov.pl
Podobnie jak przed rokiem, tak i minionym sezonie najchętniej odwiedzanym przez turystów nadmorskim kurortem był Kołobrzeg. Mielno utrzymało swoją trzecią pozycję. Główny Urząd Statystyczny właśnie opublikował dane sezonu 2017. Pierwsze trzy lokaty co do liczby udzielonych noclegów, tak jak w roku poprzednim, zajęły kolejno: Kołobrzeg - gmina miejska (837,3 tys. noclegów), Gdańsk (720,4 tys.) oraz Mielno (664,2 tys.) i łącznie koncentrowały one ponad ¼ (27,0%) wszystkich noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu na obszarze nadmorskim. Spośród listy 10 liderów, największy wzrost pod względem liczby noclegów w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w Kołobrzegu (gmina miejska) – o 9,5%.                   W Polsce jest ogółem 2 478 gmin (od dnia 1.01.2015 r.), spośród których 55 zostało według metodologii Eurostatu zaliczonych do obszarów nadmorskich.3 Są one usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostają w bezpośredniej bliskości morza. Obejmują obszar 7 891 km2. Na ich terenie odnotowano 2 514 – 23,5% wszystkich turystycznych obiektów noclegowych objętych sprawozdawczością w lipcu 2017 r., tj. o 133 (5,6%) więcej niż w roku poprzednim.  Spośród turystycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich najwięcej jest pokoi gościnnych – 983 obiekty (w porównaniu do 2016 r. wzrost o 5,2%), a następnie ośrodków wczasowych - 526 i hoteli – 218 (odpowiednio wzrost o 7,6% oraz 4,8%) .  Pod względem liczby oferowanych miejsc noclegowych, przodują ośrodki wczasowe – 72 048 miejsc noclegowych (w porównaniu do 2016 r. wzrost o 9,0%), następnie hotele – 30 163 (wzrost o 6,2%) i pokoje gościnne – 23 272 (wzrost o 7,9%). Przeciętna liczba miejsc noclegowych w obiektach udostępniających pokoje gościnne wynosi 24, w hotelach – 138, a w ośrodkach wczasowych – 137.  W okresie wakacyjnym (tzn. w lipcu i sierpniu) 2017 r. z obiektów znajdujących się na obszarach nadmorskich skorzystało 1 561,0 tys. turystów (790,8 tys. – w lipcu i 770,1 tys. – w sierpniu), czyli 20,7% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju (20,8% w lipcu i sierpniu 2016 r.). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego było to o 3,6% więcej turystów (o 1,6% – w lipcu i 5,7% – w sierpniu). Trzeba jednak nadmienić, że wzrost ten był słabszy niż w całej Polsce – 4,5% w sezonie wakacyjnym (5,4% – w lipcu, 3,6% – w sierpniu).  ...
 

Budżet Obywatelski: Zapraszamy na miejską leżankę

20 Listopada 2017 godz. 5:45 Ala z mat. inf.
Zapraszamy na miejską leżankę"- podesty do leżenia w parku - głosowanie trwa - zaprasza do głosowania Greta Grabowska. - Pragnieniem moim i Dobrosławy Mateli Łapczuk - współautorki jest aby przywrócić mieszkańcom niewielki park znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul Sportową. Park jest okupowany przez lokalnych koneserów tanich win, których obecność zniechęca mieszkańców Koszalina do korzystania z jego uroków. Pragnieniem naszym jest aby Koszalinianie na powrót zagościli w paku. W punktach przedstawię nasz projekt. - budowa systemu drewnianych podestów służących do siedzenia, leżenia... - darmowe wi-fi  = hot spot i energy, zasilana z baterii słonecznych umieszczonych na maszcie - monitoring - rozświetlenie parku - lampy = większe poczucie bezpieczeństwa, podświetlenie drzew lampami z gruntu - uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia - oczyszczenie ścieżek - konserwacja ławek, krawężników, ogrodzenia.... Proszę o wsparcie w głosowaniu - projekt nr 34   Głosuj  online Głównym elementem projektowanej przestrzeni będzie system podestów oraz trapu komunikacyjnego wykonane z deski kompozytowej ( duża wytrzymałość na warunki atmosferyczne ) Podesty będą miały funkcję rekreacyjną ( Miejska Leżanka) . Umieszczone zostaną w centralnej części parku i "zaopatrzone" w wi-fi oraz możliwość zasilenia laptopa . Oś parku stanowić będą : stary gazon na kwiaty, podesty, dereń pagodowy (element zieleni w podestach) oraz fontanna. Planuje się przycięcie i uformowanie cisów rosnących wzdłuż krótszych boków parku oraz uzupełnienie roślinności roślinami : wysokimi, średniowysokimi oraz okrywowymi. W miejscu spróchniałych pni drzew ( wzdłuż ul.J.Piłsudskiego) projektujemy stalowe trejaże po których wspinać się będą rosnące już i obficie kwitnące pnącza.Przewidujemy wymianę zniszczonych obrzeży trawnika oraz naprawę zniszczonych schodów i ogrodzenia. Celem podkreślenia walorów estetycznych parku oraz poprawienia bezpieczeństwa użytkownika wprowadzamy oświetlenie w postaci lamp o zróżnicowanej wysokości i formie.Całość parku będzie monitorowana . Park jest zapomnianą przestrzenią wewnątrzmiejską . Naszym celem jest jej uspołecznienie i przywrócenie mieszkańcom miasta.Chcemy spowodować aby zaczął żyć i został miejscem do , którego z przyjemnością można pójść poczytać, pouczyć się lub porozmawiać.  ...